Αναζήτηση στο κείμενο νόμου

Τοποθετήστε τη λέξη ή τη φράση που αναζητείτε.

Νόμος 55575/1965

Κανονισμός Ασφάλισης Ι.Κ.Α.
Πιο πρόσφατη κωδικοποίηση με το νόμο Φ.11321/31042/1232/2016 την 2016-09-20


Οι διατάξεις του Κανονισμού Ασφάλισης Ι.Κ.Α. εξακολουθούν να ισχύουν κατά το μέρος που δεν τροποποιούνται από τον Κανονισμό Διαδικασίας Ασφάλισης για την εφαρμογή της Α.Π.Δ. σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 1 του ιδίου Κανονισμού. (Βλέπε και ν. 2972/2001 "Εκσυγχρονισμός της οργάνωσης και της λειτουργίας του Ιδρύματος Κοινωνικών Ασφαλίσεων και άλλες διατάξεις."


Αριθ. 55575/Ι.479

"Περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεως διατάξεων κανονισμών ΙΚΑ περί υπαγωγής εις την ασφάλισιν και εισπράξεως εισφορών ως και κωδικοποιήσεως τούτων".

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Έχοντες υπ' όψιν:

1. Τας διατάξεις των άρθρων 2 και 16 του Α.Ν. 1846/1951, ως ετροποποιήθη μεταγενεστέρως,

2. Τας διατάξεις των άρθρων 1 και 5 του Ν. Διατάγματος 3710/1957,

3. Πρότασιν του Διοικητού του Ιδρύματος Κοινωνικών Ασφαλίσεων και τας από 2.3.65, 16.3.65, 4.5.65 και 14.5.65 γνωμοδοτήσεις του Διοικητικού Συμβουλίου αυτού υποβληθείσες ημίν δια των υπ' αριθ. 66646/Φ.ΥΑΠ/2.6.1965 και 70917/20.5.65 αναφορών του Ιδρύματος, αποφασίζομεν:

Όπως αι διατάξεις των Κανονισμών του ΙΚΑ περί υπαγωγής εις την ασφάλισιν και εισπράξεως εισφορών, τροποποιούμεναι και συμπληρούμεναι κωδικοποιηθώσιν ως ακολούθως:


Η παρούσα δημοσιευθήτω δια της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως.

Εν Αθήναις τη 18 Νοεμβρίου 1965

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
Γ. ΜΠΑΚΑΤΣΕΛΟΣ

Δημιουργία νέας κατηγορία'

  • ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΕΚΤΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΛΠ ΑΝΤΙ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ
Up
Close
Close
Κλείσιμο