Δημοσιεύθηκε στις : [ 05-01-1996 ]

ΠΟΛ.1004/5.1.1996 Περιγραφή του είδους κατά τη διακίνηση δειγμάτων από αντιπροσώπους

(Περιγραφή του είδους κατά τη διακίνηση δειγμάτων από αντιπροσώπους)

Κατηγορία: Φορολογία Εισοδήματος

 Αθήνα, 5 Ιανουαρίου 1996
Αρ. Πρωτ.: 1103402/865/0015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ & Δ. Π.
Δ/ΝΣΗ 15η ΒΙΒΛΙΩΝ & ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ Β΄

ΠΟΛ 1004

ΘΕΜΑ : "Περιγραφή του είδους κατά τη διακίνηση δειγμάτων από αντιπροσώπους"

Με αφορμή γραπτά και προφορικά ερωτήματα σχετικά με τα προβλήματα και τις ιδιαιτερότητες που παρουσιάζονται κατά τη διακίνηση δειγμάτων, σας γνωρίζουμε τα εξής:

1. Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 11 του Π.Δ.186/92 (Κ.Β.Σ.), όπως αυτές ερμηνεύτηκαν με την εγκύκλιο 3/24.11.92 (παρ. 11.1 περίπτωση γ') "το δελτίο αποστολής εκδίδεται από τον επιτηδευματία, εκτός των άλλων και σε περίπτωση που γίνεται διακίνηση αγαθών προς οποιονδήποτε και για οποιοδήποτε σκοπό, π.χ. διακίνηση αγαθών προς το υποκατάστημα, αποθήκη, εργοτάξιο, για επεξεργασία, φύλαξη, δειγματιμό, δωρεάν διάθεση κ.λπ.".
Με βάση τα προαναφερόμενα στις περιπτώσεις που, για τον δειγματισμό αγαθών, χρησιμοποιούνται τρίτα ως προς την επιχείρηση πρόσωπα - μη συνδεόμενα με σχέση εξαρτημένης εργασίας και έχοντας την ιδιότητα του επιτηδευματία ("αντιπρόσωποι", "πλασιέ" κ.λπ.) πρέπει για την διακίνηση να εκδίδονται:

α) Δελτία αποστολής από την επιχείρηση (αντιπροσωπευόμενη) προς τον τρίτο (αντιπρόσωπο - πλασιέ), κατά το χρόνο της παράδοσης ή έναρξης αποστολής των δειγμάτων σ' αυτόν.

β) Δελτία αποστολής από τον τρίτο (αντιπρόσωπο - πλασιέ), για τις περαιτέρω διακινήσεις των δειγμάτων προς τους τόπους επίδειξης και παρουσίασης των δειγμάτων.
Σημειώνεται, ότι στα Δ.Α. τόσον της επιχείρησης (αντιπροσωπευόμενης), όσον και του τρίτου (αντιπροσώπου - πλασιέ) ως σκοπός θα αναγράφεται η ένδειξη "δειγματισμός".

2. Επίσης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 11 παρ. 5 περ. στ' του Κ.Β.Σ., όπως αυτές ερμηνεύθηκαν στην παρ. 11.6 περ. στ' της εγκ. 3/24.11.92, στο Δ.Α. αναγράφεται το είδος, όπως ορίζεται από τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 3 του Κώδικα, ήτοι κατά την ουσιώδη ποιοτική διάκριση των αγαθών, η οποία επηρεάζει σημαντικά τουλάχιστον την απόδοση ή το κόστος ή την τιμή πώλησης διαζευκτικά ή αθροιστικά.
Είναι φανερό λοιπόν ότι, βάσει των προαναφερθεισών διατάξεων, δεν αρκεί η αναγραφή της κατηγορίας του αγαθού, αλλά πρέπει να γίνει αναλυτική περιγραφή αυτού συνδυασμένη με την ουσιώδη ποιοτική διάκριση.

3. Περαιτέρω με την εγκύκλιό μας 1036660/259/0015/ παρ. 3, παρασχέθηκε η δυνατότητα να μην εκδίδεται καθημερινά διαφορετικό Δ.Α. για διακίνηση δειγμάτων στην ίδια πόλη, αλλά να εκδίδεται ένα Δ.Α. το οποίο θα συνοδεύει τα αγαθά για μεγαλύτερα χρονικά διαστήματα, με την προϋπόθεση όμως ότι σε πρόσφορο χώρο ή στο πίσω μέρος του Δελτίου αυτού θα σημειώνεται η ημερομηνία, η ώρα, το ονοματεπώνυμο ή επωνυμία και η Δ/νση των προσώπων στα οποία γίνεται ο δειγματισμός, ούτως ώστε και οι επιχειρήσεις να διευκολύνονται,
αλλά και η διάρκεια της διαδρομής σε οποιοδήποτε έλεγχο, να αποδεικνύεται από συγκεκριμένα στοιχεία.

4. Με δεδομένο, όπως προαναφέρεται, ότι κατά την παράδοση των δειγμάτων στους "αντιπροσώπους" εκδίδονται από τις αντιπροσωπευόμενες εταιρίες Δ.Α. με αναλυτική περιγραφή των ειδών, που θα δειγματισθούν και εφόσον οι αντιπρόσωποι δεν πραγματοποιούν πωλήσεις από τα εν λόγω δείγματα, αλλά μετά την ολοκλήρωση του δειγματισμού όλα τα είδη και οι ποσότητες αυτών επιστρέφονται στην επιχείρηση που αντιπροωπεύουν, εκτιμώντας τους λόγους που επικαλούνται οι ενδιαφερόμενοι, καθώς και την ανάγκη διευκόλυνσης των συναλλαγών, δεδομένου ότι δεν δυσχεραίνεται ο φορολογικός έλεγχος (ένεκα της ύπαρξης των Δ.Α. των
αντιπροσωπευόμενων επιχειρήσεων με αναλυτική περιγραφή των ειδών που παρέδωσαν στους αντιπροσώπους τους για δειγματισμό) και έχοντας υπόψη την περ. δ' του άρθρου 38 του Π.Δ.186/92, παρέχουμε την δυνατότητα στα Δελτία Αποστολής, που εκδίδονται από τους "αντιπροσώπους" για την διακίνηση των δειγμάτων στους
τόπους επίδειξης, η περιγραφή των ειδών να γίνεται κατά γενική κατηγορία και όχι αναλυτικά, με την προϋπόθεση όμως, ότι σ' αυτά θα επισυνάπτονται τα αντίστοιχα Δελτία Αποστολής των αντιπροσωπευόμενων επιχειρήσεων, που εκδόθηκαν κατά την παράδοση των δειγμάτων σ' αυτούς, με την ένδειξη για "δειγματισμό", ούτως ώστε να διευκολύνεται ο οποιοσδήποτε φορολογικός έλεγχος πραγματοποιηθεί.ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • Παπαδημητριου
Up
Close
Close
Κλείσιμο