Δημοσιεύθηκε στις : [ 31-03-2008 ]

1034442/10454/Β0012/31.3.2008 Οι αμοιβές που καταβάλλονται σε αλλοδαπούς οίκους για παρασχεθείσες στην αλλοδαπή υπηρεσίες δεν φορολογούνται στην Ελλάδα.

(Οι αμοιβές που καταβάλλονται σε αλλοδαπούς οίκους για παρασχεθείσες στην αλλοδαπή υπηρεσίες δεν φορολογούνται στην Ελλάδα.)

Κατηγορία: Φορολογία Εισοδήματος

Αθήνα, 31 Μαρτίου 2008
Αριθ. πρωτ.:


ΘΕΜΑ :Οι αμοιβές που καταβάλλονται σε αλλοδαπούς οίκους για παρασχεθείσες στην αλλοδαπή υπηρεσίες δεν φορολογούνται στην Ελλάδα.

1.    Σύμφωνα με τις διατάξεις της περ. δ' της παρ.1 του άρθρου 99 του ν.2238/1994, αντικείμενο του φόρου των αλλοδαπών επιχειρήσεων που λειτουργούν με οποιονδήποτε τύπο εταιρείας είναι το καθαρό εισόδημα ή κέρδος το οποίο προκύπτει από πηγή που βρίσκεται στην Ελλάδα, καθώς και το καθαρό κέρδος το οποίο προκύπτει από τη μόνιμη εγκατάσταση της αλλοδαπής επιχείρησης στην Ελλάδα κατά την έννοια του άρθρου 100.

Από τις ανωτέρω διατάξεις συνάγεται ότι για να φορολογηθεί μια αλλοδαπή επιχείρηση στην Ελλάδα θα πρέπει, είτε να διατηρεί μόνιμη εγκατάσταση στη χώρα μας, είτε να αποκτά εισόδημα το οποίο προκύπτει στην Ελλάδα.
Τονίζεται ιδιαίτερα ότι το εισόδημα το οποίο αποκτάται από παροχή υπηρεσιών, θεωρείται ότι προκύπτει στη χώρα στην οποία προσφέρονται οι σχετικές υπηρεσίες (σχετ. τα 1042090/10358/ΒΟ012/2001 και 1022692/10525/Β0012/2002 έγγραφα μας).

2.    Περαιτέρω, με τις διατάξεις της περ. β' της παρ. 6 του άρθρου 13 του ίδιου ως άνω νόμου ορίζεται, μεταξύ άλλων, ότι στις αποζημιώσεις που καταβάλλονται σε αλλοδαπές επιχειρήσεις και οργανισμούς που δεν έχουν μόνιμη εγκατάσταση στην Ελλάδα ή σε φυσικά πρόσωπα κατοίκους αλλοδαπής που δεν ασκούν επάγγελμα ή επιχείρηση στην Ελλάδα για την εκπαίδευση προσωπικού και για την παροχή οποιασδήποτε υπηρεσίας και κάθε είδους συμβουλών στην Ελλάδα, ενεργείται από τον υπόχρεο για την καταβολή, παρακράτηση φόρου εισοδήματος με συντελεστή 20% που βαρύνει το δικαιούχο της αποζημίωσης.

Οι τράπεζες υποχρεούνται να αρνηθούν την παροχή του ποσού συναλλάγματος ή ευρώ, που αναλογεί για την αποστολή στο εξωτερικό των πιο πάνω αποζημιώσεων, αν δεν προσκομισθεί σε αυτές αποδεικτικό καταβολής στο Δημόσιο του φόρου που αναλογεί στα εισοδήματα αυτά.

3.    Από τα στοιχεία της σχετικής αίτησης σας προκύπτει, ότι η εταιρεία σας για τη συμμετοχή των υπαλλήλων της σε σεμινάρια ή συνέδρια στην αλλοδαπή, που αφορούν στο αντικείμενο της εργασίας τους, καταβάλλει αμοιβές στους αλλοδαπούς διοργανωτές οίκους για τις εν λόγω υπηρεσίες που παρέχουν στον τόπο της έδρας τους. Τις περισσότερες φορές οι οίκοι αυτοί απαιτούν την καταβολή της αμοιβής τους πριν από την παροχή των εν λόγω υπηρεσιών, προκειμένου να εξασφαλισθούν οι θέσεις και μάλιστα θέτοντας ελάχιστο χρονικό περιθώριο  μεταξύ  της  ημερομηνίας  ανακοίνωσης της διοργάνωσης και της τελευταίας προθεσμίας δήλωσης συμμετοχής.

4.    Κατόπιν όλων όσων αναφέρθηκαν παραπάνω συνάγεται ότι οι αμοιβές που καταβάλλετε σε αλλοδαπούς οίκους για υπηρεσίες εκπαίδευσης κλπ. που παρέχονται στην αλλοδαπή δεν υπόκεινται σε παρακράτηση φόρου, καθόσον το εισόδημα προκύπτει στην αλλοδαπή και δεν φορολογείται στην Ελλάδα. Για τα ποσά που καταβάλλετε πρέπει να υποβάλετε στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. σχετική δήλωση απόδοσης φόρου δικαιωμάτων ή αποζημιώσεων (Έντυπο Ε. 178), στην οποία θα αναφέρεται ότι δεν οφείλεται φόρος εισοδήματος για τον πιο πάνω λόγο (αριθμ. πρωτ. 1069975/10797/Β0012/28.11.2007 και 1079570/11132/Β0012/28.09.2006 έγγραφά μας).ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο