Αναζήτηση στο κείμενο νόμου

Τοποθετήστε τη λέξη ή τη φράση που αναζητείτε.

Νόμος 1157/1981

ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘΜ. 1157 "Περί κυρώσεως της από 29 Δεκεμβρίου 1080 Πράξεως Νομοθετικού Περιεχομένου του Προέδρου της Δημοκρατίας «περί κυρώσεως πενθημέρου εβδομάδος εργασίας των δημοσίων εν γένει υπηρεσιών και ρυθμίσεως συναφών θεμάτων και τροποποιήσεως διατάξεων ταύτης."
Ο νόμος αυτός δεν είναι κωδικοποιημένος από την Επιστημονική Ομάδα του κόμβου
Εάν θεωρείτε χρήσιμο να κωδικοποιηθεί ο νόμος αυτός επικοινωνήστε μαζί μας.

ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 1157
 
Περί κυρώσεως της από 29 Δεκεμβρίου 1080 Πράξεως Νομοθετικού Περιεχομένου του Προέδρου της Δημοκρατίας «περί κυρώσεως πενθημέρου εβδομάδος εργασίας των δημοσίων εν γένει υπηρεσιών και ρυθμίσεως συναφών θεμάτων και τροποποιήσεως διατάξεων ταύτης.
 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Ψηφισάμενοι ομοφώνως μετά της Βουλής, απεφασίσαμεν:
 
Άρθρον πρώτον.

Κυρούται η από 29 Δεκεμβρίου 1980 Πράξις Νομοθετικού ΓΙεριεχομένου του Προέδρου της Δημοκρατίας «περί καθιερώσεως πενθημέρου εβδομάδος εργασίας των δημοσίων εν γένει υπηρεσιών και ρυθμίσεως συναφών θεμάτων», δημοσιευθείσα εις το υπ' άριθ. 299/30.12.1980 φύλλον της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως (τεύχος Α'), έχουσα ως ακολούθως:

ΠΡΑΞΙΣ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ
Περί καθιερώσεως πενθημέρου εβδομάδος εργασίας των δημοσίων εν γένει υπηρεσιών και ρυθμίσεως συναφών θεμάτων.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΉΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Έχοντες υπ' όψει:
 
1. Τας διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 44 του Συντάγματος.

2. Την ανακύψασαν έκτακτον, εξαιρετικώς επείγουσαν και απρόβλεπτον ανάγκην καθιερώσεως πενθημέρου εβδομάδος εργασίας των δημοσίων εν γένει υπηρεσιών, κατόπιν και της σχετικής εξαγγελίας της Κυβερνήσεως διά την εφαρμογήν του μέτρου τούτου από 1ης Ιανουαρίου 1981.

3. Την αδυναμίαν αμέσου αντιμετωπίσεως του ανωτέοω θέματος μέχρι τέλους του τρέχοντος έτους διά της συνήθους νομοθετικής διαδικασίας λόγω παύσεως των εργασιών της Βουλής ένεκα των εορτών των Χριστουγέννων και του Νέου Έτους προτάσει του Υπουργικού Συμβουλίου,

αποφασίζομεν:

Η παρούσα δημοσιευθήτω δια της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως.

Έν Αθήναις τη 29 Δεκεμβρίου 1980
 
Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Γ. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ

Το Υπουργικόν Συμβούλιον

Ο Πρόεδρος
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΡΑΛΛΗΣ
 
Ο Αντιπρόεδρος
ΚΩΝΣΤ. Ε. ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
 
Τα Μέλη
ΚΩΝ. ΣΤΕΦΑΝΟΠΟΥΛΟΣ, ΚΩΝ. ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ, ΕΥΑΓΓ. ΑΒΕΡΩΦ-ΤΟΣΙΤΣΑΣ, ΓΕΩΡΓ. ΣΤΑΜΑΤΗΣ, ΧΡΙΣΤΟΦ. ΣΤΡΑΤΟΣ, ΑΘΑΝ. ΤΑΛΙΑΔΟΥΡΟΣ, ΜΙΛΤ. ΕΒΕΡΤ, ΑΘΑΝ. ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ, ΓΕΩΡΓ. ΚΟΝΤΟΓΙΩΡΓΗΣ, ΙΩΑΝ. ΠΑΛΑΙΟΚΡΑΣΣΑΣ, ΣΤΑΥΡ. ΔΗΜΑΣ, ΑΝΔΡ. ΑΝΔΡΙΑΝΟΠΟΥΛΟΣ, ΣΤΕΦ. ΜΑΝΟΣ, ΑΡΙΣΤ. ΚΑΛΑΝΤΖΑΚΟΣ, ΚΩΝ. ΛΑΣΚΑΡΗΣ, ΣΠΥΡ. ΔΟΞΙΑΔΗΣ, ΤΖANΝΗΣ ΤΖΑΝΝΕΤΑΚΗΣ, ΓΕΩΡΓ. ΠΛΥΤΑΣ, ΓΕΩΡΓ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ, ΔΗΜΗΤΡ. ΔΑΒΑΚΗΣ, ΙΩΑΝ. ΦΙΚΙΩΡΗΣ.
 
Άρθρον δεύτερον.
 
1. Η παράγραφος 8 του άρθρου 1 της δια του παρόντος κυρουμένης Πpάξεως αντικαθίσταται, ως ακολούθως:
«8. Προκειμένου περί του προσωπικού ή μέρους προσωπικού του Εθνικού Τυπογραφείου ή έτερων υπηρεσιών τυπογραφείου και βιβλιοδεσίας, ως και μηχανογραφικών υπηρεσιών αι κατα την παράγραφον 5 περίπτ. α' του παρόντος άρθρου οριζόμενα καθ' εβδομάδα ώρα εργασίας δύναται, κατ' εξαίρεσιν, λόγω ειδικών δυσμενών συνθηκών εργασίας του ως άνω προσωπικού, να μειούνται κατά ημίσειαν ώραν ημερησίως δι' αποφάσεως του Υπουργού Προεδρίας Κυβερνήσεως».

2. Η τελευταία περίοδος του τρίτου εδαφίου της παραγράφου 10 του άρθρου 1 της διά του παρόντος κυρουμένης Πράξεως αντικαθίσταται, ως ακολούθως:
«Κατά Σάββατον ή Δευτέραν, κατά περίπτωσιν, έφ' όσον ο υπάλληλος δεν απασχοληθή κατά το κανονικόν ωράριον εργασίας του, ως και κατά την αναπληρωματικήν ημέραν αναπαύσεώς του, δεν επιτρέπεται απασχόλησις υπό μορφήν υπερωριακής, υπερεργασιακής ή άλλης μορφής προσθέτου εργασίας, έκτος αν πρόκειται προς συμπλήρωσιν φυλακών εργασίας (βάρδιας) ή δια την εφημερίαν ιατρικού προσωπικού νοσηλευτικών ιδρυμάτων».

3. Η περίπτωσις β' της παραγράφου 11 του άρθρου 1 της δια του παρόντος κυρουμένης Πράξεως αντικαθίσταται, ως ακολούθως:
«β) Ημέρα ημιαργίας: Η παραμονή των Χριστουγέννων και η παραμονή του Νέου Έτους. Κατά τας ως άνω ημιαργίας η εργασία διακόπτεται επί πενθημέρου εβδομάδος εργασίας την 13ην μεταμεσημβρινήν ώραν ή την 12ην μεσημβρινήν ώραν εφ' όσον δεν εφαρμόζεται πενθήμερος εβδομαδιαία εργασία».

Άρθρον τρίτον.

Η ισχύς του παρόντος νόμου άρχεται από της δημοσιεύσεώς του εις την Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
 
Ο παρών νόμος ψηιφισθείς υπό της Βουλής και παρ' Ημών σήμερον κυρωθείς, δημοσιευθήτω διά της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως και εκτελεσθήτω ως νόμος του Κράτους.

Έν Αθήναις τη 7 Μαίου 1981

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΓΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Γ. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ
 
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΠΡΟΕΔΡΙΑΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΚΩΝΣΤ. ΣΤΕΦΑΝΟΠΟΥΛΟΣ,

ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΚΩΝ. ΛΑΣΚΑΡΗΣ

Εθεωρήθη και ετέθη η μεγάλη του Κράτους σφραγίς.

Έν Αθήναις τη 8 Μαΐου 1981.

Ο ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣ
Δημιουργία νέας κατηγορία'

  • ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΕΚΤΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΛΠ ΑΝΤΙ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ
  • ΕΦΚΑ
Up
Close
Close
Κλείσιμο