Αναζήτηση στο κείμενο νόμου

Τοποθετήστε τη λέξη ή τη φράση που αναζητείτε.

Νόμος Π.Δ. 33/2011

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 33 Διαδικασία αξιολόγησης και ελέγχου των επενδυτικών σχεδίων που υπάγονται στο ν. 3908/2011.
Πιο πρόσφατη κωδικοποίηση με το νόμο 4399/2016 την 2016-06-22

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 33

Διαδικασία αξιολόγησης και ελέγχου των επενδυτικών σχεδίων που υπάγονται στο ν. 3908/2011.

(ΦΕΚ Α' 83/14-4-2011)

(Σύμφωνα με το άρθρο 1 του Π.Δ. 158/2013 ορίζεται ότι:
1. α. Όπου στο κείμενο του Π.Δ. 33/2011 (Α'83) αναφέρεται η φράση «Διεύθυνση Εξυπηρέτησης Πολιτών και Επιχειρήσεων της Επιχειρησιακής Μονάδας Ανάπτυξης του Υπουργείου Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας», αντικαθίσταται από τη φράση «Διεύθυνση Οικονομίας και Τουριστικής Ανάπτυξης του Υπουργείου Μακεδονίας και Θράκης».
β. Όπου στο κείμενο του Π.Δ. 33/2011 αναφέρονται οι φράσεις «Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας» και «Υπουργός Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας», αντικαθίστανται από τις φράσεις «Υπουργείο Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας» και «Υπουργός Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας» αντίστοιχα.
γ. Όπου στο κείμενο του Π.Δ. 33/2011 αναφέρονται οι φράσεις «Γενική Γραμματεία Επενδύσεων και Ανάπτυξης» και «Γενικός Γραμματέας Επενδύσεων και Ανάπτυξης», αντικαθίσταται από τις φράσεις «Γενική Γραμματεία Στρατηγικών και Ιδιωτικών Επενδύσεων» και «Γενικός Γραμματέας Στρατηγικών και Ιδιωτικών Επενδύσεων».
δ. Ως Αυτοτελές Γραφείο Εξυπηρέτησης Επενδυτών της περ. α' της παρ. 1 του άρθρου 1 του Π.Δ. 33/2011, νοείται εφεξής το Τμήμα Ενημέρωσης Επενδυτών και Επικοινωνίας που συστήθηκε με το άρθρο 12 παρ. 1 περ. β' υποπερ. αα' στοιχ. vi του ν. 4146/2013.)

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:
α. Των άρθρων 9 παρ. 4 και 5 περ. γ και 11 παρ. 5 του ν. 3908/2011 «Ενίσχυση Ιδιωτικών Επενδύσεων για την Οικονομική Ανάπτυξη, την Επιχειρηματικότητα και την Περιφερειακή Συνοχή» (Α' 8).
β. Του άρθρου 90 του «Κώδικα για την Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα» που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α' 98).
γ. Του π.δ. 178/2000 « Περί Οργανισμού του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας» (Α' 165).
δ) Του π.δ. 8/2011 « Οργάνωση της Ειδικής Υπηρεσίας με τον τίτλο «Επιχειρησιακή Μονάδα Ανάπτυξης» του Υπουργείου Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας με έδρα τη Θεσσαλονίκη» (Α' 16).
ε) Του ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης  Πρόγραμμα Καλλικράτης» (Α' 87).

2. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος διατάγματος προκαλείται ετήσια και εφάπαξ (κατά το τρέχον έτος), μη σημαντική, δαπάνη (επιδόματα θέσης και προμήθεια εξοπλισμού) σε βάρος των προϋπολογισμών του Υπουργείου Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και των Περιφερειών, από τη λειτουργία των Γραφείων Εξυπηρέτησης Επενδυτών, η οποία δεν μπορεί να υπολογισθεί, δεδομένου ότι μέρος του εξοπλισμού θα καλυφθεί από αποθέματα των αρμοδίων υπηρεσιών, θα καλύπτεται δε από τις εγγραφόμενες κατ' έτος πιστώσεις (K.A.E. 0215 και 1100) στους εν λόγω προϋπολογισμούς.

3. Την υπ' αριθμ. 63/2011 Γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, μετά από πρόταση των Υπουργών Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, Οικονομικών και Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας.


Στον Υπουργό Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας αναθέτουμε τη δημοσίευση και την εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.

Αθήνα, 13 Απριλίου 2011

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΚΑΡΟΛΟΣ ΓΡ. ΠΑΠΟΥΛΙΑΣ

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΡΑΓΚΟΥΣΗΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ
ΜΙΧΑΗΛ ΧΡΥΣΟΧΟΪΔΗΣ

Δημιουργία νέας κατηγορία'

  • ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΕΚΤΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΛΠ ΑΝΤΙ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ
Up
Close
Close
Κλείσιμο