Αναζήτηση στο κείμενο νόμου

Τοποθετήστε τη λέξη ή τη φράση που αναζητείτε.

Νόμος 748/1966

Β.Δ. ΥΠ΄ΑΡΙΘ. 748/1966 "Περί κωδικοποιήσεως, καταργήσεως, τροποποιήσεως και συμπληρώσεως των διατάξεων της κειμένης νομοθεσίας περί εβδομαδιαίας και Κυριακής αναπαύσεως και ημερών αργίας"
Πιο πρόσφατη κωδικοποίηση με το νόμο 4635/2019 την 2019-10-30

ΒΑΣΙΛΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 748/1966

(ΦΕΚ 179/Α'/13-09-1966)

Περί κωδικοποιήσεως, καταργήσεως, τροποποιήσεως και συμπληρώσεως των διατάξεων της κειμένης νομοθεσίας περί εβδομαδιαίας και Κυριακής αναπαύσεως και ημερών αργίας.

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τας διατάξεις του αρθρ.4 παρ.3 του Νόμου 4504/1966 «περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεως διατάξεων τινών της Εργατικής Νομοθεσίας και περί ετέρων τινών διατάξεων».

2. Την υπ΄αριθ.722/1966 γνωμοδότησιν του Συμβουλίου της Επικρατείας, προτέσει του Ημετέρου επί της Εργασίας Υπουργού,

απεφασίσαμεν και διατάσσομεν:

(Σύμφωνα με την παράγραφο 6 του άρθρου 31 του ν. 3904/2010, όλες οι παραβάσεις του παρόντος τιμωρούνται με πρόστιμο μέχρι 3.000 ευρώ)

Η ισχύς του παρόντος άρχεται από της πρώτης του μεθεπομένου της δημοσιεύσεως του εις την Εφημερίδα της Κυβερνήσεως μηνός.
 
Εις τον Ημέτερον επί της Εργασίας Υπουργόν, ανατίθεμεν την δημοσίευσιν και εκτέλεσιν του παρόντος Δ/τος.
 
Εν Αθήναις τη 5 Σεπτεμβρίου 1966
 
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Β.

Ο ΕΠΙ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
Γ. ΜΠΑΚΑΤΣΕΛΟΣ
Δημιουργία νέας κατηγορία'

  • ΕΦΚΑ
  • ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΕΚΤΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΛΠ ΑΝΤΙ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ
Up
Close
Close
Κλείσιμο