Αναζήτηση στο κείμενο νόμου

Τοποθετήστε τη λέξη ή τη φράση που αναζητείτε.

Νόμος 3684/2008

ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘΜ.3684 Κύρωση της Σύµβασης µεταξύ της Ελληνικής ∆ηµοκρατίας και της Ισλανδίας για την αποφυγή της διπλής φορολογίας και την αποτροπή της φοροδιαφυγής αναφορικά µε τους φόρους εισοδήµατος
Ο νόμος αυτός παρακουλουθείται από την Επιστημονική Ομάδα του κόμβου και δεν έχει καμία τροποποίηση μέχρι στιγμής

Νόµος 3684/2008 «Κύρωση της Σύµβασης µεταξύ της Ελληνικής ∆ηµοκρατίας και της Ισλανδίας για την αποφυγή της διπλής φορολογίας και την αποτροπή της φοροδιαφυγής αναφορικά µε τους φόρους εισοδήµατος»

(ΦΕΚ Α΄ 147/16.7.2008)


Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Εκδίδοµε τον ακόλουθο νόµο που ψήφισε η Βουλή:


Άρθρο πρώτο

Κυρώνεται και έχει την ισχύ, που ορίζει το άρθρο 28 παρ. 1 του Συντάγµατος, η Σύµβαση µεταξύ της Ελληνικής ∆ηµοκρατίας και της Ισλανδίας για την αποφυγή της διπλής φορολογίας και την αποτροπή της φοροδιαφυγής αναφορικά µε τους φόρους εισοδήµατος, που υπογράφηκε στο Ρέυκιαβικ, στις 7 Ιουλίου 2006, το κείµενο της οποίας σε πρωτότυπο στην ελληνική και αγγλική γλώσσα έχει ως εξής:

ΣΥΜΒΑΣΗ

ΜΕΤΑΞΥ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΙΣΛΑΝ∆ΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΦΥΓΗ ΤΗΣ ∆ΙΠΛΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΠΟΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ ΦΟΡΟ∆ΙΑΦΥΓΗΣ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΟΥΣ ΦΟΡΟΥΣ ΕΙΣΟ∆ΗΜΑΤΟΣ

Η Ελληνική ∆ηµοκρατία και η Ισλανδία, επιθυµώντας να συνάψουν Σύµβαση για την αποφυγή της διπλής φορολογίας και της αποτροπής της φοροδιαφυγής αναφορικά µε τους φόρους εισοδήµατος, συµφώνησαν τα ακόλουθα:


ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ

Η Ελληνική δηµοκρατία και η Ισλανδία συµφώνησαν, κατά την υπογραφή της Σύµβασης µεταξύ των δυο Κρατών για την αποφυγή της διπλής φορολογίας και την αποτροπή της φοροδιαφυγής αναφορικά µε τους φόρους εισοδήµατος, ότι οι ακόλουθες διατάξεις αποτελούν αναπόσπαστο µέρος της ως άνω Σύµβασης.


Πρόσθετο Άρθρο 11

Οι διατάξεις του άρθρου 11 δεν έχουν εφαρµογή εάν η απαίτηση από χρέος αναφορικά µε την οποία καταβάλλεται ο τόκος, έχει δηµιουργηθεί ή καθοριστεί κυρίως µε σκοπό την άντληση πλεονεκτηµάτων από αυτό το άρθρο και όχι για πραγµατικούς εµπορικούς λόγους.

Στην περίπτωση αυτήν, το ποσό της πληρωµής φορολογείται σύµφωνα µε τους νόµους κάθε Συµβαλλόµενου Κράτους.


Πρόσθετο Άρθρο 12

Οι διατάξεις του άρθρου 12 δεν εφαρµόζονται εάν το δικαίωµα ή η περιουσία σε σχέση µε την οποία προκύπτουν τα δικαιώµατα έχει δηµιουργηθεί ή καθοριστεί κυρίως µε σκοπό την άντληση πλεονεκτηµάτων από αυτό το άρθρο και όχι για πραγµατικούς εµπορικούς λόγους. Στην περίπτωση αυτή, το ποσό της πληρωµής φορολογείται σύµφωνα µε την νοµοθεσία κάθε Συµβαλλόµενου Κράτους.


Άρθρο δεύτερο

Η ισχύς του παρόντος νόµου αρχίζει από τη δηµοσίευσή του στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως και της Σύµβασης που κυρώνεται από την πλήρωση των προϋποθέσεων του άρθρου 27 αυτής.Δημιουργία νέας κατηγορία'

  • ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΕΚΤΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΛΠ ΑΝΤΙ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ
  • ΕΦΚΑ
Up
Close
Close
Κλείσιμο