Αναζήτηση στο κείμενο νόμου

Τοποθετήστε τη λέξη ή τη φράση που αναζητείτε.

Νόμος Π.Δ. 149/1995

Π.Δ. 149/1995 "Τροποποίηση των Π.Δ.351/1983 «Εκλογή, συγκρότηση και λειτουργία της Συνέλευσης των Αντιπροσώπων του Οικονομικού Επιμελητηρίου της Ελλάδας (Ο.Ε.Ε.)», (ΦΕΚ 122/Α'/12.9.1983) και Π.Δ.326/1983 «Εκλογή, συγκρότηση και λειτουργία της Κεντρικής Διοίκησης του Οικονομικού Επιμελητηρίου της Ελλάδας (Ο.Ε.Ε.)» (ΦΕΚ 117/Α'/7.9.1983)"
Ο νόμος αυτός δεν είναι κωδικοποιημένος από την Επιστημονική Ομάδα του κόμβου
Εάν θεωρείτε χρήσιμο να κωδικοποιηθεί ο νόμος αυτός επικοινωνήστε μαζί μας.

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 149

Τροποποίηση των Π.Δ.351/1983 «Εκλογή, συγκρότηση και λειτουργία της Συνέλευσης των Αντιπροσώπων
του Οικονομικού Επιμελητηρίου της Ελλάδας (Ο.Ε.Ε.)», (ΦΕΚ 122/Α'/12.9.1983) και Π.Δ.326/1983 «Εκλογή, συγκρότηση και λειτουργία της Κεντρικής Διοίκησης του Οικονομικού Επιμελητηρίου της Ελλάδας (Ο.Ε.Ε.)» (ΦΕΚ 117/Α'/7.9.1983)

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:
α) Του άρθρου 8, παρ. 3 του Ν.1100/1980 «περί ιδρύσεως του Οικονομικού Επιμελητηρίου της Ελλάδας» (ΦΕΚ 295/Α'/1980), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 7, παρ. 3 του Ν.1479/1984 «τροποποιήσεις του Ν.1100/1980 και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 145/Α'/1984), καθώς και του άρθρου 7, παρ. 3 του Ν.1100/1980, όπως το άρθρο αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 6 του Ν.1479/1984.
β) Του άρθρου 6, παρ. 5 του Ν.2026/1992 (ΦΕΚ 43/Α'/1992) «Ρύθμιση θεμάτων οργάνωσης και προσωπικού της δημόσιας διοίκησης και άλλες διατάξεις».
γ) Του άρθρου 29Α του Ν.1558/1985 «Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Οργανα» (ΦΕΚ 137/Α'/1985), το οποίο προστέθηκε με το άρθρο 27 του Ν.2081/1992 (ΦΕΚ 154/Α'/1992).

2. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις αυτού του διατάγματος προκαλείται δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού του Οικονομικού Επιμελητηρίου της Ελλάδας ύψους τριών εκατομμυρίων (3.000.000) δραχμών περίπου για το τρέχον οικονομικό έτος και τριών εκατομμυρίων (3.000.000) δραχμών περίπου για κάθε τρίτο από τα επόμενα οικονομικά έτη. Για τη δαπάνη αυτή έχει εγγραφεί πίστωση στον προϋπολογισμό του Οικονομικού Επιμελητηρίου ύψους 3.000.000 δραχμών με τα στοιχεία ΚΑ 0284, 0264 και 0857.

3. Την από 14.3.1995 σύμφωνη γνώμη της Κεντρικής Διοίκησης του ΟΕΕ.

4. Την με αριθ. 253/1995 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας με πρόταση των Υπουργών Προεδρίας της Κυβέρνησης, Εθνικής Οικονομίας, Οικονομικών και Δικαιοσύνης.

Αποφασίζουμε

Στον Υπουργό Εθνικής Οικονομίας αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος

Αθήνα, 18 Μαϊου 1995

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΠΟΥΛΟΣ

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΠΡΟΕΔΡΙΑΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ
Γ. ΠΟΤΤΑΚΗΣ

ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
Γ. ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Α. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ

ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ
Α. ΠΕΠΟΝΗΣ
Δημιουργία νέας κατηγορία'

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο