Δημοσιεύθηκε στις : [ 24-07-2008 ]

1075728/1367/Α0012/24.7.2008 Αυτοτελής φορολογία κέρδους η ωφέλειας από μεταβίβαση αυτοκινήτου Δ.Χ..

(Αυτοτελής φορολογία κέρδους η ωφέλειας από μεταβίβαση αυτοκινήτου Δ.Χ..)

Κατηγορία: Φορολογία Εισοδήματος

Αθήνα, 24 Ιουλίου 2008
Αριθ. πρωτ.:


Θέμα: Αυτοτελής φορολογία κέρδους η ωφέλειας από μεταβίβαση αυτοκινήτου Δ.Χ..

1.    Κατά τη μεταβίβαση από επαχθή αιτία των αυτοκινήτων Δ.Χ μαζί με την άδεια κυκλοφορίας τους επιβάλλεται αφενός εφάπαξ ποσό φόρου για τη μεταβιβαζόμενη άδεια κυκλοφορίας (παρ. 1 άρθρου 10 ν.2579/1998) και αφετέρου εφάπαξ ποσό φόρου για το μεταβιβαζόμενο όχημα ως εμπόρευμα (παρ. 2 άρθρου 10 ν.2579/1998). Επίσης κατά τη μεταβίβαση από επαχθή αιτία μόνο του αυτοκινήτου οχήματος ως εμπορεύματος χωρίς την άδεια κυκλοφορίας επιβάλλεται εφάπαξ το ποσό φόρου της παρ.2 του άρθρου 10 του νόμου αυτού. Το άρθρο αυτό ισχύει σε κάθε μεταβίβαση από επαχθή αιτία αυτοκινήτου Δ.Χ που γίνεται από 17.2.1998 μέχρι 31.12.2008 χωρίς καμία ενδιάμεση διακοπή. Αρχικά η εφαρμογή των διατάξεων αυτών άρχισε από 17.2.1998 και έληγε στις 31.12.1998 και ακολούθως παρατάθηκε διαδοχικά μέχρι 31.12.2000, 31.12.2003, 31.12.2006 και 31.12.2008 με την παρ.3 του άρθρου 28 του ν.2682/1999, την παρ.2 του άρθρου 39 του ν.1873/2000 και την παρ.1 του άρθρου 32 του ν.3229/2004 ως επίσης και την παρ.1 του άρθρου 4 του ν.3522/2006.

2.    Επίσης με την παρ.2 του άρθρου 32 του ν.3229/2004 που η ισχύς του παρατάθηκε μέχρι 31.12.2008 ('Αρθρο 4 του ν.3522/2006) προβλέπεται μείωση του ποσού φόρου που επιβάλλονται για την άδεια και το όχημα αυτοκινήτων Δ.Χ. (ΤΑΞΙ, φορτηγά, λεωφορεία) κατά τη μεταβίβαση τους σε συγγενείς Α! και Β' βαθμού, όπως οι κατηγορίες αυτής της συγγένειας προσδιορίζονται στο άρθρο 29 του ν.2961/2001.

Οι κατηγορίες αυτές είναι οι ακόλουθες:

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Α': Για κληρονομική μερίδα ή κληροδοσία που περιέρχεται σε: α) σύζυγο του κληρονομουμένου, β) κατιόντες πρώτου βαθμού (τέκνα από νόμιμο γάμο, τέκνα χωρίς γάμο έναντι της μητέρας, αναγνωρισθέντα εκούσια ή δικαστικά έναντι του πατέρα, νομιμοποιηθέντα με επιγενόμενο γάμο ή δικαστικά έναντι και των δύο γονέων), γ) κατιόντες εξ αίματος δευτέρου βαθμού, δ) ανιόντες εξ αίματος πρώτου βαθμού.

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Β': Για κληρονομική μερίδα ή κληροδοσία που περιέρχεται σε: α) κατιόντες τρίτου και επόμενων βαθμών, β) ανιόντες δεύτερου και επόμενων βαθμών, γ) εκούσια ή δικαστικά αναγνωρισθέντα τέκνα έναντι των ανιόντων του πατέρα που τα αναγνώρισε, δ) κατιόντες του αναγνωρισθέντος έναντι του αναγνωρίσαντος και των ανιόντων αυτού, ε) αδελφούς (αμφιθαλείς ή ετεροθαλείς), στ) συγγενείς εξ αίματος τρίτου βαθμού εκ πλαγίου, ζ) πατριούς και μητριές, η) τέκνα από προηγούμενο γάμο του συζύγου, θ) τέκνα εξ αγχιστείας (γαμπρούς - νύφες) και ι) ανιόντες εξ αγχιστείας (πεθερό-πεθερά).

Τα ποσοστά μείωσης του φόρου αυτού είναι 50% για τους συγγενείς της Α' κατηγορίας και 25% για τους συγγενείς της Β' κατηγορίας. Για την απόδειξη της συγγένειας αυτής μαζί με, την προβλεπόμενη δήλωση συνυποβάλλεται και το σχετικό πιστοποιητικό του Δήμου. Για τις μεταβιβάσεις που έγιναν μετά την έναρξη ισχύος του νόμου αυτού, δηλαδή από 10.2.2004 και μετά, και έχουν καταβληθεί σχετικά ποσά φόρου με αίτηση του ενδιαφερομένου επιστρέφονται ως αχρεωστήτως καταβληθέντα
(σχετ. 1039114/10548/Β0012/ΠΟΛ.1044/10.5.2004 διαταγή).

3.    Από τα ανωτέρω συνάγεται ότι η μεταβίβαση ΦΔΧ από γονέα προς τέκνο, λόγω συνταξιοδότησης υπόκειται σε εφάπαξ καταβολή φόρου μειωμένου κατά 50%.ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο