Αναζήτηση στο κείμενο νόμου

Τοποθετήστε τη λέξη ή τη φράση που αναζητείτε.

Νόμος Π.Δ. 166/2003

Π.Δ. 166 της 5.6.2003 : Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην οδηγία 2000/35 της 29-6-2000 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές.
Ο νόμος αυτός δεν είναι κωδικοποιημένος από την Επιστημονική Ομάδα του κόμβου
Εάν θεωρείτε χρήσιμο να κωδικοποιηθεί ο νόμος αυτός επικοινωνήστε μαζί μας.

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ` ΑΡΙΘ. 166 (ΦΕΚ Α΄ 138/5.6.2003)
Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην οδηγία 2000/35 της 29-6-2000 για την
καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Εχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του άρθρου 4 του Νόμου 1338/1983 "Εφαρμογή του Κοινοτικού
Δικαίου" (Α` 34), όπως αντικαταστάθηκε με την παραγρ. 4 του άρθρου 6 του Ν.
1440/1984 (Α` 70) και τροποποιήθηκε με τα άρθρα 31 του Ν. 2076/1992 (Α` 130),
19 του Ν. 2367/1995 (Α` 261) και 22 του Ν. 2789/2000 (Α` 21) ως και τις
διατάξεις του άρθρου 3 (Ν. 1338/1983) όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 65 του
Ν. 1892/1990 (Α` 101).

2. Τις διατάξεις του άρθρου 29` του Ν. 1558/1985, όπως προσετέθη με το άρθρο
27 του Ν. 2081/1992 (Α` 154) και τροποποιήθηκε με το άρθρο 1 παρ. 2α του Ν.
2469/1997 (Α` 36)

3. Την Κοινή Απόφαση 485/311001 του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Ανάπτυξης
"Ανάθεση αρμοδιοτήτων στους Υφυπουργούς Ανάπτυξης" (ΦΕΚ Β` 1484).

4. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος διατάγματος δεν προκαλείται
δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού.

5. Την 101/2003 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας μετά από πρόταση
των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών, Δικαιοσύνης, Περιβάλλοντος,
Χωροταξίας και Δημοσίων Εργων και του Υφυπουργού Ανάπτυξης, αποφασίζουμε:
Αθήνα, 29 Μαίου 2003

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤIΝΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΠΟΥΛΟΣ

ΟI ΥΠΟΥΡΓΟI

ΟIΚΟΝΟΜIΑΣ ΚΑΙ ΟIΚΟΝΟΜIΚΩΝ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
Ν. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗΣ Χ. ΘΕΟΔΩΡΟΥ

ΠΕΡΙΒ/ΝΤΟΣ, ΧΩΡ/ΞΙΑΣ ΚΑΙ ΔΗΜ. ΕΡΓΩΝ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ
Β. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ Φ. ΠΕΤΣΑΛΝΙΚΟΣ
Δημιουργία νέας κατηγορία'

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο