Δημοσιεύθηκε στις : [ 14-10-2008 ]

1099334/1850/Α0012/14.10.2008 Διευκρινίσεις για το τρόπο υπολογισμού της υπεραξίας των επιχειρήσεων που στεγάζονται στην Κ.Α.Α.

(Διευκρινίσεις για το τρόπο υπολογισμού της υπεραξίας των επιχειρήσεων που στεγάζονται στην Κ.Α.Α.)

Κατηγορία: Φορολογία Εισοδήματος

ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ
ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ

Αθήνα, 14 Οκτωβρίου 2008
Αριθ. πρωτ.:

ΘΕΜΑ: Διευκρινίσεις για το τρόπο υπολογισμού της υπεραξίας των επιχειρήσεων που στεγάζονται στην Κ.Α.Α.

1.    Φορολογείται αυτοτελώς λογιζόμενο ως εισόδημα: α) με συντελεστή είκοσι τοις εκατό (20%) κάθε κέρδος η ωφέλεια που προέρχεται από τη μεταβίβαση ολόκληρης επιχείρησης, υποκαταστήματος εταιρικών μεριδίων, μερίδων. Καθώς και το κέρδος η ωφέλεια που προέρχεται από την εκχώρηση η μεταβίβαση κάθε δικαιώματος ,το οποίο είναι συναφές με την άσκηση της επιχείρησης.

2.    Επίσης, φόρος υπεραξίας υπολογίζεται και σε περίπτωση διακοπής των εργασιών επιχείρησης (ατομικής ή εταιρίας) και έναρξης στον ίδιο χώρο με το ίδιο αντικείμενο εργασιών άλλης επιχείρησης (ατομικής ή εταιρίας) μέσα σε εύλογο χρονικό διάστημα έξι (6) μηνών.

Ειδικότερα όμως για την επιβολή του φόρου υπεραξίας διευκρινίζεται:

α) Όταν στο χώρο που λειτουργούσε ατομική επιχείρηση ιδρύεται και λειτουργεί εταιρία στην οποία μετέχει και ο φορέας της ατομικής επιχείρησης, από το συνολικό ποσό της υπεραξίας που προκύπτει με βάση τα δεδομένα της ατομικής επιχείρησης δε λαμβάνεται υπόψη το ποσό που αντιστοιχεί στο ποσοστό συμμετοχής του φορέα της ατομικής επιχείρησης στην εταιρία που συστήθηκε.
β) Σε περίπτωση λύσης εταιρίας και άσκησης στον ίδιο χώρο ατομικής επιχείρησης από μέλος αυτής δεν υπολογίζεται υπεραξία μόνο για το ποσοστό της συμμετοχής του μέλους αυτού στη ληφθείσα εταιρία.

3.    Από την αίτησή σας προκύπτει ότι:

α) Ο κ Γ. είναι έμπορος με έδρα και υποκαταστήματα τα με αριθμούς Γ-1,Γ-3 και Ε-38 μίσθια στην Κεντρική Αγορά Αθηνών

β) Ο κ Α. είναι επίσης έμπορος στη Κεντρική Αγορά Αθηνών με έδρα το υπόστεγο με αριθμό ...

γ) Στις 25/1/2008 συστήνουν μεταξύ τους Ομόρρυθμη εμπορική εταιρεία, στους χώρους που λειτουργούσαν μέχρι τότε οι δύο ατομικές (Γ-Ι,Γ-3,Ε-38,και υπόστεγο με αριθμό …) αφού παραιτήθηκαν των μισθωτικών τους δικαιωμάτων υπέρ της Ο.Ε., με ποσοστό συμμετοχής στο εταιρικό κεφαλαίο, 90% και 10% αντίστοιχα.

δ) Στις 28/7/2008 , η Ο.Ε λύεται. Με τη λύση της εταιρίας ,ο πρώτος συμβαλλόμενος κ. Γ. θα είναι πλέον ο μισθωτής στα Μ και Γ-3 μίσθια στα όποια θα ασκήσει την ίδια δραστηριότητα ατομικά και ο δεύτερος συμβαλλόμενος κ Α. θα είναι μισθωτής των Ε-38 και ΥΠ-42 καταστημάτων στα οποία θα ασκήσει την ίδια δραστηριότητα ατομικά.

4.    Από όσα αναφέρθηκαν πιο πάνω προκύπτει ότι:

α) Κατά τη σύσταση της Ο.Ε υπολογίζεται η υπεραξία στο σύνολο της κάθε ατομικής επιχείρησης και δεν καταβάλλεται ποσό φόρου από κάθε ατομική ίσο με το ποσοστό συμμετοχής του φορέα της στη νεοϊδρυθείσα εταιρία (Ο.Ε., Ε.Ε., Ε.Π.Ε.).

β) Κατά τη λύση της Ο.Ε υπάρχει θέμα υπεραξίας γιατί άλλοι είναι οι φορείς των ατομικών επιχειρήσεων και άλλο το νομικό πρόσωπο της Ο.Ε που θα λυθεί. Ο προσδιορισμός της υπεραξίας θα γίνει με βάση τα δεδομένα της Ο.Ε και δε θα καταβληθεί ποσό φόρου ίσο με το ποσοστό συμμετοχής του καθ 'ενός εταίρου για τα μίσθια που χρησιμοποιεί για την ίδρυση της ατομικής του επιχείρησης. Συγκεκριμένα, ο Α. θα καταβάλει το 90% του φόρου που θα προκύψει και ο Γ. το 10%.

•    Το κόστος απόκτησης της ΟΕ θα είναι η ελάχιστη αξία μεταβίβασης των δύο ατομικών εκτός εάν η ίδρυση της ΟΕ κριθεί εικονική ως θέμα πραγματικό.
•    Το θέμα της εκχώρησης δικαιώματος μίσθωσης καθώς και των ποσών που αποδειγμένα έχουν καταβληθεί πέρα από τα μισθώματα στη Κ.Α.Α είναι επίσης θέματα πραγματικά και προκύπτουν από το μισθωτήριο συμβόλαιο η τις ιδιωτικές συμβάσεις στις τις οποίες αναγράφεται και το ποσό το οποίο φορολογείται με συντελεστή 20%. Τέλος σημειώνεται ότι κατά τον υπολογισμό της υπεραξίας ολόκληρης επιχείρησης συμπεριλαμβάνονται τα πιο πάνω δικαιώματα εφόσον δεν έχουν καταβληθεί αποδεδειγμένα ξεχωριστά ποσά για την απόκτησή τους.ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο