Αναζήτηση στο κείμενο νόμου

Τοποθετήστε τη λέξη ή τη φράση που αναζητείτε.

Νόμος Π.Δ. 76/2012

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ' ΑΡΙΘΜ. 76 "Οργανισμός της Επιτροπής Ανταγωνισμού."
Ο νόμος αυτός δεν είναι κωδικοποιημένος από την Επιστημονική Ομάδα του κόμβου
Εάν θεωρείτε χρήσιμο να κωδικοποιηθεί ο νόμος αυτός επικοινωνήστε μαζί μας.

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ' ΑΡΙΘΜ. 76 
Οργανισμός της Επιτροπής Ανταγωνισμού.

(ΦΕΚ Α' 132/13-06-2012)

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις των παραγράφων 1 & 3 του άρθρου 21 και τις λοιπές διατάξεις του ν. 3959/2011 ( Α'93),

2. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ Α'98),

3. Την από 27.7.2011 γνώμη της Ολομέλειας της Επιτροπής Ανταγωνισμού (Συνεδρίαση αριθ. 56),

4. Το Π.Δ. 71/2012 για τον Διορισμό Υπουργών (Α' 124). Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος διατάγματος δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού ή του προϋπολογισμού της Επιτροπής Ανταγωνισμού,

5. Την υπ' αριθ. 93/2012 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, ύστερα από πρόταση του Υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και του Υπουργού Οικονομικών, 

αποφασίζουμε:

Στον Υπουργό Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.

Αθήνα, 12 Ιουνίου 2012

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΚΑΡΟΛΟΣ ΓΡ. ΠΑΠΟΥΛΙΑΣ

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ 
ΠΑΥΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΖΑΝΙΑΣ

ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΤΟΥΡΝΑΡΑΣ 
Δημιουργία νέας κατηγορία'

  • Δηλώσεις 2017
Up
Close
Close
Κλείσιμο