Δημοσιεύθηκε στις : [ 05-06-2008 ]

1052444/940/Α0012/5.6.2008 Προσδιορισμός φόρου υπεραξίας κατά την εισφορά ατομικής επιχείρησης, η οποία διαθέτει στα πάγια της φορτηγά αυτοκίνητα ιδιωτικής χρήσης, σε νεοσυσταθείσα ομόρρυθμη εταιρία.

(Προσδιορισμός φόρου υπεραξίας κατά την εισφορά ατομικής επιχείρησης, η οποία διαθέτει στα πάγια της φορτηγά αυτοκίνητα ιδιωτικής χρήσης, σε νεοσυσταθείσα ομόρρυθμη εταιρία.)

Κατηγορία: Φορολογία Εισοδήματος

Αθήνα, 5 Ιουνίου 2008
Αριθ. πρωτ.:


ΘΕΜΑ: Προσδιορισμός φόρου υπεραξίας κατά την εισφορά ατομικής επιχείρησης, η οποία διαθέτει στα πάγια της φορτηγά αυτοκίνητα ιδιωτικής χρήσης, σε νεοσυσταθείσα ομόρρυθμη εταιρία.

1.    Με τις διατάξεις της περίπτωσης α' της παραγράφου 1 του άρθρου 13 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος (Κ.Φ.Ε.). ορίζετε ότι προκειμένου για μεταβιβάσεις από επαχθή αιτία επιχειρήσεων σε συγγενείς (δικαιούχους της Α και Β κατηγορίας του άρθρου 29 του ν.2961/2001) η πραγματική αξία πώλησης αυτών φορολογείται αυτοτελώς με συντελεστή ένα και δύο δέκατα τοις εκατό (1,2%) και δύο και τέσσερα δέκατα τοις εκατό (2,4%) αντίστοιχα.

2.    Με την 1030366/10307/Β0012/ΠΟΛ.1053/1.4.2003 απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών ορίζεται ο τρόπος με τον οποίο αποτιμούνται τα διάφορα περιουσιακά στοιχεία μιας επιχείρησης, καθώς και η μελλοντική της απόδοση με τα προσδοκώμενα οφέλη από τη δράση της προκειμένου να προσδιορισθεί η ελάχιστη αξία μεταβίβασής της.

Η ελάχιστη αξία μεταβίβασης, είναι το άθροισμα της άυλης αξίας και της καθαρής θέσης της επιχείρησης όπως αυτές προσδιορίζονται στην περίπτωση 2.1 και 2.2. της παραγράφου 2 του άρθρου 1 του κεφαλαίου Α' του πρώτου μέρους αυτής της απόφασης.

3.    Επίσης, με τις διατάξεις της περίπτωσης ζ' της παραγράφου 3 του άρθρου 28 του Κ.Φ.Ε. ορίζεται ως εισόδημα από εμπορικές επιχειρήσεις και η πραγματοποιηθείσα αυτόματη υπερτίμηση του πάγιου κεφαλαίου της επιχείρησης, καθώς και η υπερτίμηση που δεν πραγματοποιήθηκε, εφόσον αυτή έχει περιληφθεί στην απογραφή. Ειδικά προκειμένου για μεταβίβαση αυτοκινήτων, σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 5 του ν.δ.1146/1972, όπως αυτή συμπληρώθηκε με την παράγραφο 3 του άρθρου 7 του ν.1160/1981, επιβάλλεται φόρος με συντελεστή τριάντα τοις εκατό (30%) επί του υπερτιμήματος που προκύπτει από τη μεταβίβαση επαγγελματικού αυτοκινήτου οχήματος που αποτελεί πάγιο στοιχείο της επιχείρησης, ως εμπορεύματος.

4.    Από τα παραπάνω προκύπτει ότι το υπερτίμημα από τη μεταβίβαση της επιχείρησης φορολογείται αυτοτελώς με βάση τις διατάξεις του άρθρου 13 του Κ.Φ.Ε., ενώ το υπερτίμημα από την ταυτόχρονη ή σε διαφορετικό χρόνο μεταβίβαση των αυτοκινήτων φορολογείται χωριστά, όπως περιγράφεται στην παράγραφο 2 του παρόντος.

5.    Με την 1090770/2281/Α0012/ΠΟΛ.1118/4.11.2004 απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών τροποποιήθηκε η παράγραφος 2 του άρθρου 1 του κεφαλαίου Α του πρώτου μέρους της 1030366/10307/Β0012/ΠΟΛ.12053/1.4.2003 απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών και ορίσθηκε ότι κατά τη μεταβίβαση ατομικής επιχείρησης και κατά τον προσδιορισμό της ελάχιστης αξίας μεταβίβασης, στην άυλη αξία της επιχείρησης, προστίθεται η καθαρή θέση αυτής, καθώς και το υπερτίμημα που προκύπτει από την ταυτόχρονη μεταβίβαση Ι.Χ. επιβατικών ή Ι.Χ. φορτηγών αυτοκινήτων παγίων στοιχείων απαραίτητων για τη λειτουργία της ή ειδικά διαμορφωμένων για τις ανάγκες της.

6.    Συνεπώς, για μεταβιβάσεις ατομικών επιχειρήσεων με ταυτόχρονη μεταβίβαση των ιδιωτικής χρήσης αυτοκινήτων της που πραγματοποιούνται μετά την έκδοση της 1090770/2281 /Α0012/ΠΟΛ.1118/4.11.2004 απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών, το υπερτίμημα που προκύπτει από ταυτόχρονη μεταβίβαση φορτηγού IX προστίθεται στην καθαρή θέση της ατομικής επιχ/σης που μεταβιβάζεται για τον προσδιορισμό της ελάχιστης αξίας μεταβίβασης, στην άυλη αξία της επιχείρησης. Ανεξάρτητα από τα παραπάνω για το υπερτίμημα του μεταβιβαζομένου αυτοκινήτου θα δοθεί ιδιαίτερο έντυπο υπεραξίας χωρίς να βεβαιωθεί ποσό φόρου.ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο