Δημοσιεύθηκε στις : [ 14-02-2008 ]

1005921/98/Α0012/14.2.2008 Υπολογισμός υπεραξίας ατομικής επιχείρησης με βιβλία Γ΄ κατηγορίας.

(Υπολογισμός υπεραξίας ατομικής επιχείρησης με βιβλία Γ΄ κατηγορίας.)

Κατηγορία: Φορολογία Εισοδήματος

Αθήνα, 14 Φεβρουαρίου 2008
Αριθ. πρωτ.:


ΘΕΜΑ: Υπολογισμός υπεραξίας ατομικής επιχείρησης με βιβλία Γ΄ κατηγορίας.

1.    Σύμφωνα με την παρ.3 του άρθρου 1 του πρώτου μέρους της 1030366/10307/Β0012/ΠΟΛ.1053/1.4.2003 εγκυκλίου, ως κόστος απόκτησης της ατομικής επιχείρησης λαμβάνεται το κόστος απόκτησής της από το μεταβιβάζοντα. Εάν το κόστος αυτό δεν προκύπτει από τα βιβλία, λαμβάνεται το ποσό των 3.000 ευρώ.

2.    Από τη διοίκηση έχει γίνει δεκτό (σχετ. το /10.1.2008 έγγραφο) ότι στην περίπτωση που η ατομική επιχείρηση που μεταβιβάζεται τηρεί βιβλία Γ΄ κατηγορίας του ΚΒΣ, ως κόστος απόκτησης θα ληφθεί υπόψη το (40.00) «Καταβεβλημένο Κεφάλαιο» αυτής, δηλαδή αυτό που εισφέρθηκε στην επιχείρηση από το φορέα της και το οποίο προκύπτει από τον λογαριασμό «Κεφάλαιο» της ομάδας 4 του λογιστικού σχεδίου και συγκεκριμένα το λογαριασμό (40.07) «Κεφάλαιο ατομικών επιχειρήσεων».

3.    Περαιτέρω, έχει επίσης γίνει δεκτό από τη διοίκηση (σχετ. το 1081222/1550/Α0012/24.8.05 έγγραφο) ότι η 1030366/10307/Β0012/ΠΟΛ.1053/1.4.2003 ΑΥΟΟ σχετικά με τον προσδιορισμό του ελάχιστου ποσού υπεραξίας κατά τη μεταβίβαση με επαχθή αιτία ολόκληρης επιχείρησης έχει εφαρμογή και στην περίπτωση που μεταβιβάζεται υποκατάστημα επιχείρησης με το ίδιο αντικείμενο δραστηριότητας ή διαφορετικό από αυτό του κεντρικού, καθώς και στην περίπτωση μεταβίβασης υποκαταστήματος προσωπικής εταιρίας. Περαιτέρω, στην περίπτωση ατομικής επιχείρησης που τηρεί βιβλία Γ΄ κατηγορίας του ΚΒΣ για τον προσδιορισμό της υπεραξίας από τη μεταβίβαση υποκαταστήματος αυτής το οποίο δεν εξάγει αυτοτελές λογιστικό αποτέλεσμα θα ληφθούν υπόψη:

α) Ο μέσος όρος των ολικών αποτελεσμάτων εκμετάλλευσης των 5 τελευταίων πριν από τη μεταβίβαση του υποκαταστήματος ετών που αναλογούν σΆ αυτό με βάση το ποσοστό συμμετοχής των εσόδων του υποκαταστήματος στα συνολικά έσοδα της επιχείρησης, β) Η ετήσια αμοιβή που αναλογεί στο υποκατάστημα η οποία θα υπολογισθεί με τον ίδιο τρόπο, γ) Οι τόκοι ίδιων κεφαλαίων που αναλογούν στο υποκατάστημα θα υπολογισθούν με τον ίδιο τρόπο, δ) Ο συντελεστής παλαιότητας που αντιστοιχεί στα χρόνια λειτουργίας του υποκαταστήματος, ε) Ως καθαρή θέση θα ληφθεί το μέρος της καθαρής θέσης που εμφανίζεται στον τελευταίο πριν από τη μεταβίβαση επίσημο ισολογισμό της επιχείρησης που αναλογεί στο υποκατάστημα με βάση το ποσοστό συμμετοχής των εσόδων του στα συνολικά έσοδα της επιχείρησης προσαυξημένη με την υφιστάμενη διαφορά μεταξύ της αξίας των ακινήτων του υποκαταστήματος, όπως αυτή προσδιορίζεται κατά το χρόνο μεταβίβασης στη φορολογία μεταβίβασης ακινήτων και της εμφανιζόμενης στα βιβλία αξίας κτήσης αυτών, αν η δεύτερη είναι μικρότερη της πρώτης, στ) Ως κόστος κτήσης του υποκαταστήματος λαμβάνεται αυτό που προκύπτει από πραγματικά δεδομένα το οποίο δεν μπορεί να είναι μικρότερο από 3.000 ευρώ.

4.    Στην αίτησή σας μας αναφέρετε ότι ατομική επιχείρηση με βιβλία Γ΄ κατηγορίας του ΚΒΣ πρόκειται να διακόψει το αντικείμενο της παραγωγής της (ενδύματα) και να πουλήσει τα μηχανήματά της σε άλλη επιχείρηση. Το 2007 διέκοψε τη λειτουργία του υποκαταστήματός της το οποίο ασχολούνταν με την εμπορία των ενδυμάτων αυτών. Το υποκατάστημα δεν εξήγαγε αυτοτελή λογιστικά αποτελέσματα και κατά τη διακοπή του πληρώθηκε ο φόρος υπεραξίας.

5.    Ύστερα από τα παραπάνω, σας πληροφορούμε ότι κατά τη μεταβίβαση της ατομικής επιχείρησης θα υπολογισθεί η υπεραξία όπως αναλυτικά περιγράφεται στην παρ. 3 του παρόντος. Συγκεκριμένα, σε ότι αφορά τον υπολογισμό του μέσου όρου των ολικών αποτελεσμάτων εκμετάλλευσης, θα ληφθούν υπόψη τα ολικά αποτελέσματα εκμετάλλευσης των 5 τελευταίων πριν από τη μεταβίβαση ετών, δηλαδή των ετών 2007, 2006, 2005, 2004, 2003 (εφόσον η μεταβίβαση γίνει το 2008). Για το μεν έτος 2007 τα ολικά αποτελέσματα εκμετάλλευσης θα ληφθούν υπόψη στο σύνολο τους (δεδομένου ότι για τον υπολογισμό της υπεραξίας του υποκαταστήματος το έτος 2007 δε λήφθηκε υπόψη) ενώ για τα υπόλοιπα έτη (2003 -2006) τα ολικά αποτελέσματα εκμετάλλευσης θα επιμερισθούν με βάση το ποσοστό συμμετοχής των εσόδων του κεντρικού (βιοτεχνίας) στα συνολικά έσοδα της επιχείρησης. Δηλαδή, για τα έτη αυτά, δε θα ληφθεί υπόψη το ποσοστό συμμετοχής των εσόδων του υποκαταστήματος στα συνολικά έσοδα της επιχείρησης, γιατί αυτά έχουν ληφθεί υπόψη για τον υπολογισμό της υπεραξίας του υποκαταστήματος, όταν αυτό μεταβιβάστηκε. Με τον ίδιο τρόπο, θα υπολογιστούν και τα υπόλοιπα στοιχεία που περιγράφονται στην παρ.3 του παρόντος, ενώ για το κόστος απόκτησης θα ληφθεί υπόψη ότι σας αναφέρουμε στην παρ.2 του παρόντος.ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο