Αναζήτηση στο κείμενο νόμου

Τοποθετήστε τη λέξη ή τη φράση που αναζητείτε.

Νόμος 3682/2008

ΝΟΜΟΣ ΥΠ'ΑΡΙΘΜ 3682 Κύρωση της Σύµβασης µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής ∆ηµοκρατίας και της ∆ηµοκρατίας της Εσθονίας για την αποφυγή της διπλής φορολογίας και την αποτροπή της φοροδιαφυγής αναφορικά µε τους φόρους εισοδήµατος και κεφαλαίου
Ο νόμος αυτός παρακουλουθείται από την Επιστημονική Ομάδα του κόμβου και δεν έχει καμία τροποποίηση μέχρι στιγμής

Νόµος 3682/2008
«Κύρωση της Σύµβασης µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής ∆ηµοκρατίας και της ∆ηµοκρατίας της Εσθονίας για την αποφυγή της διπλής φορολογίας και την αποτροπή της φοροδιαφυγής αναφορικά µε τους φόρους εισοδήµατος και κεφαλαίου»,

(ΦΕΚ Α΄ 145/16.07.2008)


Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Εκδίδοµε τον ακόλουθο νόµο που ψήφισε η Βουλή:

Άρθρο πρώτο

Κυρώνεται και έχει την ισχύ, που ορίζει το άρθρο 28 παρ. 1 του Συντάγµατος, η Σύµβαση µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής ∆ηµοκρατίας και της ∆ηµοκρατίας της Εσθονίας για την αποφυγή της διπλής φορολογίας και την αποτροπή της φοροδιαφυγής αναφορικά µε τους φόρους εισοδήµατος και κεφαλαίου, που υπογράφηκε στην Αθήνα, στις 4 Απριλίου 2006, το κείµενο της οποίας σε πρωτότυπο στην ελληνική και αγγλική γλώσσα έχει ως εξής:

ΣΥΜΒΑΣΗ
Μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής ∆ηµοκρατίας και της Κυβέρνησης της ∆ηµοκρατίας της Εσθονίας για την αποφυγή της διπλής φορολογίας και την αποτροπή της φοροδιαφυγής αναφορικά µε τους φόρους εισοδήµατος και του κεφαλαίου
Η Κυβέρνηση της ∆ηµοκρατίας της Ελληνικής ∆ηµοκρατίας και η Κυβέρνηση της Εσθονίας, επιθυµώντας να συνάψουν Σύµβαση για την αποφυγή της διπλής φορολογίας και την αποτροπή της φοροδιαφυγής αναφορικά µε τους φόρους εισοδήµατος και του κεφαλαίου συµφώνησαν τα ακόλουθα:


ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ

Κατά τη στιγµή της υπογραφής της Σύµβασης, για την αποφυγή της διπλής φορολογίας και την αποτροπή της φοροδιαφυγής αναφορικά µε τους φόρους εισοδήµατος και κεφαλαίου µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής ∆ηµοκρατίας και της Κυβέρνησης της ∆ηµοκρατίας της Εσθονίας, οι πληρεξούσιοι συµφώνησαν ότι οι ακόλουθες διατάξεις αποτελούν αναπόσπαστο µέρος της Σύµβασης:

Σχετικά µε το Άρθρο 8 παράγραφος 1:

Είναι αποδεκτό ότι οι διατάξεις του Άρθρου 20 της Συµφωνίας για τις Ναυτιλιακές Μεταφορές µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής ∆ηµοκρατίας και της Κυβέρνησης της ∆ηµοκρατίας της Εσθονίας, που υπεγράφη στην Αθήνα στις 17 Απριλίου 1997 είναι οι ακόλουθες:


Άρθρο 20

1. Τα κέρδη που προέρχονται από την εκµετάλλευση ή την πώληση πλοίων που δραστηριοποιούνται στις διεθνείς θαλάσσιες µεταφορές θα φορολογούνται µόνο στο Συµβαλλόµενο Μέρος στο οποίο τα πλοία είναι νηολογηµένα ή έχουν εφοδιαστεί µε προσωρινά ναυτιλιακά έγγραφα.
2. Οι διατάξεις της παραγράφου 1 εφαρµόζονται επίσης στα κέρδη που προέρχονται από την συµµετοχή σε «pool», σε µικτή επιχείρηση ή σε διεθνές ναυτιλιακό πρακτορείο.
3. Το εισόδηµα που προέρχεται από την δραστηριοποίηση πλοίων συµπεριλαµβάνει εισόδηµα από την χρήση, την συντήρηση ή ενοικίαση εµπορευµατοκιβωτίων (συµπεριλαµβανοµένων των ρυµουλκών και του σχετικού εξοπλισµού για την µεταφορά των εµπορευµατοκιβωτίων) σε σχέση µε τη µεταφορά αγαθών ή εµπορευµάτων στο διεθνές θαλάσσιο εµπόριο».

ΣΕ ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΗ ΤΩΝ ΑΝΩΤΕΡΩ οι πληρεξούσιοι των δύο Συµβαλλοµένων Κρατών, δεόντως εξουσιοδοτηµένοι γι’ αυτό, υπέγραψαν την παρούσα Σύµβαση.
Έγινε σε δύο πρωτότυπα στην Αθήνα την 4η Απριλίου του 2006 στην Ελληνική, στην Εσθονική, και Αγγλική γλώσσα, όλα τα κείµενα είναι εξίσου αυθεντικά. Σε περίπτωση διαφοράς µεταξύ οποιουδήποτε από τα κείµενα το Αγγλικό κείµενο υπερισχύει.


Άρθρο ∆εύτερο

Η ισχύς του παρόντος νόµου αρχίζει από τη δηµοσίευση του στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως και της Σύµβασης που κυρώνεται από την πλήρωση των προϋποθέσεων του άρθρου 28 αυτής.

Δημιουργία νέας κατηγορία'

  • ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΕΚΤΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΛΠ ΑΝΤΙ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ
  • ΕΦΚΑ
Up
Close
Close
Κλείσιμο