Δημοσιεύθηκε στις : [ 31-07-2008 ]

1059129/1091/Α0012/31.7.2008 Υπολογισμός υπεραξίας από μεταβίβαση μεριδίου Ο.Ε.

(Υπολογισμός υπεραξίας από μεταβίβαση μεριδίου Ο.Ε.)

Κατηγορία: Φορολογία Εισοδήματος

Αθήνα 31 Ιουλίου 2008
Αριθ. πρωτ.:


ΘΕΜΑ: Υπολογισμός υπεραξίας από μεταβίβαση μεριδίου Ο.Ε.

1.    Σύμφωνα με τα δύο τελευταία εδάφια της παραγράφου 7 του άρθρου 8 του ν.3299/2004, οι επιχορηγήσεις επενδύσεων, οι επιδοτήσεις χρηματοδοτικής μίσθωσης, οι επιχορηγήσεις του μισθολογικού κόστους της απασχόλησης που καταβάλλονται με βάση το νόμο αυτό απαλλάσσονται από κάθε φόρο, τέλος χαρτοσήμου ή δικαίωμα καθώς και από κάθε άλλη επιβάρυνση σε όφελος του δημοσίου ή τρίτου. Τα ποσά αυτά των επιχορηγήσεων δεν αφαιρούνται από την αξία των επενδυτικών δαπανών και το μισθολογικό κόστος της απασχόλησης, προκειμένου να γίνει προσδιορισμός των φορολογικών κερδών.

2.    Περαιτέρω, σύμφωνα με τις διατάξεις της περίπτωσης ιγ' της παραγράφου 1 του άρθρου 31 του Κ.Φ.Ε., από τα ακαθάριστα έσοδα των επιχειρήσεων εκπίπτουν, μεταξύ άλλων, τα ποσά των δαπανών επισκευής και συντήρησης που πραγματοποιούνται σε μισθωμένα ακίνητα, κατά το χρόνο της πραγματοποίησης τους. Τα ποσά των δαπανών για βελτιώσεις και προσθήκες σε μισθωμένα ακίνητα εκπίπτουν ισόποσα από τα ακαθάριστα έσοδα των χρήσεων που διαρκεί η μίσθωση και συνεπώς μειώνουν τα κέρδη των επιχειρήσεων.

3.    Ύστερα από τα παραπάνω και σε ό,τι αφορά στην πρώτη περίπτωση του ερωτήματός σας, δεδομένου ότι από τον ίδιο τον αναπτυξιακό νόμο (ν.3299/2004) ορίζεται ότι τα ποσά των επιχορηγήσεων δεν αφαιρούνται από την αξία των επενδυτικών δαπανών, κατά τον υπολογισμό της υπεραξίας από τη μεταβίβαση εταιρικού μεριδίου της Ο.Ε. θα ληφθεί υπόψη η συνολική αξία των παγίων (ίδια συμμετοχή και επιχορήγηση δημοσίου που μας δηλώσατε ότι εισέπραξε) αφαιρουμένων των αποσβέσεων που υπολογίζονται στη συνολική αξία των παγίων.

4.    Σε ό,τι αφορά στη δεύτερη περίπτωση του ερωτήματός σας, σας πληροφορούμε ότι, εφόσον οι δαπάνες για προσθήκες και βελτιώσεις σε μισθωμένο ακίνητο εκπίπτουν ισόποσα από τα ακαθάριστα έσοδα των χρήσεων που διαρκεί η μίσθωση και συνεπώς μειώνουν τα κέρδη, λαμβάνονται υπόψη έμμεσα μέσω του υπολογισμού του μέσου όρου των κερδών, στην αυλή αξία και συνεπώς δεν υπολογίζονται στον προσδιορισμό της καθαρής θέσης της επιχείρησης (σχετ. το 1078602/2043/Α0012/1.10.04 έγγραφο).ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • Παπαδημητριου
Up
Close
Close
Κλείσιμο