Δημοσιεύθηκε στις : [ 26-05-2008 ]

1050257/10700/Β0012/26.5.2008 Φορολογική μεταχείριση μεταβίβασης άυλων και υλικών περιουσιακών στοιχείων επιχείρησης.

(Φορολογική μεταχείριση μεταβίβασης άυλων και υλικών περιουσιακών στοιχείων επιχείρησης.)

Κατηγορία: Φορολογία Εισοδήματος

Αθήνα, 26 Μαΐου 2008
Αριθ. πρωτ.:


ΘΕΜΑ: Φορολογική μεταχείριση μεταβίβασης άυλων και υλικών περιουσιακών στοιχείων επιχείρησης.

1.    Σύμφωνα με τις διατάξεις της υποπερ. αα' της περ. α' της παρ.1 του άρθρου 13 του ν.2238/1994, φορολογείται αυτοτελώς με συντελεστή 20% κάθε κέρδος ή ωφέλεια που προέρχεται από τη μεταβίβαση ολόκληρης επιχείρησης με τα άυλα στοιχεία αυτής, όπως αέρας, επωνυμία, σήμα, προνόμια κ.τ.λ. ή υποκαταστήματος επιχείρησης, όπως αυτό ορίζεται από τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 9 του Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων.

2.    Όπως έχει γίνει δεκτό από τη δικαστηριακή νομολογία, ο όρος μεταβίβαση «ολόκληρης επιχείρησης» που χρησιμοποιείται στις πιο πάνω διατάξεις, υποδηλώνει τη μεταβίβαση συνόλου αλληλεξαρτημένων και ενιαία νοουμένων δικαιωμάτων και υποχρεώσεων που απορρέουν από την επιχείρηση ως οικονομική μονάδα και όχι αναγκαία του συνόλου των σχετικών δικαιωμάτων. Κατά συνέπεια, κατά την έννοια των ως άνω διατάξεων, μεταβίβαση «ολόκληρης επιχείρησης» συνιστά και η μεταβίβαση ενός κλάδου της επιχείρησης, όπως λόγου χάρη του κλάδου ασφαλίσεων ζωής μίας ασφαλιστικής επιχείρησης (Σ.τ.Ε. 1722/1997) (αριθ. πρωτ. 1042783/10656/Β0012/12.05.2005 και 1041323/931/Α0012/13.11.2006 έγγραφά μας).

3.    Όπως έχει διευκρινιστεί από την Διοίκηση, σε περίπτωση που ανώνυμη εταιρεία υπεκμισθώνει υποκατάστημα της σε άλλη συναφή επιχείρηση, στα πλαίσια της οποίας συναλλαγής η τελευταία αποκτά το δικαίωμα χρήσης του εμπορικού σήματος μέσω της αγοράς εμπορεύσιμων και πάγιων περιουσιακών στοιχείων της εν λόγω επιχείρησης, θα έχουν εφαρμογή οι διατάξεις της υποπερ. αα' της περ. α' της παρ.1 του άρθρου 13 του ν.2238/1994 καθόσον ουσιαστικά πρόκειται για μεταβίβαση ολόκληρης επιχείρησης (/6-5-2008 έγγραφό μας).

4.    Από την αίτησή σας προκύπτει ότι η εταιρεία σας, με αντικείμενο εργασιών την παραγωγή και εμπορία προϊόντων ζύμης και ζαχαροπλαστικής, θα υπεκμισθώσει υποκατάστημά της, μαζί με τον πάγιο εξοπλισμό του σε άλλη επιχείρηση (πελάτη σας), προκειμένου η τελευταία να τις χρησιμοποιήσει για την εμπορία και διάθεση ιδίων προϊόντων, τα οποία θα προμηθεύεται αποκλειστικά από την εταιρεία σας βάσει ιδιωτικού συμφωνητικού.
Από τα ανωτέρω προκύπτει, ότι στα πλαίσια της εν λόγω συναλλαγής ο πελάτης σας θα λάβει το δικαίωμα χρήσης του εμπορικού σήματος σας, εφόσον θα πουλάει αποκλειστικά προϊόντα της εταιρείας σας και ταυτόχρονα θα αποκτήσει και τα συναφή με τα εμπορεύσιμα αυτά αγαθά δικαιώματα της φήμης και πελατείας (πελατολόγιο) της επιχείρησής σας.

5.    Από τα ανωτέρω και κατ' ανάλογη εφαρμογή των αναφερομένων στην παράγραφο 3 του παρόντος προκύπτει ότι στην περίπτωσή σας θα έχουν εφαρμογή οι διατάξεις της υποπερ. αα' της περ. α' της παρ. 1 του άρθρου 13 του ν.2238/1994 καθόσον ουσιαστικά μεταβιβάζεται ολόκληρη επιχείρηση.ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο