Αναζήτηση στο κείμενο νόμου

Τοποθετήστε τη λέξη ή τη φράση που αναζητείτε.

Νόμος Π.Δ.150/2006

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 150 Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία 2003/109/ΕΚ της 25ης Νοεμβρίου 2003, σχετικά με το καθεστώς υπηκόων τρίτων χωρών oι οποίοι είναι επί μακρόν διαμένοντες.
Ο νόμος αυτός δεν είναι κωδικοποιημένος από την Επιστημονική Ομάδα του κόμβου
Εάν θεωρείτε χρήσιμο να κωδικοποιηθεί ο νόμος αυτός επικοινωνήστε μαζί μας.


Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
 ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
 Έχοντας υπόψη:
 1. Τις διατάξεις του άρθρου 69 του ν. 3386/2005 «Είσοδος, διαμονή και κοινωνική ένταξη υπηκόων τρίτων χωρών στην Ελληνική Επικράτεια» (ΦΕΚ Α΄ 212).
 2. Το άρθρο 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα (π.δ. 63/2005, ΦΕΚ Α΄ 98).
 3. Την υπ’ αριθμ. 37930/ΔΙΟΕ1264/14.10.2005 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών «Καθορισμός αρμοδιοτήτων των Υφυπουργών Οικονομίας και Οικονομικών (ΦΕΚ 1432/Β΄/14.10.2005) και ιδίως τις διατάξεις του άρθρου 7.
 4. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος προκαλείται, επί του κρατικού προϋπολογισμού, δαπάνη από την ενημέρωση των ενδιαφερομένων σχετικά με τις προϋποθέσεις και διαδικασίες του καθεστώτος επί μακρόν διαμένοντος (άρθρο 4).
 Επίσης, ενδέχεται να προκληθεί δαπάνη από την:
 i. εφαρμογή μέτρων για την ίση μεταχείριση προς τους ημεδαπούς, υπηκόων τρίτων χωρών στους οποίους έχει χορηγηθεί το καθεστώς του επί μακρόν διαμένοντος (άρθρο 12),
 ii. απέλαση επί μακρόν διαμενόντων (άρθρο 10).
 Οι ανωτέρω δαπάνες που εξαρτώνται από πραγματικά γεγονότα και για το λόγο αυτό δεν μπορούν να προσδιοριστούν επακριβώς, θα καλύπτονται από τις πιστώσεις του προϋπολογισμού του Υπουργείου Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης (Ειδ. Φ. 07-110), πλην της υπό στοιχείο. 
 (ii) δαπάνης που θα καλύπτεται από τις πιστώσεις του προϋπολογισμού του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης (Ειδ. Φ. 43-110).
 5. Την υπ’ αριθ. 173/2006 γνωμοδότηση του Συμβου­λίου της Επικράτειας, ύστερα από πρόταση των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, Οικονομίας και Οικονομικών, Εξωτερικών, Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας και Δημόσιας Τάξης, αποφασίζουμε:

 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄
 ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ


Στο

ν Υπουργό Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.
Αργοστόλι, 29 Ιουλίου 2006
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΚΑΡΟΛΟΣ ΓΡ. ΠΑΠΟΥΛΙΑΣ
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
ΚΑI ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Π. ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ Γ. ΑΛΟΓΟΣΚΟΥΦΗΣ
ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ
ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
Θ. ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗ Μ. ΓΙΑΝΝΑΚΟΥ
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ
ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ
Σ. ΤΣΙΤΟΥΡΙΔΗΣ Β. ΠΟΛΥΔΩΡΑΣ

Δημιουργία νέας κατηγορία'

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο