Αναζήτηση στο κείμενο νόμου

Τοποθετήστε την λέξη ήτ ην φράση που αναζητείτε.

Νόμος Π.Δ. 27.6/4.7/1932/1932

Π.Δ. 27.6/4.7/1932 "Περί κωδικοποιήσεως και συμπληρώσεως των περί οκταώρου εργασίας διατάξεων."
Πιό πρόσφατη Κωδικοποίηση με τον νόμο 4488/2017 την 2017-09-13

Περί Κωδικοποιήσεως και συμπληρώσεως των περί οκταώρου εργασίας διατάξεων.

(ΦΕΚ Α' 212/04-07-1932)

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Έχοντες υπ' οψει το άρθρον 2 του νόμου Γ^ΛΔ' «περι υγιεινής και ασφαλείας των εργατών και περι ωρών εργασίας» τας διατάξεις του νόμου 2269 «περι κυρώσεως της διεθνούς συμβάσεως της Διεθνούς Συνδιασκέψεως Εργασίας της Βάσιγκτων «περί περιορισμού των ωρών εργασίας εν ταις βιομηχανικές επιχειρήσεσι κλπ.», το άρθρον 5 του νόμου 2943 «περι τροποποιήσεως και συμπληρώσεως εργατικών τινων νόμων» και τας διατάξεις των άρθρων 7 παρ. 3 και 8 παρ. 1 του Δ/τος της 8 Μαρτίου 1930 «περι κωδικοποιήσεως των νόμων «περί Κυριακής αναπαύσεως», προτάσει του Ημετέρου επί της Εθνικής Οικονομίας Υπουργού, μετά πρότασιν του Συμβουλίου Εργασίας και. γνωμοδότησιν του Συμβουλίου Επικρατείας, απεφασίσαμεν και διατάσσομεν.


Η ισχύς του παρόντος άρχεται μετά 15 ημέρας από της δημοσιεύσεώς του εις την εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Εις τον Ημέτερον επί της Εθνικής Οικονομίας Υπουργόν ανατίθεμεν την δημοσίευσιν και εκτέλεσιν του παρόντος Διατάγματος.

Εν Δεκελεία τη 27 Ιουνίου 1932.

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΖΑΪΜΗΣ

Ο επί της Συγκοινωνίας Υπουργός
Λ. ΚΟΥΤΣΟΠΕΤΑΛΟΣ

Δημιουργία νέας κατηγορία'

  • ΦΠΑ
  • Εκμισθωσεις
  • ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΜΕ Ν.4172/13
  • Φορολογικά
Up
Close
Close
Κλείσιμο