Δημοσιεύθηκε στις : [ 06-05-2008 ]

1028018/10364/Β0012/6.5.2008 Φορολογική μεταχείριση μεταβίβασης άυλων και υλικών περιουσιακών στοιχείων επιχείρησης.

(Φορολογική μεταχείριση μεταβίβασης άυλων και υλικών περιουσιακών στοιχείων επιχείρησης.)

Κατηγορία: Φορολογία Εισοδήματος

Αθήνα, 6 Μαΐου 2008
Αριθ. πρωτ.:


ΘΕΜΑ: Φορολογική μεταχείριση μεταβίβασης άυλων και υλικών περιουσιακών στοιχείων επιχείρησης.

1.    Σύμφωνα με τις διατάξεις της υποπερ. αα' της περ. α' της παρ. 1 του άρθρου 13 του ν.2238/1994, κάθε κέρδος ή ωφέλεια που προέρχεται από την μεταβίβαση ολόκληρης επιχείρησης με τα άυλα στοιχεία αυτής, όπως αέρας, επωνυμία, σήμα, προνόμια κ.τ.λ. ή υποκαταστήματος επιχείρησης, όπως αυτό ορίζεται από τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 9 του Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων, φορολογείται αυτοτελώς με συντελεστή είκοσι τοις εκατό (20%) και περαιτέρω, όταν δικαιούχος του εισοδήματος είναι νομικό πρόσωπο της παρ.1 του άρθρου 101, αυτό φορολογείται με τις γενικές διατάξεις και από τον αναλογούντα φόρο εκπίπτει ο (προ)καταβληθείς φόρος 20%.

2.    Όπως έχει γίνει δεκτό από τη δικαστηριακή νομολογία, ο όρος μεταβίβαση «ολόκληρης επιχείρησης» που χρησιμοποιείται στις πιο πάνω διατάξεις, υποδηλώνει τη μεταβίβαση συνόλου αλληλεξαρτωμένων και ενιαία νοουμένων δικαιωμάτων και υποχρεώσεων που απορρέουν από την επιχείρηση ως οικονομική μονάδα και όχι αναγκαία του συνόλου των σχετικών δικαιωμάτων. Κατά συνέπεια, κατά την έννοια των ως άνω διατάξεων, μεταβίβαση «ολόκληρης επιχείρησης συνιστά και η μεταβίβαση ενός κλάδου της επιχείρησης, όπως λόγου χάρη του κλάδου ασφαλίσεων ζωής μίας ασφαλιστικής επιχείρησης (Σ.τ.Ε. 1722/1997) (αριθμ. πρωτ. 1042783/10656/Β0012/12.05.2005 και 1041323/931/Α0012/ 13.11.2006 έγγραφά μας).

3.    Από τα στοιχεία που μας θέσατε υπόψη με τη σχετική αίτησή σας προκύπτουν τα ακόλουθα:

Ο πελάτης σας (ανώνυμη εταιρεία) σκοπεύει να αναλάβει την εκμετάλλευση δύο υποκαταστημάτων από άλλη συναφή επιχείρηση, μισθώνοντας το ένα από τα υποκαταστήματά της και υπομισθώνοντας το άλλο. Στα πλαίσια της εν λόγω συναλλαγής ο πελάτης σας πρόκειται να λάβει αφενός μεν το δικαίωμα χρήσης για ορισμένο χρονικό διάστημα του εμπορικού σήματος της άλλης συμβαλλόμενης εταιρείας και ταυτόχρονα να προβεί στην αγορά εμπορεύσιμων και πάγιων περιουσιακών στοιχείων, καθώς και τα συναφή με τα εμπορεύσιμα αυτά αγαθά δικαιώματα της φήμης και πελατείας (πελατολόγιο) της ίδιας επιχείρησης.

4.    Από τα ανωτέρω προκύπτει, ότι ουσιαστικά μεταβιβάζεται ολόκληρη επιχείρηση, πράξη που επιβεβαιώνεται και από τους αναφερόμενους στο προσύμφωνο όρους (πωλητής κ.λπ.) και κατά συνέπεια, στην περίπτωση σας θα έχουν εφαρμογή οι διατάξεις της υποπερ. αα' της περ. α' της παρ. 1 του άρθρου 13 του ν.2238/1994.

Τέλος, σας γνωρίζουμε ότι τα αναφερόμενα στην αριθμ. 1019156/10139/Β0012/27-3-2002 διαταγή μας δεν έχουν εφαρμογή στην προκειμένη περίπτωση, καθόσον διαφέρουν τα πραγματικά περιστατικά και ειδικότερα, στην υπόθεση που αναφέρεται στην εν λόγω λύση δεν γίνεται καμία πώληση πάγιων στοιχείων, εμπορευμάτων, μεταβίβαση σήματος κ.λπ., σε αντίθεση με τα όσα πρόκειται να λάβουν χώρα στην υπόθεση που σας απασχολεί.ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο