Αναζήτηση στο κείμενο νόμου

Τοποθετήστε τη λέξη ή τη φράση που αναζητείτε.

Νόμος Π.Δ.74/2009

Οργανισμός Επιτροπής Λογιστικής Τυποποίησης και Ελέγχων.
Ο νόμος αυτός δεν είναι κωδικοποιημένος από την Επιστημονική Ομάδα του κόμβου
Εάν θεωρείτε χρήσιμο να κωδικοποιηθεί ο νόμος αυτός επικοινωνήστε μαζί μας.

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 94 / 19-06-2009

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ' ΑΡΙΘΜ. 74

Οργανισμός Επιτροπής Λογιστικής Τυποποίησης και Ελέγχων.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:

α. Της παραγράφου 2 του άρθρου 3 του ν.3148/2003 «Επιτροπή Λογιστικής Τυποποίησης και Ελέγχων, αντικατάσταση και συμπλήρωση των διατάξεων για τα ιδρύματα ηλεκτρονικού χρήματος και άλλες διατάξεις» ('Α 136), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 19 του ν.3581/2007 «Πώληση και ταυτόχρονη μίσθωση ακινήτων του Δημοσίου, μακροχρόνιες και χρηματοδοτικές μισθώσεις του Δημοσίου και άλλες διατάξεις» ('Α 140).

β. Του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98 'Α/22.4.2005).
Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος θα προκληθεί δαπάνη ύψους 1.700.000,00 ευρώ περίπου για το έτος 2009, εγγεγραμμένη στον προϋπολογισμό και ίση δαπάνη για κάθε ένα από τα επόμενα πέντε οικονομικά έτη, η οποία θα καλυφθεί από τις οικείες πιστώσεις των αντιστοίχων προϋπολογισμών της ΕΛΤΕ στους ΚΑΕ 0211, 0223, 0224, 0225, 0227, 0233, 0236, 0238, 0259, 0261, 0264, 0269, 0551, 0552.
Το υπ' αριθμ. 7 πρακτικό της από 23.6.2008 συνεδρίασης του Δ.Σ. της Ε.Λ.Τ.Ε με το οποίο εγκρίθηκε το τελικό σχέδιο του Π.Δ της Ε.Λ.Τ.Ε.. Την υπ' αριθμ. 90/2009 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, με πρόταση του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών, αποφασίζουμε:

Στον Υπουργό Οικονομίας και Οικονομικών αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.

Αθήνα, 15 Ιουνίου 2009


Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΚΑΡΟΛΟΣ ΓΡ. ΠΑΠΟΥΛΙΑΣ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

Δημιουργία νέας κατηγορία'

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο