Αναζήτηση στο κείμενο νόμου

Τοποθετήστε τη λέξη ή τη φράση που αναζητείτε.

Νόμος Π.Δ.της28.7.1931/1931

ΚΝΤΧ - Προεδρικό Διάταγμα της 28ης Ιουλίου 1931 "Περί κώδικος των νόμων περί τελών χαρτοσήμου."
Πιο πρόσφατη κωδικοποίηση με το νόμο 4504/2017 την 2017-11-29

Περί κώδικος των νόμων περί τελών χαρτοσήμου


(ΦΕΚ Α' 239/28-07-1931)

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Έχοντες υπ' όψει την παράγραφον 2 του άρθρου 27 του νόμου 5164 της 17 Ιουλίου 1931 "περί τροποποιήσεως του νόμου 4755, περί κώδικος των νόμων περί τελών χαρτοσήμου και την υπ' αριθ. 500 της 27 Ιουλίου 1931 γνωμοδότησιν του Συμβουλίου της Επικρατείας, προτάσει του επί των Οικονομικών Υφυπουργού, απεφασίσαμεν και διατάσσομεν:
Αι διατάξεις του νόμου 4755 της 13 Μαίου 1930 "περί κώδικος των νόμων περί τελών χαρτοσήμου" και του νόμου 5164 της 17 Ιουλίου 1931 "περί τροποποιήσεως του νόμου 4755 περί κώδικος των νόμων περί τελών χαρτοσήμου" κωδικοποιούνται εις ενιαίον κείμενον νόμου ως κατωτέρω:

Νόμος 4755
Περί τελών χαρτοσήμου

(Η κωδικοποίηση του παρόντος Προεδρικού Διατάγματος αρχίζει μετά τις αλλαγές που επέφερε ο ν. 2873/2000 (ΦΕΚ Α' 285/28-12-2000) 


Εις τον επί των Οικονομικών Υφυπουργόν ανατίθεμεν την δημοσίευσιν και εκτέλεσιν του παρόντος Διατάγματος.

Εν Δεκελεία τη 28 Ιουλίου 1931

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΖΑΪΜΗΣ

Οι Υπουργοί

Επί της Δικαιοσύνης
Ν. Αβραάμ

Επί των Οικονομικών υφυπουργός
Β. Δεληγιάννης

Επί της Εθν. Οικονομίας
Ν. Αβραάμ

Δημιουργία νέας κατηγορία'

  • ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΕΚΤΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΛΠ ΑΝΤΙ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ
  • ΕΦΚΑ
Up
Close
Close
Κλείσιμο