Αναζήτηση στο κείμενο νόμου

Τοποθετήστε τη λέξη ή τη φράση που αναζητείτε.

Νόμος Π.Δ.88/1999

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 88 Ελάχιστες προδιαγραφές για την οργάνωση του χρόνου εργασίας σε συμμόρφωση με την οδηγία 93/104/ΕΚ.
Πιο πρόσφατη κωδικοποίηση με το νόμο 4093/2012 την 2012-11-12

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 88
Ελάχιστες προδιαγραφές για την οργάνωση του χρόνου εργασίας σε συμμόρφωση με την οδηγία 93/104/ΕΚ.
 
(ΦΕΚ Α' 94/13-05-1999)

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Tις διατάξεις:
α. Των άρθρων 1 (παράγραφοι 1, 2, 3, 4 και 5) 3 και 4 του Ν.1338/83 «Eφαρμογή του κοινοτικού δικαίου» (34/A) όπως τροποποιήθηκαν αντίστοιχα με το άρθρο 6 του Ν. 1440/84 «Συμμετοχή της Eλλάδας στο κεφάλαιο, στα αποθεματικά και στις προβλέψεις της Eυρωπαϊκής Tράπεζας Eπενδύσεων, στο κεφάλαιο της Eυρωπαϊκής Kοινότητος Άνθρακος και Xάλυβος και του Oργανισμού Eφοδιασμού EURATOM» (70/A) με το άρθρο 65 του Ν.1892/90 «Για τον εκσυγχρονισμό και την ανάπτυξη και άλλες διατάξεις» (101/A) και με το άρθρο 19 του Ν. 2367/95 (261/Α) και
β. Της παραγράφου 2 του άρθρου δευτέρου του Ν. 2077/92 «Kύρωση της συνθήκης για την Eυρωπαϊκή Ένωση και των σχετικών πρωτοκόλλων και δηλώσεων που περιλαμβάνονται στην τελική Πράξη» (136/A).

2. Τις διατάξεις του άρθρου 36 του Ν. 1568/85 «Υγιεινή και ασφάλεια των εργαζομένων» (177/Α).

3. Tις διατάξεις του άρθρου 26 του Ν. 2224/94 «Pύθμιση θεμάτων εργασίας, συνδικαλιστικών δικαιωμάτων, υγιεινής και ασφάλειας των εργαζομένων και οργάνωσης Yπουργείου Eργασίας και των εποπτευομένων από αυτό νομικών προσώπων και άλλες διατάξεις» (112/A).

4. Tις διατάξεις του άρθρου 39 του Ν. 1836/89 «Προώθηση της απασχόλησης και της επαγγελματικής κατάρτισης και άλλες διατάξεις» (79/A).

5. Την 8211/8.3.99 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και της Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης «Ανάθεση αρμοδιοτήτων Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης στους Υφυπουργούς Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης Λεωνίδα Τζαννή και Γεώργιο Φλωρίδη» (198/Β).

6. Tην με αριθμό 16/20.7.1998 γνώμη του Συμβουλίου Yγιεινής και Aσφάλειας της Eργασίας.

7. Tις διατάξεις του άρθρου 29A του Ν. 1558/85 «Kυβέρνηση και Kυβερνητικά Όργανα» (137/A), που προστέθηκε με το άρθρο 27 του Ν. 2081/92 «Pύθμιση του θεσμού των Eπιμελητηρίων κ.λπ.» (154/A) και αντικαταστάθηκε από το άρθρο 1 παράγραφος 2α του Ν. 2469/97 (38/Α).

8. Ότι με την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος δεν θα προκληθεί πρόσθετη δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού του Yπουργείου Eργασίας και Kοινωνικών Aσφαλίσεων ή του κρατικού προϋπολογισμού ή προϋπολογισμού NΠΔΔ.

9. Tην με αριθμό 630/16.12.1998 γνωμοδότηση του Συμβουλίου Eπικρατείας, μετά από πρόταση των Yπουργών Eθνικής Oικονομίας και Oικονομικών, Ανάπτυξης, Μεταφορών και Επικοινωνιών, Eργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, Yγείας και Πρόνοιας και του Υφυπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Aποκέντρωσης,

αποφασίζουμε:


Στον Υπουργό Εργασίας & Κοινωνικών Ασφαλίσεων αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος

Αθήνα, 7 Μαΐου 1999
 
O ΠPOEΔPOΣ THΣ ΔHMOKPATIAΣ
KΩNΣTANTINOΣ ΣTEΦANOΠOYΛOΣ

OI YΠOYPΓOI

EΘNIKHΣ OIKONOMIAΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓIANNOΣ ΠAΠANTΩNIOY

ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ

EPΓAΣIAΣ & KOIN. AΣΦAΛIΣEΩN
ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ

YΓEIAΣ KAI ΠPONOIAΣ
ΛΑΜΠΡΟΣ ΠΑΠΑΔΗΜΑΣ

ΥΦΥΠ. ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΔΗΜ. ΜΕΤΑΦΟΡΩN KAI ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΜΑΝΤΕΛΗΣ

ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ
ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΤΖΑΝΝΗΣ

Δημιουργία νέας κατηγορία'

  • ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΕΚΤΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΛΠ ΑΝΤΙ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ
  • ΕΦΚΑ
Up
Close
Close
Κλείσιμο