Δημοσιεύθηκε στις : [ 09-01-2008 ]

1107805/11197πε/Β0012/9.1.2008 Κατά την απορρόφηση αλλοδαπής εταιρείας, η οποία έχει στην κυριότητά της μετοχές ημεδαπής εταιρείας μη εισηγμένες στο Χ.Α., δεν έχουν εφαρμογή οι διατάξεις της παρ.2 του άρθρου 13 του Κ.Φ.Ε.

(Κατά την απορρόφηση αλλοδαπής εταιρείας, η οποία έχει στην κυριότητά της μετοχές ημεδαπής εταιρείας μη εισηγμένες στο Χ.Α., δεν έχουν εφαρμογή οι διατάξεις της παρ.2 του άρθρου 13 του Κ.Φ.Ε.)

Κατηγορία: Φορολογία Εισοδήματος

 1107805/11197πε/Β0012 Κατά την απορρόφηση αλλοδαπής εταιρείας, η οποία έχει στην κυριότητά της μετοχές ημεδαπής εταιρείας μη εισηγμένες στο Χ.Α., δεν έχουν εφαρμογή οι διατάξεις της παρ.2 του άρθρου 13 του Κ.Φ.Ε.

Αθήνα, 9 Ιανουαρίου 2008
Αριθ. πρωτ.: 1107805/11197πε/Β0012

ΘΕΜΑ: Κατά την απορρόφηση αλλοδαπής εταιρείας, η οποία έχει στην κυριότητά της μετοχές ημεδαπής εταιρείας μη εισηγμένες στο Χ.Α., δεν έχουν εφαρμογή οι διατάξεις της παρ.2 του άρθρου 13 του Κ.Φ.Ε.

1.    Σύμφωνα με τις διατάξεις του πρώτου εδαφίου της παρ.2 του άρθρου 13 του ν.2238/1994, η πραγματική αξία πώλησης μετοχών ημεδαπών ανωνύμων εταιρειών μη εισηγμένων στο Χρηματιστήριο Αθηνών, οι οποίες μεταβιβάζονται από φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ημεδαπά ή αλλοδαπά, φορολογείται αυτοτελώς με συντελεστή πέντε τοις εκατό (5%).

2.    Περαιτέρω, με τις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 79 του ν.2238/1994, ορίζεται, ότι η μεταβίβαση εν ζωή ή λόγω θανάτου ονομαστικών ή ανώνυμων μετοχών μη εισηγμένων στο Χρηματιστήριο Αθηνών πραγματοποιείται αποκλειστικώς με συμβολαιογραφικό έγγραφο ή με ιδιωτικό έγγραφο θεωρημένο από τον προϊστάμενο της οικείας δημόσιας οικονομικής υπηρεσίας. Απόκτηση τέτοιων μετοχών κατά παράβαση της διάταξης του προηγούμενου εδαφίου θεωρείται άκυρη και δεν παράγει κανένα έννομο δικαίωμα υπέρ αυτού που τις αποκτά, όπως το δικαίωμα είσπραξης μερίσματος, συμμετοχής στις γενικές συνελεύσεις, μεταβίβασης των μετοχών αυτών κ.τ.λ.. Τα παραπάνω εφαρμόζονται ανάλογα και όταν αυτός που μεταβιβάζει τις εν λόγω μετοχές δεν είναι φυσικό πρόσωπο.

3.    Με τα αριθ. πρωτ. 1066474/10970/Β0012/1.09.2006, 1090918/11220ΠΕ/Β0012/ 27.01.2006 και 1026546/10454/Β0012/20.05.2005 έγγραφά μας έχει γίνει δεκτό ότι κατά την απορρόφηση αλλοδαπής εταιρείας, η οποία έχει στην κυριότητά της μετοχές ημεδαπών ανωνύμων εταιρειών μη εισηγμένων στο Χ.Α., από άλλη αλλοδαπή εταιρεία, δεν συντελείται πώληση των συμμετοχών της, αλλά μεταβίβαση του συνόλου της περιουσίας της στην οποία συμπεριλαμβάνονται οι συμμετοχές αυτές. Κατά συνέπεια, κατά την απορρόφηση αυτή, δεν οφείλεται ο προβλεπόμενος από τις διατάξεις της παρ.2 του άρθρου 13 του ν.2238/1994 φόρος 5%, η απορροφούμενη δε εταιρεία, για το λόγο αυτό, δεν υποχρεούται στην υποβολή της αντίστοιχης δήλωσης απόδοσης του πιο πάνω φόρου και στη θεώρηση από Δ.Ο.Υ. οποιουδήποτε εγγράφου (ιδιωτικού ή δημοσίου) συνταχθεί στα πλαίσια της οικείας απορρόφησης.

4.    Από τα στοιχεία της σχετικής αίτησής σας προκύπτει ότι η αλλοδαπή εταιρεία «Α» με έδρα το Άμστερνταμ της Ολλανδίας απορρόφησε στις 31.10.2007 την αλλοδαπή εταιρεία «Β», επίσης φορολογικό κάτοικο Ολλανδίας, η οποία κατείχε μετοχές (ονομαστικές) μη εισηγμένες στο Χ.Α. της ημεδαπής εταιρείας.

5.    Από τα ανωτέρω προκύπτει ότι κατά την απορρόφηση της αλλοδαπής εταιρείας «Β», η οποία είχε στην κυριότητα της μετοχές της εν λόγω ημεδαπής εταιρείας, από την επίσης αλλοδαπή εταιρεία «Α», δεν οφείλεται ο προβλεπόμενος από τις διατάξεις της παρ.2 του άρθρου 13 του ν.2238/1994 φόρος 5%.

Τέλος, σας γνωρίζουμε, ότι η απορροφημένη αλλοδαπή εταιρεία «Β», δεν υποχρεούται στην υποβολή της αντίστοιχης δήλωσης απόδοσης του πιο πάνω φόρου και στη θεώρηση από Δ.Ο.Υ. οποιουδήποτε εγγράφου (ιδιωτικού ή δημοσίου) συνταχθεί στα πλαίσια της οικείας απορρόφησης.ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο