Δημοσιεύθηκε στις : [ 13-05-2008 ]

1013606/10168/Β0012/13.5.2008 Το κέρδος που αποκτά ανώνυμη εταιρεία από την μεταβίβαση του δικαιώματος χρήσης ευρεσιτεχνίας βιομηχανικής πατέντας παραγωγής φορολογείται με τις γενικές διατάξεις - Εκδιδόμενα φορολογικά στοιχεία.

(Το κέρδος που αποκτά ανώνυμη εταιρεία από την μεταβίβαση του δικαιώματος χρήσης ευρεσιτεχνίας βιομηχανικής πατέντας παραγωγής φορολογείται με τις γενικές διατάξεις - Εκδιδόμενα φορολογικά στοιχεία.)

Κατηγορία: Φορολογία Εισοδήματος

Αθήνα, 13 Μαΐου 2008
Αριθ. πρωτ.:


ΘΕΜΑ: Το κέρδος που αποκτά ανώνυμη εταιρεία από την μεταβίβαση του δικαιώματος χρήσης ευρεσιτεχνίας βιομηχανικής πατέντας παραγωγής φορολογείται με τις γενικές διατάξεις - Εκδιδόμενα φορολογικά στοιχεία.

Α. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ

1.    Σύμφωνα με τις διατάξεις του πρώτου εδαφίου της περ. β' της παρ.1 του άρθρου 13 του ν.2238/1994, όπως ισχύουν μετά την τροποποίηση τους με την παρ.2 του άρθρου 9 του ν.3091/2002, φορολογείται αυτοτελώς λογιζόμενο ως εισόδημα με συντελεστή 20% κάθε κέρδος ή ωφέλεια που προέρχεται από την εκχώρηση ή μεταβίβαση αυτοτελώς κάθε δικαιώματος, το οποίο είναι συναφές με την άσκηση της επιχείρησης ή του επαγγέλματος, όπως του δικαιώματος της μίσθωσης ή υπομίσθωσης ή του προνομίου ή του διπλώματος ευρεσιτεχνίας και άλλων παρόμοιων δικαιωμάτων, καθώς και της άδειας κυκλοφορίας των αυτοκινήτων οχημάτων ή μοτοσυκλετών δημόσιας χρήσης που μεταβιβάζονται.

Ο δικαιούχος του κέρδους ή της ωφέλειας, που προκύπτει από την εφαρμογή αυτής της παραγράφου, επιβαρύνεται με τον οικείο φόρο και καταβάλλει αυτόν εφάπαξ με την υποβολή δήλωσης στην αρμόδια δημόσια οικονομική υπηρεσία της περιφέρειας όπου βρίσκεται η έδρα της επιχείρησης της οποίας μεταβιβάζεται ή εκχωρείται το περιουσιακό στοιχείο, πριν από τη με οποιονδήποτε τρόπο μεταβίβαση ή εκχώρηση του οικείου περιουσιακού στοιχείου. Η σχετική δήλωση υποβάλλεται σε τρία (3) αντίτυπα από τα οποία τα δύο (2) επιστρέφονται θεωρημένα στον δικαιούχο του κέρδους ή της ωφέλειας. Εάν η οικεία πράξη μεταβίβασης ή εκχώρησης γίνεται με ιδιωτικό έγγραφο, ο προϊστάμενος της αρμόδιας Δ.Ο.Υ υποχρεούται να αρνηθεί τη θεώρηση του εγγράφου αυτού, εάν δεν επισυνάπτεται σε αυτό αντίτυπο της οικείας δήλωσης και δεν αναγράφονται στο σώμα του εγγράφου τα στοιχεία αυτής.

2.    Περαιτέρω, με τις διατάξεις του προτελευταίου εδαφίου της παρ.1 του άρθρου 13 του ν.2238/1994, όπως αυτές προστέθηκαν με την παρ.6 του άρθρου 3 του ν.3091/2002, ορίζεται, ότι όταν δικαιούχοι των εισοδημάτων της παραγράφου αυτής είναι πρόσωπα που αναφέρονται στην παρ.1 του άρθρου 101, με την καταβολή του πιο πάνω φόρου δεν εξαντλείται η φορολογική υποχρέωση των δικαιούχων, αλλά τα εισοδήματα αυτά φορολογούνται με τις γενικές διατάξεις.

3.    Από τα στοιχεία της σχετικής αίτησής σας προκύπτει, ότι ανώνυμη εταιρεία, η οποία απόκτησε δικαίωμα χρήσης ευρεσιτεχνίας βιομηχανικής πατέντας παραγωγής συγκεκριμένου προϊόντος έναντι τιμήματος 200.000 ευρώ, προτίθεται να μεταβιβάσει το εν λόγω δικαίωμα σε άλλη ανώνυμη εταιρεία.

4.    Από τα ανωτέρω προκύπτει, ότι για το κέρδος που ενδεχομένως θα αποκτήσει η εν λόγω ανώνυμη εταιρεία από την μεταβίβαση του δικαιώματος χρήσης ευρεσιτεχνίας βιομηχανικής πατέντας παραγωγής συγκεκριμένου προϊόντος έχουν εφαρμογή οι διατάξεις του πρώτου εδαφίου της περ. β' της παρ.1 του άρθρου 13 του ν.2238/1994. Δηλαδή, θα πρέπει να καταβάλει τον προβλεπόμενο από τις διατάξεις του άρθρου 13 φόρο 20% και στη συνέχεια, το κέρδος αυτό θα φορολογηθεί με τις γενικές διατάξεις, συναθροιζόμενο με τα λοιπά εισοδήματα της στη χρήση που έλαβε χώρα η μεταβίβαση, συμψηφιζομένου του φόρου (20%) που θα έχει ήδη καταβληθεί.

Β. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΒΛΙΩΝ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ

1.    Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.1 του άρθρου 12 του Κ.Β.Σ. (Π. Δ/γμα 186/1992), για την πώληση αγαθών για ίδιο λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτου ή δικαιώματος εισαγωγής και την παροχή υπηρεσιών από επιτηδευματία σε άλλο επιτηδευματία και τα πρόσωπα των παραγράφων 3 και 4 του άρθρου 2 του Κώδικα αυτού, για την άσκηση του επαγγέλματός τους ή την εκτέλεση του σκοπού τους, κατά περίπτωση, καθώς και για την πώληση αγαθών ή την παροχή υπηρεσιών εκτός της χώρας εκδίδεται τιμολόγιο.

2.    Περαιτέρω, με βάση τα αναφερόμενα στην ενότητα Α (περί Φορολογίας Εισοδήματος) η μεταβίβαση του δικαιώματος χρήσης ευρεσιτεχνίας βιομηχανικής πατέντας παραγωγής συγκεκριμένου προϊόντος, από την Α.Ε. «Χ» προς την Α.Ε. «Ψ» (όπως αποκαλούνται στη σχετική αίτηση) συνιστά παραχώρηση δικαιώματος, κατά συνέπεια από τον μεταβιβάζοντα (εταιρεία «Χ») θα εκδοθεί τιμολόγιο παροχής υπηρεσιών για το συμφωνηθέν τίμημα, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα με τις διατάξεις της παρ. 14 του άρθρου 12 του Κ.Β.Σ., αναφορικά με το χρόνο έκδοσης αυτού (Σχετ. έγγραφά μας 1037734/11450π.ε./Β0012/13-4-2006, 1065882/490/0015/17-6-1996 και εγκύκλιος ΠΟΛ.1162/22.6.2001).
ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • Παπαδημητριου
Up
Close
Close
Κλείσιμο