Αναζήτηση στο κείμενο νόμου

Τοποθετήστε τη λέξη ή τη φράση που αναζητείτε.

Νόμος 3824/2010

ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 3824 Κύρωση της Σύμβασης μεταξύ της Ελληνικής Δημοκρατίας και του Καναδά για την αποφυγή της διπλής φορολογίας και την πρόληψη της φοροδιαφυγής αναφορικά με τους φόρους εισοδήματος και κεφαλαίου.
Πιο πρόσφατη κωδικοποίηση με το νόμο 4035/2011 την 2011-12-31

ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 3824 

Κύρωση της Σύμβασης μεταξύ της Ελληνικής Δημοκρατίας και του Καναδά για την αποφυγή της διπλής φορολογίας και την πρόληψη της φοροδιαφυγής αναφορικά με τους φόρους εισοδήματος και κεφαλαίου.

(ΦΕΚ Α' 27/25.2.2010)

[Βλέπε και ΠΟΛ.1215/11.12.2012 "Έντυπα εφαρμογής της Σύμβασης Αποφυγής της Διπλής Φορολογίας μεταξύ Ελλάδος – Καναδά. (Ν 3824, ΦΕΚ Α΄ 27/25.02.2010)"]

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

Άρθρο πρώτο

Κυρώνεται και έχει την ισχύ, που ορίζει το άρθρο 28 παρ. 1 του Συντάγματος, η Σύμβαση μεταξύ της Ελληνικής Δημοκρατίας και του Καναδά για την αποφυγή της διπλής φορολογίας και την πρόληψη της φοροδιαφυγής αναφορικά με τους φόρους εισοδήματος και κεφαλαίου, που υπογράφηκε στην Αθήνα, στις 29 Ιουνίου 2009, το κείμενο της οποίας σε πρωτότυπο στην ελληνική, αγγλική και γαλλική γλώσσα έχει ως εξής:
 
ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕΤΑΞΥ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΚΑΝΑΔΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΦΥΓΗ ΤΗΣ ΔΙΠΛΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ ΤΗΣ ΦΟΡΟΔΙΑΦΥΓΗΣ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΟΥΣ ΦΟΡΟΥΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

Η Ελληνική Δημοκρατία και ο Καναδάς, επιθυμώντας να συνάψουν Σύμβαση για την αποφυγή της διπλής φορολογίας και την πρόληψη της φοροδιαφυγής αναφορικά με τους φόρους εισοδήματος και κεφαλαίου, συμφώνησαν τα ακόλουθα:


ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ

1. Κατά το χρόνο υπογραφής της παρούσας Σύμβασης μεταξύ της Ελληνικής Δημοκρατίας και του Καναδά για την Αποφυγή της Διπλής Φορολογίας και την Πρόληψη της Φοροδιαφυγής αναφορικά με τους Φόρους Εισοδήματος και Κεφαλαίου, οι υπογράφοντες συμφώνησαν επί των ακόλουθων διατάξεων, οι οποίες αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα της Σύμβασης.

2. Συμφωνείται ότι

(i) στην παράγραφο 1(i) του άρθρου 3, για μεγαλύτερη βεβαιότητα, ο όρος "εκτελεί δρομολόγια αποκλειστικά μεταξύ τοποθεσιών μέσα σ΄ ένα Συμβαλλόμενο Κράτος" αναφέρεται σε μεμονωμένο ταξίδι που εκτελείται από ένα πλοίο ή αεροσκάφος.

(ii) Ανεξάρτητα από τα άρθρα 7 και 8, κέρδη που αποκτώνται από την εκμετάλλευση πλοίων ή αεροσκαφών που χρησιμοποιούνται κυρίως για μεταφορά επιβατών ή αγαθών αποκλειστικά μεταξύ τοποθεσιών σ΄ ένα Συμβαλλόμενο Κράτος, μπορούν να φορολογούνται σ' αυτό το Κράτος. Η διάταξη αυτή εφαρμόζεται επίσης σε κέρδη από τη συμμετοχή σε κοινοπραξία (pool), σε μικτή εταιρεία (joint business) ή σε πρακτορείο που λειτουργεί σε διεθνές επίπεδο.

(iii) Όσον αφορά την παράγραφο 6 του άρθρου 13, σε περίπτωση που οι καναδικοί κανόνες φορολογίας αναχώρησης, με τους οποίους συσχετίζεται η παράγραφος αυτή, τροποποιηθούν σημαντικά ή αντικατασταθούν, η παράγραφος 6 του άρθρου 13 θα αντικατασταθεί από την ακόλουθη:

"6. Οι διατάξεις της παραγράφου 5 δεν επηρεάζουν το δικαίωμα ενός Συμβαλλόμενου Κράτους να επιβάλλει, σύμφωνα με το δίκαιό του, φόρο επί της ωφέλειας από την εκποίηση οποιασδήποτε περιουσίας, την οποία αποκτά φυσικό πρόσωπο που είναι κάτοικος του άλλου Συμβαλλομένου Κράτους και έχει γίνει κάτοικος του πρώτου αναφερόμενου Κράτους οποιαδήποτε χρονική στιγμή κατά την αμέσως προηγούμενη πενταετία πριν από την εκποίηση της περιουσίας".

(iv) Για τους σκοπούς του Άρθρου 15, ο όρος "εργοδότης" σημαίνει το πρόσωπο που έχει δικαιώματα επί της παραχθείσας εργασίας και που φέρει τη σχετική ευθύνη και κινδύνους.

(v) Η Σύμβαση δεν εφαρμόζεται σε οποιαδήποτε εταιρεία, trust ή άλλη οντότητα που είναι κάτοικος ενός Συμβαλλομένου Κράτους και της οποίας είναι πραγματικός δικαιούχος ή η οποία ελέγχεται, άμεσα ή έμμεσα, από ένα ή περισσότερα πρόσωπα που δεν είναι κάτοικοι του Κράτους αυτού, εάν το ποσό του φόρου που επιβάλλεται στο εισόδημα ή στο κεφάλαιο της εταιρείας, του trust ή άλλης οντότητας από το Κράτος αυτό είναι ουσιαστικά χαμηλότερο από το ποσό, το οποίο θα επιβαλλόταν από αυτό το Κράτος (αφού ληφθεί υπόψη οποιαδήποτε μείωση ή συμψηφισμός του ποσού του φόρου με οποιονδήποτε τρόπο, συμπεριλαμβανομένων της επιστροφής φόρου, επιστροφής χρημάτων, εισφοράς, πίστωσης ή παροχής προς την εταιρεία, το trust ή σε άλλη οντότητα ή σε οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο), εάν πραγματικός δικαιούχος όλων των μετοχών του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας ή όλων των μεριδίων συμμετοχής στο trust ή σε άλλη οντότητα, ανάλογα με την περίπτωση, ήταν ένα ή περισσότερα φυσικά πρόσωπα που είναι κάτοικοι του Κράτους αυτού.

(vi) Ανεξάρτητα από τη συμμετοχή των Συμβαλλομένων Κρατών στη Γενική Συμφωνία για το Εμπόριο Υπηρεσιών (GATS) ή σε άλλες διεθνείς συμφωνίες, τα Συμβαλλόμενα Κράτη στις φορολογικές τους σχέσεις θα καλύπτονται από τις διατάξεις της παρούσας Σύμβασης.


ΣΕ ΠΙΣΤΩΣΗ ΤΩΝ ΑΝΩΤΕΡΩ, οι υπογράφοντες, νόμιμα εξουσιοδοτημένοι προς τούτο, από πς αντίστοιχες Κυβερνήσεις τους, υπέγραψαν το παρόν Πρωτόκολλο.


ΕΓΙΝΕ σε δύο αντίγραφα στην Αθήνα σήμερα, την 29η Ιουνίου 2009, το καθένα στην ελληνική, αγγλική και γαλλική γλώσσα και τα τρία κείμενα είναι εξίσου αυθεντικά.


ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ   


ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΝΑΔΑ


Άρθρο δεύτερο


Η ισχύς του νόμου αυτού αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και της Σύμβασης που κυρώνεται από την πλήρωση των προϋποθέσεων του άρθρου 29 παρ. 1 αυτής.


Παραγγέλλομε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως νόμου του Κράτους.


Αθήνα, 24 Φεβρουαρίου 2010


Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΚΑΡΟΛΟΣ ΓΡ. ΠΑΠΟΥΛΙΑΣ


ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ   

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 

ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ

ΛΟΥΚΙΑ − ΤΑΡΣΙΤΣΑ ΚΑΤΣΕΛΗ


Θεωρήθηκε και τέθηκε η Μεγάλη Σφραγίδα του Κράτους


Αθήνα, 25 Φεβρουαρίου 2010


Ο ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣa

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΚΑΣΤΑΝΙΔΗΣ

Δημιουργία νέας κατηγορία'

  • ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΕΚΤΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΛΠ ΑΝΤΙ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ
  • ΕΦΚΑ
Up
Close
Close
Κλείσιμο