Αναζήτηση στο κείμενο νόμου

Τοποθετήστε τη λέξη ή τη φράση που αναζητείτε.

Νόμος 3862/2010

ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 3862 Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στις Οδηγίες 2007/64/ΕΚ, 2007/44/ΕΚ και 2010/16/ΕΕ που αφορούν υπηρεσίες πληρωμών στην εσωτερική αγορά, προληπτική αξιολόγηση προτάσεων απόκτησης συμμετοχής σε επιχειρήσεις του χρηματοπιστωτικού τομέα και άλλες διατάξεις.
Πιο πρόσφατη κωδικοποίηση με το νόμο 4370/2016 την 2016-03-07

ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 3862

Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στις Οδηγίες 2007/64/ΕΚ, 2007/44/ΕΚ και 2010/16/ΕΕ που αφορούν υπηρεσίες πληρωμών στην εσωτερική αγορά, προληπτική αξιολόγηση προτάσεων απόκτησης συμμετοχής σε επιχειρήσεις του χρηματοπιστωτικού τομέα και άλλες διατάξεις.

(ΦΕΚ Α' 113/13.7.2010)

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

(Σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 166 του ν. 4261/2014 ορίζεται ότι, από τη δημοσίευσή του, καταργείται ο ν. 3601/2007 και οποιαδήποτε υφιστάμενη αναφορά σε αυτόν νοείται στο εξής ως αναφορά στις αντίστοιχες κατά περιεχόμενο διατάξεις του ν. 4261/2014 ή του Κανονισμού (ΕΕ) αριθμ. 575/2013)

(Με την επιφύλαξη των άρθρων 104, 105 και 107 του ν. 4537/2018, καταργούνται τα άρθρα 1 έως 83 του παρόντος και οποιαδήποτε παραπομπή σε αυτόν νοείται ως παραπομπή στις αντίστοιχες διατάξεις του ν. 4537/2018. Οι κανονιστικές πράξεις, που έχουν εκδοθεί σύμφωνα με τις διατάξεις που καταργούνται, εφόσον δεν αντίκεινται στις διατάξεις του ν. 4537/2018, διατηρούνται σε ισχύ)


Παραγγέλλομε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως νόμου του Κράτους.
 
Αθήνα, 8 Ιουλίου 2010
 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΚΑΡΟΛΟΣ ΓΡ. ΠΑΠΟΥΛΙΑΣ
 
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ
ΛΟΥΚΙΑ - ΤΑΡΣΙΤΣΑ ΚΑΤΣΕΛΗ
 
Θεωρήθηκε και τέθηκε η Μεγάλη Σφραγίδα του Κράτους
 
Αθήνα, 9 Ιουλίου 2010
 
Ο ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΚΑΣΤΑΝΙΔΗΣ

Δημιουργία νέας κατηγορία'

  • ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΕΚΤΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΛΠ ΑΝΤΙ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ
  • ΕΦΚΑ
Up
Close
Close
Κλείσιμο