Δημοσιεύθηκε στις : [ 02-04-2008 ]

1026891/435/Α0012/2.4.2008 Υπολογισμός υπεραξίας που προκύπτει από μεταβίβαση μεριδίου ΟΕ με Β κατηγορίας βιβλία.

(Υπολογισμός υπεραξίας που προκύπτει από μεταβίβαση μεριδίου ΟΕ με Β κατηγορίας βιβλία.)

Κατηγορία: Φορολογία Εισοδήματος

Αθήνα, 2 Απριλίου 2008
Αριθ. πρωτ.:


ΘΕΜΑ: Υπολογισμός υπεραξίας που προκύπτει από μεταβίβαση μεριδίου ΟΕ με Β' κατηγορίας βιβλία.

1.    Σύμφωνα με τις διατάξεις της περίπτωσης ββ' της περίπτωσης α' της παρ. 1 του άρθρου 13 του ΚΦΕ, φορολογείται αυτοτελώς με συντελεστή είκοσι τοις εκατό (20%) κάθε κέρδος ή ωφέλεια που προέρχεται από τη μεταβίβαση εταιρικών μερίδων ή μεριδίων.

2.    Ο τρόπος προσδιορισμού του  ελάχιστου ποσού της υπεραξίας που προκύπτει από τη μεταβίβαση εταιρικών μερίδων εταιρίας με Β' κατηγορίας βιβλία, καθορίζεται από τις 10303366/10307/Β0012/ΠΟΛ.1053/1.4.2003 και 1066328/1394/Α0012/16.7.03 εγκυκλίους μας.

3.    Στην αίτησή σας μας αναφέρετε ότι η ομόρρυθμη εταιρία, της οποίας μεταβιβάζεται ποσοστό πενήντα τοις εκατό (50%), προέβη σε αγορά των παγίων της με τραπεζικά δάνεια τα οποία οφείλονται ακόμα.

4.    Ύστερα από τα παραπάνω, σας πληροφορούμε ότι δεν υπάρχει δυνατότητα διαφορετικού τρόπου υπολογισμού του ελάχιστου ποσού της υπεραξίας που προκύπτει, πέρα από αυτόν που ορίζεται από τις εγκυκλίους που αναφέρουμε παραπάνω. Συνεπώς σε ό,τι αφορά στην καθαρή θέση της επιχείρησης θα ληφθεί υπόψη η αναπόσβεστη αξία των παγίων (προσαυξημένη με τη θετική διαφορά μεταξύ αντικειμενικής αξίας και τιμής κτήσης ακινήτων) ανεξάρτητα από το γεγονός ότι η αγορά των παγίων πραγματοποιήθηκε με δάνεια τα οποία δεν έχουν εξοφληθεί. Άλλωστε κατά τον υπολογισμό της υπεραξίας υπολογίζεται ποσοστό 10% επί της αξίας των αγορών (εμπορεύσιμων και παγίων) της τελευταίας πριν την μεταβίβαση χρήσης το οποίο αφαιρείται ως υποχρέωση της επιχείρησης προς τρίτους.ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο