Δημοσιεύθηκε στις : [ 03-10-2008 ]

1091841/1628/Α0012/3.10.2008 Εφαρμογή των διατάξεων της παρ. 1 του άρθρου 13 του ν.2238/94 για περίπτερα, εφόσον αυτά δεν τα εκμεταλλεύεται ο ίδιος ο ανάπηρος.

(Εφαρμογή των διατάξεων της παρ. 1 του άρθρου 13 του ν.2238/94 για περίπτερα, εφόσον αυτά δεν τα εκμεταλλεύεται ο ίδιος ο ανάπηρος.)

Κατηγορία: Φορολογία Εισοδήματος

ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ
ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ

Αθήνα, 3 Οκτωβρίου 2008
Αριθ. πρωτ.: 1091841/1628/Α0012

ΘΕΜΑ: Εφαρμογή των διατάξεων της παρ. 1 του άρθρου 13 του ν.2238/94 για περίπτερα, εφόσον αυτά δεν τα εκμεταλλεύεται ο ίδιος ο ανάπηρος.

1.    Σύμφωνα με τις διατάξεις της υποπερ. αα' της περ. α' της παρ. 1 του άρθρου 13 του Κ.Φ.Ε. (ν.2238/1994), φορολογείται αυτοτελώς «λογιζόμενο» ως εισόδημα, με συντελεστή είκοσι τοις εκατό (20%) κάθε κέρδος ή ωφέλεια που προέρχεται από την μεταβίβαση ολόκληρης της επιχείρησης με τα άυλα στοιχεία αυτής όπως αέρας, επωνυμία, σήμα, προνόμια κ.λπ. ή υποκαταστήματος επιχείρησης, όπως αυτό ορίζεται από τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 9 του Κ.Β.Σ..

2.    Περαιτέρω, ο φόρος υπεραξίας υπολογίζεται και σε περίπτωση διακοπής των εργασιών επιχείρησης (ατομικής ή εταιρίας) και έναρξης στον ίδιο χώρο με το ίδιο αντικείμενο εργασιών άλλης επιχείρησης (ατομικής ή εταιρίας) μέσα σε εύλογο χρονικό διάστημα έξι (6) μηνών, σύμφωνα με την 1052699/1082/Α0012/30.5.2003 διαταγή.

3.    Επίσης, σύμφωνα με την περίπτωση γ' της παραγράφου 1 του άρθρου 13 του Κ.Φ.Ε., ο δικαιούχος του κέρδους ή της ωφέλειας, επιβαρύνεται με τον οικείο φόρο και καταβάλλει αυτόν εφάπαξ με την υποβολή δήλωσης στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. της περιφέρειας όπου βρίσκεται η έδρα της επιχείρησης της οποίας μεταβιβάζεται ή εκχωρείται το περιουσιακό στοιχείο πριν από την με οποιονδήποτε τρόπο μεταβίβαση ή εκχώρηση του οικείου περιουσιακού στοιχείου:

4.    Από τα πιο πάνω προκύπτει, ότι σε περίπτωση διακοπής εργασιών επιχείρησης, τίθεται θέμα υπολογισμού υπεραξίας σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 13 του Κ.Φ.Ε., εφόσον μέσα σε χρονικό διάστημα έξι μηνών από της διακοπή, της δραστηριότητας, γίνει έναρξη στον ίδιο χώρο με το ίδιο αντικείμενο εργασιών άλλης επιχείρησης.

Συνεπώς, στην περίπτωση, που αναφέρετε, της εκμετάλλευσης περιπτέρου όχι από τον ανάπηρο, αλλά από τρίτους (ομόρρυθμη εταιρία), σε περίπτωση διακοπής της δραστηριότητας, υπάρχει υπεραξία, εφόσον μέσα σε χρονικό διάστημα έξι μηνών, γίνει νέα έναρξη εκμετάλλευσης του περιπτέρου από τρίτους και όχι από τον ανάπηρο. Υπόχρεος για την καταβολή του φόρου υπεραξίας είναι η επιχείρηση που διέκοψε τις εργασίες της και αλληλεγγύως για την καταβολή της οφειλής και εις ολόκληρον συνυπεύθυνοι για την πληρωμή του φόρου είναι και το πρόσωπο που απέκτησε το περιουσιακό στοιχείο.ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • Παπαδημητριου
Up
Close
Close
Κλείσιμο