Αναζήτηση στο κείμενο νόμου

Τοποθετήστε τη λέξη ή τη φράση που αναζητείτε.

Νόμος Π.Δ. 81/2003

Π.Δ. 81 της 2.4.2003 : Ρυθµίσεις για τους εργαζοµένους µε συµβάσεις ορισµένου χρόνου
Ο νόμος αυτός δεν είναι κωδικοποιημένος από την Επιστημονική Ομάδα του κόμβου
Εάν θεωρείτε χρήσιμο να κωδικοποιηθεί ο νόμος αυτός επικοινωνήστε μαζί μας.

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 81/2003 (ΦΕΚ 77Α΄/27.3.2003)
Ρυθµίσεις για τους εργαζοµένους µε συµβάσεις ορισµένου χρόνου
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
Έχοντας υπόψη:
Τις διατάξεις των άρθρων 3 και 4 του Ν. 1338/1983 «Εφαρµογή του κοινοτικού δικαίου» (Α 34), όπως αντικαταστάθηκαν και τροποποιήθηκαν µε το άρθρο 65 του Ν.1892/1990 «Για τον εκσυγχρονισµό και την ανάπτυξη και άλλες διατάξεις» (A 101) και τα άρθρα 6 παρ. 4 του Ν. 1440/1984 «Συµµετοχή της Ελλάδας στο κεφάλαιο στα αποθεµατικά και τις προβλέψεις της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων, στο κεφάλαιο της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Άνθρακος και Χάλυβος και του Οργανισµού Εφοδιασµού ΕΥΡΑΤΟΜ» (Α 70), 19 του Ν. 2367/1995 (Α 261) και 22 του Ν. 2789/2000 (Α 21).
Τις διατάξεις του άρθρου 29 Α του Ν. 1558/1985 «Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα» (Α 137), που προστέθηκε µε το άρθρο 27 του Ν. 2081/1992 «Ρύθµιση του θεσµού των Επιµελητηρίων κ.λπ.» (Α 154) και τροποποιήθηκε από το άρθρο 1, παράγραφος 2α του Ν. 2469/1997«Περιορισµός και βελτίωση της αποδοτικότητας των κρατικών δαπανών και άλλες διατάξεις» (Α 38).
Τις διατάξεις του Π.Δ/τος 372/1995 «Μεταφορά της Γενικής Γραµµατείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων από το Υπουργείο Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων στο Υπουργείο Εργασίας» (Α 201).
Τις διατάξεις του Π. Δ/τος 368/1989 «Οργανισµός του Υπουργείου Εργασίας» (Α 163), όπως ισχύει σήµερα.
Τα Πρακτικά αριθ. 1, 2/2001, 3, 4, 5, 6, 7 και 8/2002 της Οµάδας Εργασίας που συγκροτήθηκε µε την 93567/16.5.2001 απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων καθώς και την 79/2002 γνώµη της Οικονοµικής και Κοινωνικής Επιτροπής.
Το γεγονός ότι από την εφαρµογή του παρόντος Π. Δ/τος δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισµού του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων ή του Κρατικού προϋπολογισµού ή προϋπολογισµού Ν.Π.Δ.Δ.
Την µε αριθµόΔ 574/22.10.2002 γνωµοδότηση του Συµβουλίου της Επικρατείας µετά από πρόταση των Υπουργών Οικονοµίας και Οικονοµικών, Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, αποφασίζουµε:

Στον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων αναθέτουµε τη δηµοσίευση και εκτέλεση του παρόντος προεδρικού διατάγµατος.

Αθήνα, 27 Μαρτίου 2003
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Δ. ΣΤΕΦΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΩΣΤΑΣ ΣΚΑΝΔΑΛΙΔΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΝΙΚΟΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΡΕΠΠΑΣ

Δημιουργία νέας κατηγορία'

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο