Αναζήτηση στο κείμενο νόμου

Τοποθετήστε τη λέξη ή τη φράση που αναζητείτε.

Νόμος Π.Δ.258/2005

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 258/2005 Καταστατικό του Οργανισμού Ασφάλισης Ελευθέρων Επαγγελματιών (Ο.Α.Ε.Ε.).
Πιο πρόσφατη κωδικοποίηση με το νόμο 4387/2016 την 2016-05-12

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 258 


(ΦΕΚ Α΄ 316/28.12.2005)

Καταστατικό του Οργανισμού Ασφάλισης Ελευθέρων Επαγγελματιών (Ο.Α.Ε.Ε.).


Έχοντας υπόψη:

α) Τις διατάξεις του άρθρου 12 παρ. 1 και 3 του ν.2676/1999 (Α, 1) "Οργανωτική και λειτουργική αναδιάρθρωση των φορέων κοινωνικής ασφάλισης και άλλες διατάξεις.".

β) Τις διατάξεις του π.δ. 63/2005 (Α, 98) "Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα".

γ) Τις διατάξεις του άρθρου 9 του ν. 3050/2002 (Α, 214) "Σύσταση Λογαριασμού Αγροτικής Εστίας και άλλες διατάξεις", όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το άρθρο 18 παρ. 7 του ν. 3144/2003 (Α, 111) και το άρθρο 17 παρ. 2 του ν. 3232/2004 (Α, 48).

δ) Τις διατάξεις του άρθρου 27 του ν. 3220/2004 (Α, 15), του ν.3232/2004 (Α, 48) και του άρθρου 26 του ν. 3296/2004 (Α, 253).

ε) Τις διατάξεις του άρθρου 15 του π.δ/τος. 213/1992 (Α, 102) "Οργανισμός της Γενικής Γραμματείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων".

στ) Την υπ' αριθμ. 130/14.10.2002 Οικονομική Εκθεση της Δ/νσης Αναλογιστικών Μελετών της Γ.Γ.Κ.Α.

ζ) Τη γνώμη του Δ.Σ. του Ο.Α.Ε.Ε. που διατυπώθηκε στην υπ' αριθμ. 404/3/268/6.12.2001 απόφασή του όπως συμπληρώθηκε με την υπ' αριθμ. 489/1/505/2.6.2004 απόφασή του.

η) Τη γνώμη του Συμβουλίου Κοινωνικής Ασφάλισης, που διατυπώθηκε κατά τις υπ' αριθμ. 2η/4.2.2003, 3η/11.2.2003, 4η/4.3.2003 και 1η/19.10.2004 συνεδριάσεις αυτού.

θ) Το γεγονός ότι από το παρόν διάταγμα δεν προκαλείται επιπλέον επιβάρυνση σε βάρος ούτε του κρατικού προϋπολογισμού ούτε του προϋπολογισμού του ΟΑΕΕ, δεδομένου ότι με τις διατάξεις του Προεδρικού αυτού Διατάγματος επιδιώκεται η ενοποίηση και κωδικοποίηση των διατάξεων της νομοθεσίας των τριών καταργούμενων Ταμείων.

ι) Την υπ' αριθμ. 110/27.2.2004 γνωμοδότηση του ΣτΕ μετά από πρόταση του Υφυπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων και την υπ' αριθμ. 76/12.4.2005 γνωμοδότηση του ΣτΕ μετά από πρόταση του Υπουργού Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας, 

αποφασίζουμε:


Στον Υπουργό Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος

Αθήνα, 23 Δεκεμβρίου 2005

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΚΑΡΟΛΟΣ ΓΡ. ΠΑΠΟΥΛΙΑΣ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
ΠΑΝΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ

Δημιουργία νέας κατηγορία'

  • ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΕΚΤΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΛΠ ΑΝΤΙ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ
Up
Close
Close
Κλείσιμο