Αναζήτηση στο κείμενο νόμου

Τοποθετήστε τη λέξη ή τη φράση που αναζητείτε.

Νόμος 539/1945

ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 539/1945 Περί χορηγήσεως κατ' έτος εις τους µισθωτούς αδειών µετ' αποδοχών
Πιο πρόσφατη κωδικοποίηση με το νόμο 4611/2019 την 2019-05-17

ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ 539/45

Περί χορηγήσεως κατ' έτος εις τους µισθωτούς αδειών µετ' αποδοχών.
(ΦΕΚ 229/A/6-9-1945)


(Βλέπε και Β.Δ. της 15-11-1949 και Β.Δ. 376/1971)

ΓΕΩΡΓΙΟΣ Β΄
ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ

Προτάσσει του Ηµετέρου Υπουργικού Συµβουλίου, απεφασίσαµεν και διατάσσοµεν:


Εν Αθήναις τη 5 Σεπτεµβρίου 1945

Εν ονόµατι του Βασιλέως

Ο Αντιβασιλεύς
+ Ο Αθηνών ∆ΑΜΑΣΚΗΝΟΣ

Το Υπουργικόν Συµβούλιον

Ο Πρόεδρος
ΠΕΤΡΟΣ ΒΟΥΛΓΑΡΗΣ

Τα Μέλη
Ι. ΠΟΛΙΤΗΣ, Π. ΓΟΥΝΑΡΑΚΗΣ, Γ. ΟΙΚΟΝΟΜΟΣ, Γ.Α. ΜΑΝΤΖΑΒΙΝΟΣ, ΑΝΑΡΓ. ∆ΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ, Χ.ΛΟΥΗΣ, Π. ΚΟΥΤΣΟΜΗΤΟΠΟΥΛΟΣ, Ι. ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ, ΣΠ. ΜΑΤΕΣΙΣ, Α. ΖΑΚΚΑΣ, Α. ΜΕΡΕΝΤΙΤΗΣ, Γ. ΛΑΜΠΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ, Β. ∆ΕΝ∆ΡΑΜΗΣ, Μ. ΠΕΣΜΑΤΖΟΓΛΟΥ.

Εθεωρήθη και ετέθη η µεγάλη του Κράτους σφραγίς.

Εν Αθήναις της 5 Σεπτεµβρίου 1945

Ο επι της ∆ικαιοσύνης Υπουργός
ΒΑΣ. ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

Δημιουργία νέας κατηγορία'

  • ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΕΚΤΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΛΠ ΑΝΤΙ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ
  • ΕΦΚΑ
Up
Close
Close
Κλείσιμο