Αναζήτηση στο κείμενο νόμου

Τοποθετήστε τη λέξη ή τη φράση που αναζητείτε.

Νόμος Π.Δ. 387/1998

Π.Δ. 387/1998 "Τροποποίηση του Π.Δ.225/1986 «Σύσταση και λειτουργία των Περιφερειακών Τμημάτων του Οικονομικού Επιμελητηρίου της Ελλάδας (Ο.Ε.Ε.)» ΦΕΚ 91/Α'/1986"
Ο νόμος αυτός δεν είναι κωδικοποιημένος από την Επιστημονική Ομάδα του κόμβου
Εάν θεωρείτε χρήσιμο να κωδικοποιηθεί ο νόμος αυτός επικοινωνήστε μαζί μας.

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 387

Τροποποίηση του Π.Δ.225/1986 «Σύσταση και λειτουργία των Περιφερειακών Τμημάτων του Οικονομικού Επιμελητηρίου της Ελλάδας (Ο.Ε.Ε.)» ΦΕΚ 91/Α'/1986

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:
α) του άρθρου 8, παρ. 3 του Ν.1100/1980 «περί ιδρύσεως Οικονομικού Επιστημονικού Επιμελητηρίου της Ελλάδας» (ΦΕΚ 295/Α'/1980) όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 6 του Ν.1479/1984 «τροποποιήσεις του Ν.1100/1980 και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 145/Α'/1984),
β) του άρθρου 20 του Ν.2503/1997 (ΦΕΚ 107/Α'/1997) «Διοίκηση, οργάνωση, στελέχωση της Περιφέρειας, ρύθμιση θεμάτων για την τοπική αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις».

2. Τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 22 του Ν.2362/1995 περί «Δημοσίου Λογιστικού Ελέγχου των δαπανών του κράτους και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 247/Α'/27.11.1995).

3. Την αριθ. ΔΙΔΚ/Φ1/20199/5.9.1997 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης για την ανάθεση αρμοδιοτήτων στους Υφυπουργούς Εσωτερικών Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης (ΦΕΚ 801/Β'), όπως τροποποιήθηκε με την ΔΙΔΚ/Φ1/23470/20.10.1997, ομοία απόφαση (ΦΕΚ 924/Β').

4. Την από ΣΤ92/2.6.1998 σύμφωνη γνώμη της Κεντρικής Διοίκησης του Ο.Ε.Ε.

5. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις αυτού του Διατάγματος προκαλείται δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού του Ο.Ε.Ε. που ανέρχεται στο ύψος των 14.000.000 δρχ. ετησίως (Κ.Α.Ε. 0264).

6. Την 534/1998 γνωμοδότηση του Συμβουλίου Επικρατείας, με πρόταση των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και Δικαιοσύνης και του Υφυπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης.

Αποφασίζουμε

Στον Υπουργό Εθνικής Οικονομίας αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.

Αθήνα, 9 Νοεμβρίου 1998

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΠΟΥΛΟΣ

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΥΦΥΠ. ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΔΗΜ. ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ
ΣΤΑΥΡΟΣ ΜΠΕΝΟΣ

ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΙΑΝΝΟΣ ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ

ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ
ΕΥΑΓ. ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ
Δημιουργία νέας κατηγορία'

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο