Δημοσιεύθηκε στις : [ 05-06-2008 ]

1046717/795/Α0012 Η καταχρηστική μετατροπή η συγχώνευση ατομικής επιχείρησης σε προσωπική εταιρία.

(Η καταχρηστική μετατροπή η συγχώνευση ατομικής επιχείρησης σε προσωπική εταιρία.)

Κατηγορία: Φορολογία Εισοδήματος

Αθήνα, 5 Ιουνίου 2008
Αριθ. πρωτ.: 1046717/795/Α0012


ΘΕΜΑ: Η καταχρηστική μετατροπή η συγχώνευση ατομικής επιχείρησης σε προσωπική εταιρία.

1.    Στην κείμενη εμπορική νομοθεσία υπάρχουν διατάξεις που ρυθμίζουν μόνο τη συγχώνευση ή μετατροπή των εταιρειών περιορισμένης ευθύνης σε Ε.Π.Ε (άρθρα 54-55 Ν.3190/1955) και ανωνύμων εταιρειών σε Α.Ε. (άρθρα 68-80 Κ.Ν 2190/1920).

Αυτές οι περιπτώσεις συγχωνεύσεως, των οποίων η σχετική διαδικασία ρυθμίζεται ευθέως από διάταξη νόμου, είναι γνήσιες συγχωνεύσεις ή μετατροπές.

2.    Με τις διατάξεις του άρθρου 18 του ν.3296/2004 (ΦΕΚ 253 Α') παρέχονται φορολογικά κίνητρα στις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις προκειμένου να συγχωνευθούν μεταξύ τους και να ιδρύσουν νέα προσωπική εταιρεία ή ΕΠΕ ή Α.Ε.

Από τα πιο πάνω προκύπτει ότι μετατροπές ή συγχωνεύσεις που γίνονται με συγκεκριμένες διατάξεις νόμων αναπτυξιακών κλπ απαλλάσσονται από το φόρο εισοδήματος της υπεραξίας που προκύπτει από την εκτίμηση της επιτροπής του άρθρου 9 του κ.ν.2190/1920, με τις προϋποθέσεις που ορίζονται από τις διατάξεις αυτές.
Όλες οι άλλες περιπτώσεις συγχώνευσης ή μετατροπής προσωπικών ή ατομικών επιχ/σεων οι οποίες δεν διέπονται από συγκεκριμένες διατάξεις και η εκτίμηση τους γίνεται από τους εταίρους ή το φορέα τους είναι μη γνήσιες ή καταχρηστικές και υπάγονται στις διατάξεις της παρ.1 του άρθρου 13 του Κ.Φ.Ε.ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο