Δημοσιεύθηκε στις : [ 01-04-2008 ]

1020295/328/Α0012/1.4.2008 Εφαρμογή διατάξεων άρθρου 13 του ΚΦΕ.

(Εφαρμογή διατάξεων άρθρου 13 του ΚΦΕ.)

Κατηγορία: Φορολογία Εισοδήματος

Αθήνα, 1 Απριλίου 2008
Αριθ. πρωτ. :


ΘΕΜΑ: Εφαρμογή διατάξεων άρθρου 13 του ΚΦΕ.

1.    Σύμφωνα με τις διατάξεις της υποπερίπτωσης αα' της περίπτωσης α' της παρ. 1 του άρθρου 13 του ΚΦΕ, φορολογείται αυτοτελώς λογιζόμενο ως εισόδημα με συντελεστή είκοσι τοις εκατό (20%) κάθε κέρδος ή ωφέλεια που προέρχεται από την μεταβίβαση ολόκληρης της επιχείρησης με τα άυλα στοιχεία αυτής όπως αέρας, επωνυμία, σήμα, προνόμια κλπ.

2.    Επίσης, με τις διατάξεις της περίπτωσης β' του ίδιου άρθρου και νόμου φορολογείται αυτοτελώς λογιζόμενο ως εισόδημα με συντελεστή είκοσι τοις εκατό (20%) κάθε κέρδος ή ωφέλεια που προέρχεται από τη μεταβίβαση ή εκχώρηση αυτοτελώς κάθε δικαιώματος, το οποίο είναι συναφές με την άσκηση της επιχείρησης ή του επαγγέλματος, όπως του δικαιώματος της μίσθωσης ή υπομίσθωσης ή του προνομίου ή του διπλώματος ευρεσιτεχνίας και άλλων παρόμοιων δικαιωμάτων.

3.    Με την 1090770/2281/Α0012/ΠΟΛ.1118/4.11.2004 απόφαση του Υπουργού Οικονομίας & Οικονομικών ορίσθηκε ότι κατά τον υπολογισμό της ελάχιστης αξίας μεταβίβασης ατομικής επιχείρησης, στην άυλη αξία της επιχείρησης προστίθεται η καθαρή θέση αυτής, όπως αυτές ορίζονται παρακάτω καθώς και το υπερτίμημα που προκύπτει από την ταυτόχρονη μεταβίβαση επιβατικών αυτοκινήτων και φορτηγών ιδιωτικής χρήσης παγίων στοιχείων απαραίτητων για τη λειτουργία της, ή ειδικά διαμορφωμένων για τις ανάγκες της. Στην περίπτωση αυτή οι διατάξεις του άρθρου 7 του ν.δ. 1160/1981 εφαρμόζονται μόνο για τον προσδιορισμό της ελάχιστης αξίας μεταβίβασης.

4.    Στο έγγραφό σας μας αναφέρετε ότι συνάφθηκε ιδιωτικό συμφωνητικό εννιαετούς μίσθωσης ακινήτου μεταξύ δύο αντισυμβαλλομένων (μισθωτή και εκμισθωτή). Ο μισθωτής αναλαμβάνει με δικές του δαπάνες την κατασκευή όλων των απαραίτητων κτηρίων και εγκαταστάσεων προκειμένου να λειτουργήσει στο μισθωμένο ακίνητο πρατήριο - πλυντήριο αυτοκινήτων και παραιτείται του δικαιώματος να απαιτήσει από τον εκμισθωτή οποιαδήποτε δαπάνη για την κατασκευή αυτή. Οι κατασκευές εντός του μισθωμένου ακινήτου συμφωνείται ότι θα παραμένουν σε όφελος του εκμισθωτή. Η οικοδομική άδεια όπως και η άδεια λειτουργίας του πρατηρίου υγρών καυσίμων εκδόθηκε στο όνομα του εκμισθωτή οποίος την παραχωρεί στο μισθωτή με τον όρο αυτή να επιστρέψει στον εκμισθωτή με τη λήξη της σύμβασης.

Την 31.12.2007 ο μισθωτής και εκμεταλλευτής του πρατηρίου, διακόπτει την επιχείρηση, μεταβιβάζει ένα φορτηγό ιδιωτικής χρήσης σε μία ομόρρυθμη εταιρία στην οποία εταίρος είναι ο εκμισθωτής και στις 2.1.2008 η ομόρρυθμη αυτή εταιρία κάνει έναρξη εργασιών στον ίδιο χώρο και με το ίδιο αντικείμενο.

5.    Ύστερα από τα παραπάνω και δεδομένου ότι έχουμε περίπτωση διακοπής εργασιών ατομικής επιχείρησης και έναρξη στον ίδιο χώρο με το ίδιο αντικείμενο εργασιών ομόρρυθμης εταιρίας μέσα σε εύλογο χρονικό διάστημα έξι (6) μηνών, οφείλεται φόρος υπεραξίας με συντελεστή είκοσι τοις εκατό (20%), δεδομένου ότι πρόκειται για μεταβίβαση επιχείρησης (σχετ. η 1052699/1082/Α0012/30.5.03 εγκύκλιος). Ο υπολογισμός της υπεραξίας θα γίνει με βάση την 1030366/10307/Β0012/ΠΟΛ.1053/1.4.2003 εγκύκλιο όπως αυτή τροποποιήθηκε με την 1090770/2281/Α0012/ΠΟΛ.1118/4.11.2004 που αναλυτικά περιγράφουμε στην παράγραφο 3 του παρόντος.
Τέλος, σε φόρο υπεραξίας υπόκειται και η εκχώρηση της άδειας λειτουργίας του πρατηρίου υγρών καυσίμων από τον εκμισθωτή στο μισθωτή σύμφωνα με τις διατάξεις τη περίπτωσης β' της παραγράφου 1 του άρθρου 13 του ΚΦΕ.ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο