Δημοσιεύθηκε στις : [ 13-03-2008 ]

1066378/10757ττε/Β0012/13.3.2008 Το κέρδος που προκύπτει από τη μεταβίβαση εμπορικού σήματος που χρησιμοποιείται αποκλειστικά για συναλλαγές της επιχείρησης με το εξωτερικό υπόκειται σε φορολογία.

(Το κέρδος που προκύπτει από τη μεταβίβαση εμπορικού σήματος που χρησιμοποιείται αποκλειστικά για συναλλαγές της επιχείρησης με το εξωτερικό υπόκειται σε φορολογία.)

Κατηγορία: Φορολογία Εισοδήματος

Αθήνα, 13 Μαρτίου 2008
Αριθ. πρωτ.:


ΘΕΜΑ: Το κέρδος που προκύπτει από τη μεταβίβαση εμπορικού σήματος που χρησιμοποιείται αποκλειστικά για συναλλαγές της επιχείρησης με το εξωτερικό υπόκειται σε φορολογία.

1.    Σύμφωνα με τις διατάξεις της περίπτωσης β΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 13 του ν. 2238/1994, φορολογείται αυτοτελώς, λογιζόμενο ως εισόδημα με συντελεστή είκοσι τοις εκατό (20%) κάθε κέρδος ή ωφέλεια που προέρχεται από την εκχώρηση ή μεταβίβαση αυτοτελώς κάθε δικαιώματος, το οποίο είναι συναφές με την άσκηση της επιχείρησης ή του επαγγέλματος, όπως του δικαιώματος της μίσθωσης ή υπομίσθωσης ή του προνομίου ή του διπλώματος ευρεσιτεχνίας και άλλων παρόμοιων δικαιωμάτων, καθώς και της άδειας κυκλοφορίας των αυτοκινήτων οχημάτων ή μοτοσυκλετών δημόσιας χρήσης που μεταβιβάζονται. Όπως ορίζεται με το προτελευταίο εδάφιο της ίδιας παραγράφου, όταν δικαιούχοι των εισοδημάτων αυτών είναι πρόσωπα που αναφέρονται στην παρ. 1 του άρθρου 101 (Α.Ε., Ε.Π.Ε., κλπ), με την καταβολή του πιο πάνω φόρου δεν εξαντλείται η φορολογική υποχρέωση των δικαιούχων, αλλά τα εισοδήματα αυτά φορολογούνται με τις γενικές διατάξεις.

2.    Περαιτέρω, με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 13 του ν.2238/1994 ορίζεται ότι φορολογείται αυτοτελώς με συντελεστή 5% η πραγματική αξία πώλησης μετοχών ημεδαπών ανωνύμων εταιρειών οι οποίες μεταβιβάζονται από φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ημεδαπά ή αλλοδαπά. Η διάταξη αυτή εφαρμόζεται και για μεταβιβάσεις μετοχών αλλοδαπών ανωνύμων εταιρειών μη εισηγμένων σε διεθνώς αναγνωρισμένο χρηματιστηριακό θεσμό από ημεδαπά φυσικά ή νομικά πρόσωπα. Στην περίπτωση αυτή ο φόρος επιβάλλεται επί της συμφωνηθείσας αξίας πώλησης των μετοχών.

Με τις διατάξεις του τελευταίου εδαφίου της παραπάνω παραγράφου, το οποίο προστέθηκε με την παρ. 2 του άρθρου 10 του ν.3522/2006 και έχει εφαρμογή σύμφωνα με την περ. α΄ του άρθρου 39 του ίδιου νόμου, για εισοδήματα που αποκτώνται από 1.1.2007 και μετά, ορίζεται ότι όταν δικαιούχοι της υπεραξίας από πώληση των πιο πάνω μετοχών είναι πρόσωπα που αναφέρονται στην παρ. 1 του άρθρου 101, με την καταβολή του φόρου 5% δεν εξαντλείται η φορολογική υποχρέωση των δικαιούχων, αλλά τα κέρδη από τις συναλλαγές αυτές φορολογούνται με τις γενικές διατάξεις.

3.    Επίσης, με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 38 του ν.2238/1994, οι οποίες εφαρμόζονται και για τα νομικά πρόσωπα της παρ. 1 του άρθρου 101 του ν.2238/1994 (Α.Ε., Ε.Π.Ε., κ.λπ.) με βάση τις διατάξεις της παρ. 11 του άρθρου 105 του ίδιου νόμου, ορίζεται, ότι τα κέρδη από την πώληση μετοχών εισηγμένων στο Χρηματιστήριο Αθηνών σε τιμή ανώτερη της τιμής απόκτησής τους, τα οποία προκύπτουν από βιβλία τρίτης κατηγορίας του Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων και αποκτώνται από ατομικές επιχειρήσεις και υπόχρεους που αναφέρονται στην παρ. 4 του άρθρου 2, απαλλάσσονται από το φόρο. Η απαλλαγή παρέχεται με την προϋπόθεση ότι τα κέρδη εμφανίζονται σε λογαριασμό ειδικού αποθεματικού με προορισμό το συμψηφισμό ζημιών που τυχόν θα προκύψουν στο μέλλον από την πώληση μετοχών εισηγμένων ή όχι στο Χρηματιστήριο Αθηνών. Σε περίπτωση διανομής ή διάλυσης της επιχείρησης, τα κέρδη αυτά φορολογούνται σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις. Αν σε μια διαχειριστική περίοδο προκύψει ζημία από πώληση μετοχών, το τυχόν υπόλοιπο της ζημίας, που απομένει μετά το συμψηφισμό με τα εμφανιζόμενα στο ειδικό αποθεματικό κέρδη ή ολόκληρο το ποσό της ζημίας, αν δεν υφίσταται ειδικός λογαριασμός αποθεματικού, μεταφέρεται σε ειδικό λογαριασμό και δεν εκπίπτει από τα ακαθάριστα έσοδα της επιχείρησης. Το ποσό αυτό συμψηφίζεται με κέρδη που τυχόν θα προκύψουν στο μέλλον από πώληση μετοχών εισηγμένων στο Χρηματιστήριο Αθηνών.

4.    Εξάλλου, με τις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 4 του ν.2238/1994, οι οποίες σύμφωνα με την παρ. 11 του άρθρου 105 έχουν εφαρμογή και για τα νομικά πρόσωπα της παρ. 1 του άρθρου 101 (Α.Ε., Ε.Π.Ε., κλπ.), ορίζεται, ότι αρνητικό στοιχείο εισοδήματος από πηγή που βρίσκεται στην αλλοδαπή συμψηφίζεται μόνο με θετικά εισοδήματα του φορολογούμενου που προκύπτουν στην αλλοδαπή.

5.    Όπως έχει γίνει δεκτό με την αρ. πρωτ. 1017621/10262/Β0012/ΠΟΛ.1029/17.2.2006 Α.Υ.Ο., σχετικά με τις δαπάνες που δεν αναγνωρίζονται προς έκπτωση από τα ακαθάριστα έσοδα των επιχειρήσεων με βάση διοικητικές λύσεις και τη δικαστηριακή νομολογία, η ζημία που προκύπτει σε βάρος εταιρείας από τη συμμετοχή της σε εκκαθαρισθείσα αλλοδαπή εταιρεία, δεν αναγνωρίζεται προς έκπτωση από τα ακαθάριστα έσοδα της, καθόσον προέρχεται από πηγή κείμενη στην αλλοδαπή.

6.    Από τα στοιχεία που μας θέσατε υπόψη  με τη σχετική αίτησή σας προκύπτει, ότι η εταιρεία σας προτίθεται να μεταβιβάσει εμπορικό σήμα το οποίο χρησιμοποιεί αποκλειστικά για τις συναλλαγές της με το εξωτερικό. Συγκεκριμένα, η εταιρεία σας εξάγει προϊόντα με το σήμα αυτό, χωρίς να διατίθενται στην εσωτερική αγορά.

7.    Μετά από όλα όσα αναφέρθηκαν πιο πάνω συνάγεται, ότι το κέρδος που θα αποκτήσετε από τη μεταβίβαση του υπόψη σήματος προκύπτει στην Ελλάδα, καθόσον η εταιρεία σας το ανέπτυξε και ανήκει στην κυριότητα της. Το γεγονός, δε, ότι χρησιμοποιείται μόνο σε εξαγόμενα προϊόντα δεν επηρεάζει τα ανωτέρω. Περαιτέρω, το εν λόγω κέρδος φορολογείται κατ' αρχήν με συντελεστή 20% με βάση τις διατάξεις της περ. β΄ της παρ. 1 του άρθρου 13 του ν.2238/1994 και επειδή δικαιούχος του εισοδήματος είναι ανώνυμη εταιρεία, με την καταβολή του πιο πάνω φόρου δεν εξαντλείται η φορολογική της υποχρέωση, αλλά το εισόδημα αυτό φορολογείται με τις γενικές διατάξεις και από τον αναλογούντα φόρο εκπίπτει το ποσό φόρου 20% που θα προκαταβάλετε.

Για τη ζημία που προκύπτει από την πώληση μετοχών μη εισηγμένων στο Χρηματιστήριο Αθηνών, έχουν εφαρμογή οι διατάξεις του άρθρου 38 του Κ.Φ.Ε.

Τέλος, η ζημία που προκύπτει από την εκκαθάριση αλλοδαπής θυγατρικής εταιρείας δεν αναγνωρίζεται προς έκπτωση από τα έσοδα της μητρικής εταιρείας αλλά μπορεί να συμψηφιστεί μόνο με κέρδη αλλοδαπής προέλευσης με βάση τις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 4 του ν.2238/1994.ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • Παπαδημητριου
Up
Close
Close
Κλείσιμο