Δημοσιεύθηκε στις : [ 18-01-2008 ]

1079486/1554/Α0012/18.1.2008 Εφαρμογή διατάξεων του άρθρου 1 του ν.2579/1998 κατά την αναγκαστική αφαίρεση ΦΔΧ λόγω Απόδοσης - Προσωρινής Νομής.

(Εφαρμογή διατάξεων του άρθρου 1 του ν.2579/1998 κατά την αναγκαστική αφαίρεση ΦΔΧ λόγω Απόδοσης - Προσωρινής Νομής.)

Κατηγορία: Φορολογία Εισοδήματος

Αθήνα 18 Ιανουαρίου 2008
Αριθ. πρωτ.:


ΘΕΜΑ: Εφαρμογή διατάξεων του άρθρου 1 του ν.2579/1998 κατά την αναγκαστική αφαίρεση ΦΔΧ λόγω Απόδοσης - Προσωρινής Νομής.

1.    Οι διατάξεις του αρθ. 10 του ν.2579/1998 εφαρμόζονται πριν από κάθε μεταβίβαση αυτοκινήτου ΔΧ, με την υποβολή σχετικής δήλωσης στον αρμόδιο για τη φορολογία του εισ/τος πωλητή.

2.    Σύμφωνα με την ΠΟΛ.1249/1117903/1226/Τ.& Ε.Φ./16/12/1999 με την οποία κοινοποιούνται οι διατάξεις του άρθρου 16 και της περ. η΄ του άρθρου 26 του ν.2753/1999 (ΦΕΚ Α΄ 249/99) η μεταβίβαση αυτοκινήτου συντελείται με έγγραφη συμφωνία των μερών, η οποία καταχωρείται με ευθύνη τους στην οικεία θέση της άδειας κυκλοφορίας του οχήματος. Η πράξη αυτή γίνεται ενώπιον του αρμόδιου υπαλλήλου της Δ/νσης Μεταφορών και Επικοινωνιών της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης, ο οποίος κρατεί την άδεια κυκλοφορίας του οχήματος που μεταβιβάστηκε και αμέσως εκδίδει νέα άδεια κυκλοφορίας στο όνομα του αγοραστή, η οποία και του παραδίδεται.
Για να υλοποιηθούν όμως τα πιο πάνω, θα πρέπει προηγουμένως να έχει βεβαιωθεί από τη Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία στην οικεία θέση της άδειας κυκλοφορίας ότι έχουν εκπληρωθεί οι φορολογικές υποχρεώσεις που προβλέπονται από τις ισχύουσες διατάξεις, τόσο για τη μεταβίβαση όσο και για την έκδοση της νέας άδειας κυκλοφορίας του οχήματος.

3.    Σύμφωνα με την 1139946/2525/Α0012/13.4.1995/ΠΟΛ.1114, με την οποία έγινε αποδεκτή από τον Υφυπουργό Οικονομικών η γνωμοδότηση του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, με αρ. 566/1994 σε περίπτωση πλήρωσης διαλυτικής αίρεσης, που υπάρχει σε σύμβαση μεταβίβασης της κυριότητας αυτοκινήτου (που αποτελεί πάγιο στοιχείο επιχείρησης), με βάση την οποία επιστρέφεται, το αυτοκίνητο από τον αγοραστή στον πωλητή λόγω μη αποπληρωμής του τιμήματος δεν επιβάλλεται φόρος υπερτιμήματος (υπεραξίας) της περ. ζ΄ της παρ. 3 του άρθρου 28 του ν.2238/1994.

4.    Από το έγγραφό σας, αλλά και από τις αποφάσεις του Ειρηνοδικείου Χαλκίδας, προκύπτει ότι ο κύριος Χ αναγνωρίσθηκε ως προσωρινός νομέας του οχήματος και ο δικαστικός επιμελητής εκτέλεσε αναγκαστικά την απόφαση.

5.    Από τα πιο πάνω προκύπτει: α) ότι σε διαλυτική αίρεση, που υπάρχει σε σύμβαση μεταβίβασης της κυριότητας αυτοκινήτου, με βάση την οποία επιστρέφεται το αυτοκίνητο από τον αγοραστή στον πωλητή λόγω μη αποπληρωμής του τιμήματος δεν επιβάλλεται φόρος υπεραξίας γιατί στην περίπτωση αυτή δεν υπάρχει όφελος για τον πωλητή γιατί αυτό γίνεται χωρίς αντάλλαγμα, σύμφωνα με τη 566/1994 γνωμοδότηση του Ν.Σ.Κ. η οποία επισυνάπτεται, β) Η μεταβίβαση του αυτοκινήτου γίνεται ενώπιον του αρμόδιου υπαλλήλου της Δ/νσης Μεταφορών και Επικοινωνιών και όχι στις ΔΟΥ σύμφωνα με το άρθρο 26 του ν.2753/1999 (ΦΕΚ Α΄ 249/99).ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο