Δημοσιεύθηκε στις : [ 20-10-2008 ]

1095154/1804/Α0012/20.10.2008 Υπεραξία που προκύπτει κατά τη μεταβίβαση επιχείρησης.

(Υπεραξία που προκύπτει κατά τη μεταβίβαση επιχείρησης.)

Κατηγορία: Φορολογία Εισοδήματος

ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ
ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ

Αθήνα, 20 Οκτωβρίου 2008
Αριθ. πρωτ.:

ΘΕΜΑ: Υπεραξία που προκύπτει κατά τη μεταβίβαση επιχείρησης.

1.    Αναφορικά με το πρώτο ερώτημά σας, για τον υπολογισμό της άυλης αξίας των μεταβιβαζόμενων επιχειρήσεων που τηρούν βιβλία Β' κατηγορίας του ΚΒΣ, έχει γίνει δεκτό από τη διοίκηση να λαμβάνεται υπόψη το αλγεβρικό άθροισμα των λογιστικών αποτελεσμάτων (κέρδη-ζημίες) της τελευταίας πενταετίας και συνεπώς οι τυχόν ζημίες των χρήσεων 2003 και επομένων (λόγω της εφαρμογής του λογιστικού προσδιορισμού των αποτελεσμάτων τους) λαμβάνονται, υπόψη στον υπολογισμό του μέσου όρου των καθαρών δηλωθέντων κερδών της τελευταίας πενταετίας.

2.    Όσον αφορά στο δεύτερο ερώτημά σας, για τον υπολογισμό της καθαρής θέσης κατά τη μεταβίβαση επιχειρήσεων με βιβλία Α' ή Β' κατηγορίας του ΚΒΣ λαμβάνονται τα πάγια, τα αποθέματα και οι υποχρεώσεις της προηγούμενης χρήσης και όχι της ημέρας της μεταβίβασης. Συνεπώς για τα πάγια λαμβάνεται η αναπόσβεστη αξία των παγίων που υπάρχουν την τελευταία χρήση πριν από τη μεταβίβαση της.

3.    Όσον αφορά στο τρίτο ερώτημά σας και ύστερα από τις τηλεφωνικές διευκρινίσεις σύμφωνα με την υποπερ. ββ' της περίπτωσης α' της παρ. 1 του άρθρου 13 του Κ.Φ.Ε. το κέρδος ή η ωφέλεια από μεταβίβαση εταιρικών μερίδων ή μεριδίων ή ποσοστών συμμετοχής σε κοινωνίες ή κοινοπραξίες (εκτός τεχνικών έργων) σε μη συγγενείς φορολογείται αυτοτελώς με συντελεστή 20%. Η υπόψη αυτοτελής φορολογία επιβάλλεται επί του κέρδους ή της ωφέλειας από τη μεταβίβαση των συγκεκριμένων περιουσιακών στοιχείων. Δηλαδή επί του θετικού ποσού που προκύπτει, εάν από την αξία μεταβίβασης αυτών των περιουσιακών στοιχείων, όπως αυτή συμφωνείται μεταξύ του πωλητή και του αγοραστή, αφαιρεθεί η αξία απόκτησης τους από τον πωλητή. Συνεπώς όταν μεταβιβασθούν σε μη συγγενείς ποσοστά συμμετοχής σε Ο.Ε. και εν συνεχεία εντός της χρήσης μεταβιβασθεί σε τρίτο, μη συγγενή, τμήμα των ποσοστών αυτών και στις δύο αυτές περιπτώσεις υφίσταται υπεραξία από την πώληση εταιρικών μερίδων.

4.    Όσον αφορά το τέταρτο ερώτημα σας, σας γνωρίζουμε τα εξής:

α) Με τις διατάξεις της περίπτωσης ιγ' της παραγράφου 1 του άρθρου 31 του Κ.Φ.Ε., τα ποσά των δαπανών βελτιώσεως και προσθηκών σε μισθωμένα ακίνητα εκπίπτουν ισόποσα από τα ακαθάριστα έσοδα των χρήσεων που διαρκεί η μίσθωση. Σε περίπτωση κατά την οποία, με τον τρόπο αυτό προκύπτει μικρότερος συντελεστής απ' αυτόν που ορίζεται στο Π.Δ. 100/1998 για το ίδιο πάγιο στοιχείο όταν αυτό είναι ιδιόκτητο, εφαρμόζονται τα οριζόμενα από το Προεδρικό Διάταγμα. Συνεπώς, οι δαπάνες για τη βελτίωση του μισθωμένου ακινήτου επιχείρησης, με τις διατάξεις του άρθρου 31 που προαναφέρθηκαν έχουν εκπέσει από τα ακαθάριστα έσοδά της και ανάλογα έχουν μειωθεί τα κέρδη της. Ο μέσος όρος των κερδών αυτών είναι στοιχείο υπολογισμού της αυλής αξίας της επιχείρησης αυτής.

β) Με βάση τα παραπάνω προκύπτει ότι επειδή οι δαπάνες αυτές επηρεάζουν την αυλή αξία και λαμβάνονται υπόψη έμμεσα μέσω του υπολογισμού του μέσου όρου των κερδών, δεν υπολογίζονται στον προσδιορισμό της καθαρής θέσης της επιχείρησης, σύμφωνα με την (ΠΟΛ.1053) υπουργική απόφαση. Τέλος, επισημαίνεται ότι κατά τον προσδιορισμό της καθαρής θέσης της ατομικής επιχείρησης λαμβάνεται υπόψη η  αναπόσβεστη αξία των παγίων εκτός ακινήτων και αυτοκινήτων.ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο