Αναζήτηση στο κείμενο νόμου

Τοποθετήστε τη λέξη ή τη φράση που αναζητείτε.

Νόμος Φ21/544/2002

Κανονισμός διαδικασιών ασφάλισης για την εφαρμογή της Αναλυτικής Περιοδικής Δήλωσης
Ο νόμος αυτός παρακουλουθείται από την Επιστημονική Ομάδα του κόμβου και δεν έχει καμία τροποποίηση μέχρι στιγμής

Αριθ. Φ21/544 
Κανονισμός διαδικασιών ασφάλισης για την εφαρμογή της Αναλυτικής περιοδικής Δήλωσης.

(ΦΕΚ Β' 414/5.4.2002)

Βλέπε και απόφαση Φ.21/οικ. 2739/23.1.2002 "Όροι και προϋποθέσεις υποβολής Αναλυτικών Περιοδικών Δηλώσεων (ΑΠΔ) μέσω διαδικτύου."

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 1, του δευτέρου εδαφίoυ της παρ.3 του άρθρου 3, του τρίτου εδαφίου της παρ.7 του άρθρου 4, του δευτέρου και του τρίτου εδαφίου της περίπτωσης α της παρ. 1 του άρθρου 6 και του άρθρου 12 του Ν. 2972/2001 (ΦΕΚ 291 Α).

2. Τις διατάξεις του άρθρου 16 του Α.Ν.1846/1951 (ΦΕΚ 179 Α).

3. Τις διατάξεις του Ν. 1558/1985 "Κυβέρνηση και Κυβερνητικά όργανα" (ΦΕΚ 137 Α)

4. Τις διατάξεις του Π.Δ. 372/1995 (ΦΕΚ 201 Α) και του Π.Δ. 213/1992 (ΦΕΚ 102 Α)

5. Την 80088/31.10.2001 (ΦΕΚ 1485 Β) κοινή απόφαση τού Πρωθυπουργού και του Υπουργού Εργασίας κάι Κοινωνικών Ασφαλίσεων "Ανάθεση αρμοδιοτητων στους Υφυπουργούς Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων".

6. Την πρότάση του Δ.Σ. του ΙΚΑ όπως διαμορφώθηκε στις αρ. 13/7.3.2002 και 14/11.3.2002 συνεδριάσεις του.

7. Τις διατάξεις του άρθρου 29 Α του Ν. 1558/85 όπως σμμπληρώθηκαν με το άρθρο 27 του Ν. 2081/1992 (ΦΕΚ 154 Α) και τροποποιήθηκαν με την παρ. 2α του άρθρου 1 του Ν. 2469/1997 (ΦΕΚ 38Α)..

8. Το γεγρνός ότι από την απόφαση αυτή δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού και του Προϋπολογισμού του ΙΚΑ, 

αποφασίζουμε:


Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 28 Μαρτίου 2002

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΡΟΒΕΡΤΟΣ ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ

Δημιουργία νέας κατηγορία'

  • ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΕΚΤΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΛΠ ΑΝΤΙ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ
  • ΕΦΚΑ
Up
Close
Close
Κλείσιμο