Αναζήτηση στο κείμενο νόμου

Τοποθετήστε τη λέξη ή τη φράση που αναζητείτε.

Νόμος 89/1967

Α.Ν. 89/1967 Περί εγκαταστάσεως έν Έλλάδι Αλλοδαπών Έμποροβιομηχανικών Έταιρειών
Πιο πρόσφατη κωδικοποίηση με το νόμο 4605/2019 την 2019-04-01

ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 89

Περί εγκαταστάσεως έν Έλλάδι άλλοδαπών Εμποροβιομηχανικών Έταιρειών

(ΦΕΚ Α' 132/01-08-1967)

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ

Προτάσει τού Ήμετέρου Ύπουργικού Συμβουλίου, άπεφασίσαμεν και διατάσσομεν:


Είς τον Πρόεδρον τού Ήμετέρου Ύπουργικού Συμβουλίου, ανατίθεται η δημοσίευσις καί η έκτέλεσις τού παρόντος.

Έν Άθήναις τή 31 Ιουλίου 1967

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Β.

ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΙΚΟΝ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΝ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΚΩΝΣΤ. ΚΟΛΛΙΑΣ

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΓΡ. ΣΠΑΝΤΙΔΑΚΗΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

Ν. ΜΑΚΑΡΕΖΟΣ, ΣΤ. ΠΑΤΤΑΚΟΣ, Γ. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ, ΚΩΝ. ΚΑΛΑΜΠΟΚΙΑΣ, ΑΔΑΜ. ΑΝΔΡΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΣ, Γ. ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ, Π. ΤΣΑΡΟΥΧΗΣ, ΙΩΑΝ. ΤΣΑΝΤΙΛΑΣ, ΑΛΕΞ. ΜΑΤΘΑΙΟΥ, ΕΥΣΤΑΘ. ΠΟΥΛΑΝΤΖΑΣ, ΑΛΕΞ. ΛΕΚΚΑΣ, ΙΩΑΝ. ΡΟΔΙΝΟΣ-ΟΡΛΑΝΔΟΣ, ΣΠ. ΛΙΖΑΡΔΟΣ, Γ. ΓΕΩΡΓΑΚΕΛΟΣ.

Έθεωρήθη καί έτέθη η μεγάλη τού Κράτους σφραγίς.

Έν Άθήναις τή 1 Αύγούστου 1967

Ο ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΛΕΩΝ. ΡΟΖΑΚΗΣ

Δημιουργία νέας κατηγορία'

  • ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΕΚΤΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΛΠ ΑΝΤΙ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ
Up
Close
Close
Κλείσιμο