Αναζήτηση στο κείμενο νόμου

Τοποθετήστε τη λέξη ή τη φράση που αναζητείτε.

Νόμος Π.Δ.64/2009

Αδεια ίδρυσης και λειτουργίας Ανωτέρων Σχολών Κινηματογραφίας - Τηλεόρασης - Κτιριακές Εγκαταστάσεις και εξοπλισμός αυτών.
Ο νόμος αυτός δεν είναι κωδικοποιημένος από την Επιστημονική Ομάδα του κόμβου
Εάν θεωρείτε χρήσιμο να κωδικοποιηθεί ο νόμος αυτός επικοινωνήστε μαζί μας.

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ' ΑΡΙΘΜ. 64 (ΦΕΚ Α 85/1.6.2009)
Αδεια ίδρυσης και λειτουργίας Ανωτέρων Σχολών Κινηματογραφίας - Τηλεόρασης - Κτιριακές Εγκαταστάσεις και εξοπλισμός αυτών.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Εχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:

α) Των άρθρων 3 παρ. 1γ, 4 παρ. 3 και 6 παρ. 3 του ν. 1158/1981 "περί οργανώσεως και
διοικήσεως Σχολών Ανωτέρας Καλλιτεχνικής Εκπαιδεύσεως κλπ." (ΦΕΚ Α' 127).

β) Του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα, που
κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ Α' 98).

γ) Του π.δ. 4/2009 "Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτή Υπουργού και Υφυπουργών" (ΦΕΚ Α' 2).

2. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος διατάγματος δεν προκαλείται δαπάνη σε
βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού.

3. Την υπ' αριθμ. 98/2008 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, μετά από πρόταση
του Υπουργού Πολιτισμού, αποφασίζουμε:
Αθήνα, 22 Μάιου 2009

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΚΑΡΟΛΟΣ ΓΡ. ΠΑΠΟΥΛΙΑΣ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
ΑΝΤΩΝΗΣ Κ. ΣΑΜΑΡΑΣ
Δημιουργία νέας κατηγορία'

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο