Δημοσιεύθηκε στις : [ 22-12-1995 ]

ΠΟΛ.1328/22.12.1995 Κοινοποίηση του Ν.2343/95 (ΦΕΚ 211 Α) "Αναδιοργάνωση υπηρεσιών του Υπουργείου Οικονομικών και άλλες διατάξεις" και παροχή οδηγιών για την εφαρμογή των διατάξεων των παρ. 2, 3 και 5 του άρθρου 10 αυτού

(Κοινοποίηση του Ν.2343/95 (ΦΕΚ 211 Α) "Αναδιοργάνωση υπηρεσιών του Υπουργείου Οικονομικών και άλλες διατάξεις" και παροχή οδηγιών για την εφαρμογή των διατάξεων των παρ. 2, 3 και 5 του άρθρου 10 αυτού)

Κατηγορία: Φορολογία Εισοδήματος

Κοινοποίηση του Ν.2343/95 (ΦΕΚ 211 Α') "Αναδιοργάνωση υπηρεσιών του Υπουργείου Οικονομικών και άλλες διατάξεις" και παροχή οδηγιών για την εφαρμογή των διατάξεων των παρ. 2, 3 και 5 του άρθρου 10 αυτού
1143430/1378/0006Β'/

ΠΟΛ 1328

1. Σας κοινοποιούμε για ενημέρωσή σας το Ν.2343/1995 "Αναδιοργάνωση υπηρεσιών του Υπουργείου Οικονομικών και άλλες διατάξεις" (ΦΕΚ 211 Α') και την εισηγητική έκθεση αυτού και σας παρέχουμε οδηγίες για την εφαρμογή των διατάξεων των παρ. 2, 3 και 5 του άρθρου 10 του παραπάνω νόμου.

2. Με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 10 του Ν.2343/95 ορίζεται ότι, για τις αποσπάσεις υπαλλήλων του Υπουργείου Οικονομικών που πραγματοποιούνται με αποφάσεις του οικείου Περιφερειακού Διευθυντή, (με βάση τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 12 του Ν.2307/1995), από τις Περιφερειακές Υπηρεσίες του Υπουργείου στο Γραφείο του Περιφερειακού Διευθυντή ή σε άλλες δημόσιες υπηρεσίες ή ΝΠΔΔ του νομού, απαιτείται προηγούμενη έγκριση του Υπουργού Οικονομικών, στις περιπτώσεις που αφορούν χρονική περίοδο από δύο (2) μήνες μέχρι ένα (1) έτος.
Για την εφαρμογή της διάταξης αυτής, όταν ο Περιφερειακός Διευθυντής κρίνει αναγκαία την απόσπαση υπαλλήλων του Υπουργείου Οικονομικών σε μία από τις παραπάνω πολιτικές υπηρεσίες, θα πρέπει να απευθύνει σχετικό έγγραφο αίτημα στο Γραφείο του Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου Οικονομικών, γνωρίζοντας τον
αριθμό και τα προσόντα των υπαλλήλων, κλάδο και ειδικότητα, που προτείνει να αποσπαστούν και τους λόγους, που επιβάλλουν τούτο.
Η Διοίκηση του Υπουργείου Οικονομικών, εκτιμώντας τους παραπάνω λόγους και γνωρίζοντας τις ανάγκες κάθε Περιφερειακής Υπηρεσίας της (εκκρεμότητες - έλλειψη προσωπικού - εκπαίδευση - επιμόρφωση κ.λπ.) καθώς επίσης και το γενικότερο προγραμματισμό διαχείρισης ανθρώπινου δυναμικού της, για την επίτευξη των στόχων του Υπουργείου, θα προτείνει στον Περιφερειακό Δ/ντή την Υπηρεσία από την οποία πρέπει να γίνει η απόσπαση και τους συγκεκριμένους υπαλλήλους που μπορεί να αποσπαστούν, χωρίς να δημιουργηθούν έντονα προβλήματα
λειτουργίας των υπηρεσιών.
Αποσπάσεις υπαλλήλων του Υπουργείου Οικονομικών στις παραπάνω πολιτικές υπηρεσίες, για χρονικό διάστημα μέχρι δύο (2) μηνών, μπορούν να πραγματοποιούνται από τον Περιφερειακό Διευθυντή, χωρίς την προηγούμενη έγκριση του Υπουργού Οικονομικών, εφόσον αυτές γίνονται για την κάλυψη έκτακτων και επειγουσών αναγκών, που πρέπει να προσδιορίζονται με πληρότητα (αιτιολόγηση) στην απόφαση.
Η δυνατότητα αυτή πρέπει να ασκείται μέσα στα πλαίσια της χρηστής διοίκησης ώστε να αποφεύγονται οι αποσπάσεις πολλών υπαλλήλων από την ίδια υπηρεσία ή του ίδιου υπαλλήλου πολλές φορές.

3. Ολες οι αποφάσεις αποσπάσεων υπαλλήλων του Υπουργείου Οικονομικών που πραγματοποιούνται από τους Περιφερειακούς Διευθυντές, πρέπει οπωσδήποτε να κοινοποιούνται στην αρμόδια Δ/νση Διοικητικού ή Προσωπικού, ανάλογα με τον κλάδο του υπαλλήλου (Δ2 - Προσωπικού ΔΟΥ, Δ3 - Προσωπικού Τελωνείων, Δ4 -
Προσωπικού Γ.Λ.Κ., Δ34 Προσωπικού Γ.Χ.Κ. και Δ1 - Διοικητικού).

4. Με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 10 του Ν.2343/1995 ορίζεται ότι, οι πραγματοποιούμενες με αποφάσεις του Υπουργού Οικονομικών τοποθετήσεις, μεταθέσεις και αποσπάσεις υπαλλήλων του Υπουργείου Οικονομικών, εκτελούνται απευθείας από τους Προϊσταμένους των αρμόδιων υπηρεσιών του Υπουργείου Οικονομικών, και ανακοινώνονται στον οικείο Περιφερειακό Δ/ντή για ενημέρωση.
Για την εφαρμογή της διάταξης αυτής ορίζουμε να ακολουθείται η κατωτέρω διαδικασία

α) Οι αρμόδιες Δ/νσεις Διοικητικού ή Προσωπικού της Κ.Υ., θα αποστέλλουν τις σχετικές αποφάσεις στους Προϊσταμένους των περιφερειακών υπηρεσιών (νομαρχιακής ή διανομαρχιακής αρμοδιότητας) και των ειδικών αποκεντρωμένων υπηρεσιών του Υπουργείου Οικονομικών με κοινοποίηση στον οικείο Περιφερειακό Διευθυντή. Στη συνέχεια οι Προϊστάμενοι των Υπηρεσιών θα κοινοποιούν τις αποφάσεις στους υπαλλήλους της Υπηρεσίας τους που αφορούν
αυτές, ενημερώνοντας σχετικά και τον Περιφερειακό Δ/ντή.

β) Οταν οι αποφάσεις αφορούν προϊσταμένους των Περιφερειακών και Ειδικών Αποκεντρωμένων Υπηρεσιών, οι κοινοποιήσεις αυτών γίνονται απευθείας από τις αρμόδιες Διευθύνσεις Διοικητικού ή Προσωπικού της Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Οικονομικών και

γ) Οταν οι αποφάσεις αφορούν Προϊσταμένους Τοπικών Γραφείων ή υπαλλήλους αυτών, οι κοινοποιήσεις των αποφάσεων θα γίνονται από τους Προϊσταμένους της οικείας υπηρεσίας (Δ.Ο.Υ. Τελωνείου ή Χημικής Υπηρεσίας, ανάλογα), που υπάγονται τα Τοπικά Γραφεία.

5. Τέλος, σας πληροφορούμε ότι, με τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 10 του Ν.2343/1995, αντικαταστάθηκε ο όρος "φοροτεχνικός" με τον όρο "εφοριακός" για τον προσδιορισμό του οικείου κλάδου και των υπαλλήλων του κλάδου αυτού. Επομένως στα σχετικά έγγραφά σας πρέπει να χρησιμοποιείται εφεξής ο όρος εφοριακός, για
τις παραπάνω περιπτώσεις.

6. Οι Προϊστάμενοι των Υπηρεσιών του Υπουργείου Οικονομικών, στις οποίες κοινοποιείται η παρούσα, παρακαλούνται να φροντίσουν να λάβουν γνώση της εγκυκλίου αυτής, ενυπόγραφα, όλοι οι υπάλληλοι της Υπηρεσίας τους.ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • Δηλώσεις 2017
Up
Close
Close
Κλείσιμο