Αναζήτηση στο κείμενο νόμου

Τοποθετήστε τη λέξη ή τη φράση που αναζητείτε.

Νόμος 551/1915

Νόμος 551/1915 Περί ευθύνης προς αποζηµίωσιν των εξ ατυχήµατος εν τη εργασία παθόντων εργατών ή υπαλλήλων
Πιο πρόσφατη κωδικοποίηση με το νόμο 6234/1934 την 1934-08-14

ΝΟΜΟΣ Αριθ. 551/ 31 Δεκεμβρίου 1914/8 Ιανουαρίου 1915

(ΦΕΚ Α' 191/25-08-1920)

Περί ευθύνης προς αποζημίωσιν των εξ ατυχήµατος εν τη εργασία παθόντων εργατών ή υπαλλήλων

(Όπως κωδικοποιήθηκε σε ενιαίο κείμενο με το Β.Δ. 24.7/25.8.1920)

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ

Έχοντες υπ' όψει το άρθρον 11 του νόμου 2193 «περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεως διατάξεων εργατικών τινών νόμων», προτάσει του Ημετέρου επί της Εθνικής Οικονομίας Υπουργού, απεφασίσαμεν και διατάσσομεν.
Αι διατάξεις του νόμου 551 «περί ευθύνης προς αποζημίωσιν των εξ ατυχήματος εν τη εργασία παθόντων εργατών ή υπαλλήλων», ως ετροποποιήθησαν δια του άρθρου 3 § 6 του νόμου 2114 και των άρθρων 1, 2, 3, 4, 5 και 12 § 1 του νόμου 2193, κωδικοποιούνται εις εν ενιαίον κείμενον νόμου έχον ως εξής:

Εις τον Ημέτερον επί της Εθνικής Οικονομίας Υπουργόν ανατίθεμεν την δημοσίευσιν και εκτέλεσιν του παρόντος.

Εν Αθήναις τη 24 Ιουλίου 1920.

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ

Ο επί της Εθνικής Οικονομίας Υπουργός
Κ. Σπυρίδης
Δημιουργία νέας κατηγορία'

  • ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΕΚΤΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΛΠ ΑΝΤΙ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ
  • ΕΦΚΑ
Up
Close
Close
Κλείσιμο