Δημοσιεύθηκε στις : [ 02-04-2008 ]

1039791/629/Α0012/2.4.2008 Προσδιορισμός υπεραξίας κεντρικού καταστήματος Ο.Ε. με Γ΄ κατηγ. βιβλία της οποίας το υποκατάστημα δεν έχει λογιστική αυτοτέλεια.

(Προσδιορισμός υπεραξίας κεντρικού καταστήματος Ο.Ε. με Γ΄ κατηγ. βιβλία της οποίας το υποκατάστημα δεν έχει λογιστική αυτοτέλεια.)

Κατηγορία: Φορολογία Εισοδήματος

Αθήνα, 2 Απριλίου 2008
Αριθ. πρωτ.:


ΘΕΜΑ: Προσδιορισμός υπεραξίας κεντρικού καταστήματος Ο.Ε. με Γ΄ κατηγ. βιβλία της οποίας το υποκατάστημα δεν έχει λογιστική αυτοτέλεια.

1.    Με την 1066328/1394/Α0012/16.7.2003 εγκύκλιο, έγινε δεκτό ότι κατά τον προσδιορισμό της υπεραξίας ατομικών επιχειρήσεων και εταιρικών μερίδων επιχειρήσεων που τηρούν βιβλία Γ΄ κατηγορίας του Κ.Β.Σ., στην άυλη αξία της επιχείρησης, όπως αυτή προσδιορίζεται σύμφωνα με την παρ.2.1 του άρθρου 1 του κεφαλαίου Α΄ του πρώτου μέρους της 1030366/10307/Β0012/ΠΟΛ.1053/2003 Α.Υ.Ο, προστίθεται η λογιστική καθαρή θέση αυτής, η οποία εμφανίζεται στον τελευταίο πριν από τη μεταβίβαση επίσημο ισολογισμό και επίσης η υφιστάμενη διαφορά μεταξύ της αξίας των ακινήτων, όπως αυτή προσδιορίζεται κατά το χρόνο μεταβίβασης στη φορολογία μεταβίβασης ακινήτων και της εμφανιζόμενης στα βιβλία αξίας κτήσης αυτών, αν η δεύτερη είναι μικρότερη της πρώτης.

2.    Η 1066328/1394/Α0012/16.7.03 εγκύκλιος, σχετικά με τον προσδιορισμό του ελάχιστου ποσού υπεραξίας κατά τη μεταβίβαση με επαχθή αιτία ολόκληρης της επιχείρησης, έχει εφαρμογή και στην περίπτωση που μεταβιβάζεται υποκατάστημα επιχείρησης με αντικείμενο δραστηριότητας διαφορετικό από αυτό του κεντρικού καταστήματος καθώς και στην περίπτωση μεταβίβασης υποκαταστήματος προσωπικής εταιρίας (σχετ. το 1061720/1274/Α0012/1.7.03 έγγραφο).

3.    Στην αίτησή σας, μας αναφέρετε ότι ομόρρυθμη εταιρία με δύο κλάδους δραστηριότητας (ένα κεντρικό και ένα υποκατάστημα), χωρίς λογιστική αυτοτέλεια, μεταβιβάζει τα πάγια και τα εμπορεύματα του κεντρικού, σε επιχείρηση με το ίδιο αντικείμενο εργασιών. Το κεντρικό στεγάζεται σε μισθωμένο ακίνητο ενώ τα ιδιόκτητα ακίνητα χρησιμοποιούνται για τις ανάγκες του υποκαταστήματος.

4.    Ύστερα από τα παραπάνω και σε ό,τι αφορά στο ερώτημά σας για το αν στην αξία της καθαρής θέσης θα προστεθεί και η διαφορά μεταξύ της αντικειμενικής αξίας και της αξίας κτήσης των ακινήτων, σας διευκρινίζουμε ότι τα ακίνητα που χρησιμοποιούνται από το υποκατάστημα είναι πάγια στοιχεία της Ο.Ε η οποία τηρεί Γ΄ κατηγορίας βιβλία και μεταβιβάζει το κεντρικό το οποίο έχει αντικείμενο δραστηριότητας διαφορετικό από το υποκατάστημα και δεν έχει λογιστική αυτοτέλεια. Κατά συνέπεια, κατά τη μεταβίβαση του κεντρικού θα υπολογισθεί η υπεραξία επιμεριστικά με βάση το ποσοστό συμμετοχής των εσόδων του κεντρικού στα συνολικά έσοδα της επιχείρησης με το ποσοστό αυτό θα επιμεριστούν η ετήσια αμοιβή, οι τόκοι ιδίων κεφαλαίων, η καθαρή θέση του τελευταίου επίσημου ισολογισμού της επιχείρησης και η θετική διαφορά μεταξύ της αντικειμενικής αξίας των ακινήτων παγίων της Ο.Ε και της τιμής κτήσης αυτών.

Συντελεστής παλαιότητας θα ληφθεί αυτός που αντιστοιχεί στα χρόνια λειτουργίας του Κεντρικού.

Το κόστος κτήσης του κεντρικού είναι αυτό που προβλέπεται στο καταστατικό ίδρυσης της Ο.Ε. Εάν από την ίδρυση της υπάρχει το υποκατάστημα το κεφάλαιο ίδρυσης θα επιμερισθεί με το προαναφερόμενο ποσοστό.

5.    Τέλος, σε ό,τι αφορά στο ερώτημά σας για το αν η επιχορήγηση θα ληφθεί υπόψη στον υπολογισμό της υπεραξίας, ως καθαρή θέση της εταιρίας, έχει γίνει δεκτό από τη διοίκηση, με βάση την 7/319/12.1.04 γνωμοδότηση της Επιτροπής Λογιστικής Τυποποίησης και Ελέγχων ότι οι επιχορηγήσεις που χορηγούνται σε Α.Ε. για να πραγματοποιήσει επενδύσεις, ανεξάρτητα από το λογαριασμό που καταχωρούνται προσωρινά (41.10), δεν περιλαμβάνονται στα ίδια κεφάλαια της εταιρίας, αλλά αποτελούν έσοδα επόμενων χρήσεων και επομένως δε συναθροίζονται με τα άλλα στοιχεία της καθαρής περιουσίας για να υπολογισθεί η λογιστική αξία της μετοχής.
Επομένως, οι επιχορηγήσεις που λαμβάνονται για επενδύσεις, δεν περιλαμβάνονται στα ίδια κεφάλαια προσωπικής εταιρίας και δε συναθροίζονται με τα άλλα στοιχεία της καθαρής περιουσίας της επιχείρησης.



ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • Παπαδημητριου
Up
Close
Close
Κλείσιμο