Αναζήτηση στο κείμενο νόμου

Τοποθετήστε τη λέξη ή τη φράση που αναζητείτε.

Νόμος 3606/2007

ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 3606 Αγορές χρηματοπιστωτικών μέσων και άλλες διατάξεις.
Πιο πρόσφατη κωδικοποίηση με το νόμο 4569/2018 την 2018-10-11

ΝΟΜΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 3606

Αγορές χρηματοπιστωτικών μέσων και άλλες διατάξεις.
 
(ΦΕΚ Α' 195/17-08-2007)

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

(Οι διατάξεις των άρθρων 1 έως και 70 του παρόντος καταργούνται από 03/01/2018, σύμφωνα με τα άρθρα 97 και 128 του ν. 4514/2018 (ΦΕΚ Α' 14/30-01-2018) «Αγορές χρηματοπιστωτικών μέσων και άλλες διατάξεις».
Οι διατάξεις των άρθρων 1 έως και 70 του παρόντος εξακολουθούν να εφαρμόζονται για πράξεις και παραλείψεις που έχουν τελεστεί μέχρι την έναρξη ισχύος του ν.
4514/2018.
Όπου στην κείμενη νομοθεσία γίνεται αναφορά στις διατάξεις του παρόντος νόμου, νοούνται οι αντίστοιχες προς το περιεχόμενό τους διατάξεις του ν.
4514/2018 και του Κανονισμού (ΕΕ) 600/2014.
Βλέπε τις μεταβατικές διατάξεις του άρθρου 98 του ν.
4514/2018.)


Παραγγέλλομε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως νόμου του Κράτους.

Αθήνα, 17 Αυγούστου 2007

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΚΑΡΟΛΟΣ ΓΡ. ΠΑΠΟΥΛΙΑΣ

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ
Π. ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ


ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Γ. ΑΛΟΓΟΣΚΟΥΦΗΣ

ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ
Α. ΠΑΠΑΛΗΓΟΥΡΑΣ

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
Γ. ΒΟΥΛΓΑΡΑΚΗΣ

ΥΦΥΠ. ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
Γ. ΟΡΦΑΝΟΣ


Θεωρήθηκε και τέθηκε η Μεγάλη Σφραγίδα του Κράτους.

Αθήνα, 17 Αυγούστου 2007

Ο ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
Α. ΠΑΠΑΛΗΓΟΥΡΑΣ

Δημιουργία νέας κατηγορία'

  • ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΕΚΤΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΛΠ ΑΝΤΙ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ
Up
Close
Close
Κλείσιμο