Αναζήτηση στο κείμενο νόμου

Τοποθετήστε την λέξη ήτ ην φράση που αναζητείτε.

Νόμος 2190/1920

ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 2190 Περί Ανωνύμων Εταιρειών
Πιό πρόσφατη Κωδικοποίηση με τον νόμο 4441/2016 την 2016-12-06

ΝΟΜΟΣ 2190/1920

"ΠΕΡΙ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ"
(ΦΕΚ Α' 37/30.3.1963)

[Κωδικοποιήθηκε σε ενιαίο κείμενο με το Β.Δ.174/1963 (ΦΕΚ Α' 37/30.3.1963)]

(Για περιόδους που αρχίζουν μετά την 31η Δεκεμβρίου 2014, παύουν εφεξής να ισχύουν η παρ. 8δ του άρθρου 16, η παρ. 2 του άρθρου 42, οι παράγραφοι 1 έως 4, 7 και 8 του άρθρου 42α, τα άρθρα 42β έως 43, οι παράγραφοι 1 και 2 του άρθρου 43α, το άρθρο 43γ, τα άρθρα 90 έως 107, τα άρθρα 110 έως 130, τα άρθρα 132 έως 134, και τα άρθρα 138 έως 143, σύμφωνα με την περίπτωση α' της παραγράφου 3 του άρθρου 38 του ν. 4308/2014)

(Στην περίπτωση χρήσης των μέτρων, εξουσιών και μηχανισμών εξυγίανσης που προβλέπονται στα άρθρα 31 έως 83 και 110 του ν. 4335/2015, δεν εφαρμόζονται οι παράγραφοι 2α και 2β του άρθρου 1 οι παράγραφοι 2β και 2γ του άρθρου 26, το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 2 και η παράγραφος 3 του άρθρου 27, οι παράγραφοι 6 και 7 του άρθρου 28, το άρθρο 28α, το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 2 και το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 4 του άρθρου 29, η παράγραφος 2 του άρθρου 30, το τρίτο εδάφιο του άρθρου 30Β, η παράγραφος 1 του άρθρου 32, η παράγραφος 2 του άρθρου 35, η παράγραφος 2, 2α, 2β, το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 3 το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 4 και η παράγραφος 8 του άρθρου 39)


Εις τον αυτόν επί του Εμπορίου Υπουργόν ανατίθεμεν την δημοσίευσιν και εκτέλεσιν του παρόντος.

Εν Αθήναις τη 12 Μαρτίου 1963.

ΠΑΥΛΟΣ Β.

Ο ΕΠΙ ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
Π. ΠΙΠΙΝΕΛΗΣ

Δημιουργία νέας κατηγορία'

  • ΑΓΡΟΤΕΣ
Up
Close
Close
Κλείσιμο