Δημοσιεύθηκε στις : [ 05-02-2008 ]

1120853/11379π.ε./Β0012/5.2.2008 Εισφορά μη εισηγμένων μετοχών ημεδαπής ή αλλοδαπής ανώνυμης εταιρείας από ημεδαπή ανώνυμη εταιρεία για την κάλυψη κεφαλαίου αλλοδαπής εταιρείας.

(Εισφορά μη εισηγμένων μετοχών ημεδαπής ή αλλοδαπής ανώνυμης εταιρείας από ημεδαπή ανώνυμη εταιρεία για την κάλυψη κεφαλαίου αλλοδαπής εταιρείας.)

Κατηγορία: Φορολογία Εισοδήματος

Αθήνα, 5 Φεβρουαρίου 2008
Αριθ. πρωτ.:


ΘΕΜΑ: Εισφορά μη εισηγμένων μετοχών ημεδαπής ή αλλοδαπής ανώνυμης εταιρείας από ημεδαπή ανώνυμη εταιρεία για την κάλυψη κεφαλαίου αλλοδαπής εταιρείας.

1.    Σύμφωνα με τις διατάξεις του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 2 του άρθρου 13 του ν.2238/1994, φορολογείται αυτοτελώς με συντελεστή πέντε τοις εκατό (5%) η πραγματική αξία πώλησης μετοχών ημεδαπών ανωνύμων εταιρειών μη εισηγμένων στο Χρηματιστήριο Αθηνών, οι οποίες μεταβιβάζονται από φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ημεδαπά ή αλλοδαπά.

2.    Περαιτέρω, με τις διατάξεις του έβδομου και όγδοου εδαφίου της παρ. 2 του άρθρου 13 του ν.2238/1994, οι οποίες προστέθηκαν με το άρθρο 36 του ν.3427/2005, ορίζεται ότι σε περίπτωση εισφοράς των τίτλων που αναφέρονται στο πρώτο εδάφιο της παραγράφου αυτής, ήτοι μετοχών ημεδαπών ανωνύμων εταιριών μη εισηγμένων στο Χρηματιστήριο Αθηνών, για την κάλυψη του κεφαλαίου νεοϊδρυόμενης, ημεδαπής ή αλλοδαπής εταιρείας ή για την αύξηση του κεφαλαίου υφιστάμενης, επιβάλλεται φόρος με συντελεστή 5% επί της πραγματικής αξίας αυτών. Ως πραγματική αξία των μετοχών που εισφέρονται για την κάλυψη ή αύξηση του κεφαλαίου ημεδαπής εταιρίας, λαμβάνεται η αξία η οποία προσδιορίζεται από την Εκτιμητική Επιτροπή του άρθρου 9 του κ.ν. 2190/1920.

3.    Όπως διευκρινίσθηκε με την 1022452/10255/Β0012/ΠΟΛ.1036/2.3.2006 εγκύκλιο, ο επιβαλλόμενος με τις πιο πάνω διατάξεις φόρος 5% επιβάλλεται, προκειμένου περί εισφοράς μετοχών σε αλλοδαπή ανώνυμη εταιρία, επί της ονομαστικής αξίας των μετοχών που λαμβάνει ο εισφέρων τις μετοχές ως αντάλλαγμα.

4.    Κατόπιν των ανωτέρω και δεδομένου ότι οι φορολογικές διατάξεις ερμηνεύονται στενά συνάγεται, ότι οι διατάξεις του εβδόμου και ογδόου εδαφίου της παρ.2 του άρθρου 13 του ν.2238/1994, αναφέρονται μόνο στην εισφορά μετοχών ημεδαπών ανωνύμων εταιρειών και όχι λοιπών τίτλων (π.χ. αλλοδαπών ή λοιπών τίτλων), προκειμένου για την κάλυψη του κεφαλαίου νεοϊδρυόμενης ή υφιστάμενης ημεδαπής ή αλλοδαπής ανώνυμης εταιρείας ή εταιρείας περιορισμένης ευθύνης (αριθμ. πρωτ. 1019325/10278/Β0012/02.04.2007 έγγραφό μας). Κατά συνέπεια, στην περίπτωση εισφοράς από ημεδαπή ανώνυμη εταιρεία μετοχών αλλοδαπής θυγατρικής εταιρείας που μνημονεύετε στη σχετική αίτηση σας, δεν επιβάλλεται φόρος 5%, ως μη προβλεπόμενο κάτι τέτοιο από το νόμο.

Επίσης, αν η εισφέρουσα τις υπόψη μετοχές της λάβει μετοχές της αλλοδαπής εταιρείας ίσης αξίας με τις εισφερθείσες, συνάγεται, ότι δεν προκύπτει υπεραξία για φορολογία. Όμως, κατά την εισφορά των μετοχών αυτών (ημεδαπής εταιρείας) σε αλλοδαπή εταιρεία οφείλεται φόρος 5% επί της ονομαστικής αξίας των μετοχών που λαμβάνει η εισφέρουσα τις μετοχές ως αντάλλαγμα.ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο