Αναζήτηση στο κείμενο νόμου

Τοποθετήστε τη λέξη ή τη φράση που αναζητείτε.

Νόμος Π.Δ. 100/1998

Π.Δ. 100 της 5.5.1998 : Καθορισμός συντελεστών αποσβέσεων
Ο νόμος αυτός δεν είναι κωδικοποιημένος από την Επιστημονική Ομάδα του κόμβου
Εάν θεωρείτε χρήσιμο να κωδικοποιηθεί ο νόμος αυτός επικοινωνήστε μαζί μας.

Καθορισμός συντελεστών αποσβέσεων
Π.Δ.100/1998 (ΦΕΚ 96/Α’/5.5.1998)
Εχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις της περ. στ’ της παρ. 1 του άρθρου 31 του Ν.2238/1994 (ΦΕΚ 151/Α’), όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 29 του Ν.2556/1997 (ΦΕΚ 270/Α’).
2. Του άρθρου 29Α’ του Ν.1558/1985 «Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Οργανα» (ΦΕΚ 137/Α’/1985) που προστέθηκε με το άρθρο 27 του Ν.2081/1992 (ΦΕΚ 154/Α’/1992) και αντικαταστάθηκε με το άρθρο 1, παρ. 2α’ του Ν.2469/1997 (ΦΕΚ 38/Α’/1997).
3. Οτι από τις διατάξεις του παρόντος διατάγματος δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού.
4. Την υπ’ αριθ. 220/1998 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας με πρόταση του Υπουργού Οικονομικών.

Αποφασίζουμε
Αθήνα 16-04-1998

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΚΩΝ/ΝΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΠΟΥΛΟΣ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΙΑΝΝΟΣ ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ
Δημιουργία νέας κατηγορία'

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο