Αναζήτηση στο κείμενο νόμου

Τοποθετήστε τη λέξη ή τη φράση που αναζητείτε.

Νόμος Π.Δ. 85/2005

Π.Δ. 85 της 25.5.2005 : Οργάνωση της Υπηρεσίας Ειδικών Ελέγχων (ΥΠ.Ε.Ε.) του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών
Ο νόμος αυτός δεν είναι κωδικοποιημένος από την Επιστημονική Ομάδα του κόμβου
Εάν θεωρείτε χρήσιμο να κωδικοποιηθεί ο νόμος αυτός επικοινωνήστε μαζί μας.

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 85
Οργάνωση της Υπηρεσίας Ειδικών Ελέγχων (ΥΠ.Ε.Ε.) του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις των παραγράφων 7 και 11 του άρθρου 30 του ν. 3296/2004 "Φορολογία εισοδήματος φυσικών και νομικών προσώπων, φορολογικοί έλεγχοι και άλλες διατάξεις" (Α΄ 253).
2. Τις διατάξεις του άρθρου 20 του ν. 2503/1997 "Διοίκηση, οργάνωση, στελέχωση της Περιφέρειας, ρύθμιση θεμάτων για την τοπική αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις" (Α΄ 107).
3. Τις διατάξεις του άρθρου 29Α του ν. 1558/1985 "Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα" (Α΄ 137), όπως προστέθηκε με το άρθρο 27 του ν. 2081/1992 "Ρύθμιση του θεσμού των Επιμελητηρίων, τροποποίηση των διατάξεων του ν. 1712/1987 για τον εκσυγχρονισμό των επαγγελματικών οργανώσεων των εμπόρων, βιοτεχνών και λοιπών επαγγελματιών και άλλες διατάξεις" (Α΄ 154) και τροποποιήθηκε με το άρθρο 1 παρ. 2 περιπτ. α του ν. 2469/1997 "Περιορισμός και βελτίωση της αποτελεσματικότητας των κρατικών δαπανών και άλλες διατάξεις" (Α΄ 38).
4. Την αριθ. ΔΙΔΚ/Φ.1/2/6139/23-3-2004 απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης "Ανάθεση αρμοδιοτήτων στους Υφυπουργούς Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης" (Β΄ 527).
5. To γεγονός ότι, από τις διατάξεις του παρόντος προεδρικού διατάγματος, προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού ποσού επτά χιλιάδων εξακοσίων πέντε (7.605) Ευρώ για το οικονομικό έτος 2005, καθώς και ποσού δέκα χιλιάδων εκατό σαράντα (10.140) Ευρώ για κάθε επόμενο έτος, η οποία θα καλύπτεται από τις πιστώσεις εξόδων του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών (Ειδ. Φορέας 23110, Κ.Α.Ε. 0215).
6. Την αριθμ. Δ. 98/2005 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, μετά από πρόταση του Υφυπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών, αποφασίζουμε :
Αθήνα, 24 Μαίου 2005
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΚΑΡΟΛΟΣ ΓΡ. ΠΑΠΟΥΛΙΑΣ

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΥΦΥΠ. ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑΣ                                               ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ                                              ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΑΠΟΣΤ.ΑΝΔΡΕΟΥΛΑΚΟΣ                                                           Γ. ΑΛΟΓΟΣΚΟΥΦΗΣ  
Δημιουργία νέας κατηγορία'

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο