Αναζήτηση στο κείμενο νόμου

Τοποθετήστε τη λέξη ή τη φράση που αναζητείτε.

Νόμος Π.Δ. 146/2003

Π.Δ. 146 της 21.5.2003 : Περί ορισμού του περιεχομένου και του χρόνου ενάρξεως της εφαρμογής του Κλαδικού Λογιστικού Σχεδίου Δημοσίων Μονάδων Υγείας.
Ο νόμος αυτός δεν είναι κωδικοποιημένος από την Επιστημονική Ομάδα του κόμβου
Εάν θεωρείτε χρήσιμο να κωδικοποιηθεί ο νόμος αυτός επικοινωνήστε μαζί μας.

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 146 (ΦΕΚ Α΄ 122/21.05.2003)
Περί ορισμού του περιεχομένου και του χρόνου ενάρξεως της εφαρμογής του
Κλαδικού Λογιστικού Σχεδίου Δημοσίων Μονάδων Υγείας.


Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝIΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Εχοντας υπόψη:


1. Τις διατάξεις των παραγράφων 2 περ. α, 3 και 4 του άρθρου 49 του Ν.
1041/1980 (ΦΕΚ 75 Α), όπως αντικαταστάθηκαν με το άρθρο 10 παρ. 1 του Ν.
1819/1988 (ΦΕΚ 256 Α).

2. Τη διάταξη του άρθρου 29 § 3 εδ. β' του Ν. 2519/1997 (165/Α).

3. Τη διάταξη του άρθρου 29Α του Ν. 1558/1985, όπως προστέθηκε με το άρθρο
22 του Ν. 2081/1992 (ΦΕΚ 154 Α) και τροποποιήθηκε με το άρθρο 1 παρ. 2Α του
Ν. 2469/ 1997 {ΦΕΚ 38/Α).

4. Την από 6.6.2002 γνωμοδότηση (πρακτ. 15/6.6.2002) του Εθνικού Συμβουλίου
Λογιστικής.

5. Το γεγονός ότι από την εφαρμογή του παρόντος Διατάγματος δεν προκαλείται
δαπάνη για τον Κρατικό Προϋπολογισμό.

6. Την 9/2003 γνωμοδότηση του Συμβούλίου της Επικρατείας, έπειτα από
πρόταση
των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών, Υγείας και Πρόνοιας και Ανάπτυξης,
αποφασίζουμε:
Αθηνα, 13 Μαϊου 2003

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΠΟΥΛΟΣ

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΝΙΚΟΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗΣ ΑΠ.-ΑΘ. ΤΣΟΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ

ΥΓΕΙΑΣ ΚΑι ΠΡΟΝΟΙΑΣ

ΚΩΝ/ΝΟΣ ΣΤΕΦΑΝΗΣ
Δημιουργία νέας κατηγορία'

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο