Αναζήτηση στο κείμενο νόμου

Τοποθετήστε τη λέξη ή τη φράση που αναζητείτε.

Νόμος 2190/1920

ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 2190 Περί Ανωνύμων Εταιρειών
Πιο πρόσφατη κωδικοποίηση με το νόμο 4541/2018 την 2018-05-31

ΝΟΜΟΣ 2190/1920

"ΠΕΡΙ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ"

(ΦΕΚ Α' 37/30.3.1963)

[Κωδικοποιήθηκε σε ενιαίο κείμενο με το Β.Δ.174/1963 (ΦΕΚ Α' 37/30.3.1963)]

[Βλέπε νόμο 4548/2018 «Αναμόρφωση του δικαίου των ανωνύμων εταιρειών» (Νέος νόμος περί Ανωνύμων Εταιριών).
(Με την περίπτωση α' του άρθρου 189 του ν. 4548/2018 (ΦΕΚ Α' 104/13.06.2018) από 01/01/2019, σύμφωνα με το άρθρο 190 του ιδίου νόμου, καταργούνται τα άρθρα 1 έως 63δ και 90 έως 146 του παρόντος, όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν.
Με το άρθρο 188 του ν.
4548/2018 ορίζεται ότι όπου διάταξη νόμου παραπέμπει σε διατάξεις του παρόντος, οι οποίες καταργούνται δυνάμει του άρθρου 189, με την έναρξη ισχύος του ν. 4548/2018 η παραπομπή αυτή νοείται ότι αναφέρεται στις αντίστοιχες διατάξεις του ν. 4548/2018.
Βλέπε και άρθρο 187 του ν. 4548/2018 σχετικά με τις μεταβατικές διατάξεις]

[Σύμφωνα με την περίπτωση α' του άρθρου 147 του ν. 4601/2019 καταργούνται από 15-04-2019 τα άρθρα 66 έως και 89 του παρόντος, με την επιφύλαξη των διατάξεων των άρθρων 140 (Διατηρούμενες σε ισχύ διατάξεις) και 141 (Μεταβατικές διατάξεις) του ιδίου νόμου
4601/2019. Με το άρθρο 142 (Παραπομπές) του ν. 4601/2019 ορίζεται ότι όπου διάταξη νόμου παραπέμπει στις περί συγχωνεύσεων, διασπάσεων ή μετατροπών διατάξεις του παρόντος, όσον αφορά εταιρικές μορφές που εμπίπτουν στην παράγραφο 1 του άρθρου 2 του ν. 4601/2019, από την έναρξη ισχύος του η παραπομπή αυτή νοείται ότι αναφέρεται στις αντίστοιχες διατάξεις του ν. 4601/2019]

(Για περιόδους που αρχίζουν μετά την 31η Δεκεμβρίου 2014, παύουν εφεξής να ισχύουν η παρ. 8δ του άρθρου 16, η παρ. 2 του άρθρου 42, οι παράγραφοι 1 έως 4, 7 και 8 του άρθρου 42α, τα άρθρα 42β έως 43, οι παράγραφοι 1 και 2 του άρθρου 43α, το άρθρο 43γ, τα άρθρα 90 έως 107, τα άρθρα 110 έως 130, τα άρθρα 132 έως 134, και τα άρθρα 138 έως 143, σύμφωνα με την περίπτωση α' της παραγράφου 3 του άρθρου 38 του ν. 4308/2014)

(Στην περίπτωση χρήσης των μέτρων, εξουσιών και μηχανισμών εξυγίανσης που προβλέπονται στα άρθρα 31 έως 83 και 110 του ν. 4335/2015, δεν εφαρμόζονται οι παράγραφοι 2α και 2β του άρθρου 1 οι παράγραφοι 2β και 2γ του άρθρου 26, το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 2 και η παράγραφος 3 του άρθρου 27, οι παράγραφοι 6 και 7 του άρθρου 28, το άρθρο 28α, το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 2 και το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 4 του άρθρου 29, η παράγραφος 2 του άρθρου 30, το τρίτο εδάφιο του άρθρου 30Β, η παράγραφος 1 του άρθρου 32, η παράγραφος 2 του άρθρου 35, η παράγραφος 2, 2α, 2β, το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 3 το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 4 και η παράγραφος 8 του άρθρου 39)


Εις τον αυτόν επί του Εμπορίου Υπουργόν ανατίθεμεν την δημοσίευσιν και εκτέλεσιν του παρόντος.

Εν Αθήναις τη 12 Μαρτίου 1963.

ΠΑΥΛΟΣ Β.

Ο ΕΠΙ ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
Π. ΠΙΠΙΝΕΛΗΣ
Δημιουργία νέας κατηγορία'

  • ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΕΚΤΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΛΠ ΑΝΤΙ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ
  • ΕΦΚΑ
Up
Close
Close
Κλείσιμο